|

Aktywizacja społeczna dla zrównoważonego rozwoju wsi

Aby zapoznać się z ideami zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich dotyczącymi sposobów na angażowanie lokalnych społeczności w kształtowanie otaczającej ich przestrzeni, nasz partner — Politechnika Warszawska, zrealizowała serię warsztatów o nazwie „Wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej w scaleniach gruntów”, podczas których uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami:

  • optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego;
  • promocji jakości życia na wsi i promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego;
  • planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Grupą docelową prowadzonych warsztatów były osoby zamieszkałe tereny na których przeprowadzane były scalenia gruntów oraz wszyscy zainteresowani tematyką zrównoważonego rozwoju. Udział łącznie wzięło:

  • 10 osób z obiektu scaleniowego „Szpakowo i inne” w województwie podlaskim, 21 czerwca 2021 roku w świetlicy wiejskiej we wsi Rutkowskie Duże;
  • 10 osób z obiektów scaleniowych „Przeginia i Czubrowice” w województwie małopolskim, 17 lipca 2021 roku w Domu Ludowym w Przegini;
  • 11 osób z obiektu scaleniowego „Grodzisko Dolne” w województwie podkarpackim, 16 lipca 2021 roku w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym;
  • 12 osób z obiektu scaleniowego „Niedźwiedzice” w województwie dolnośląskim, 20 lipca 2021 roku w świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicach w województwie dolnośląskim.

Prace scaleniowe przeprowadzone przez Politechnikę służyć mają poprawie struktury przestrzennej obszaru oraz wprowadzenia w przestrzeń wsi funkcji pozarolniczych. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem uczestników, a szczególnie mieszkańców obszarów testowych, którzy aktywnie brali udział w wywiadzie grupowym oraz chętnie przekazywali informacje o przestrzeni zamieszkania, posługując się w tym celu aplikacją mobilną LC-CApp (aplikacja pozwala  na wprowadzenie na mapę cyfrową szczegółowych informacji o obszarze) opartą na idei crowdsourcingu.

Crowdsourcing – proces, w ramach którego organizacja (firma, instytucja publiczna, organizacja non-profit) przeprowadza outsourcing zadań wykonywanych tradycyjnie przez pracowników do niezidentyfikowanej, zwykle bardzo szerokiej grupy ludzi w formie open call (ang. crowd „tłum”, sourcing „pozyskiwanie, zaopatrywanie się”).

Crowdsourcing umożliwia wszystkim użytkownikom Internetu partycypację w zadaniach, które kiedyś były zarezerwowane dla wąskiej grupy specjalistów. Termin „crowdsourcing” został po raz pierwszy zdefiniowany i użyty przez dziennikarza magazynu „Wired” Jeffa Howe’a w artykule Rise of Crowdsourcing z 2006 roku.

Źródło: Wikipedia

Na gruncie tak zebranych informacji decydenci, eksperci i mieszkańcy badanych obszarów, podczas wymiany myśli i spostrzeżeń na temat wyników badań, poszukiwać będą optymalnych rozwiązań służących zachowaniu i promowaniu walorów środowiskowych i kulturowych danego obszaru. Warto także dodać, że każda z miejscowości w których odbywały się warsztaty, charakteryzowała się odmiennymi uwarunkowaniami oraz problemami, wynikiem czego, zebrane dane, a szczególnie — ich różnorodność, tym bardziej przysłużą się dalszym pracom.

    Więcej informacji o projekcie w ramach którego prowadzone były warsztaty: „Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich”, znajduje się na naszej stronie w zakładce projekty.