Biblioteka

Praca zbiorowa, 2018

Włączenie społeczne seniorów na obszarach wiejskich Mazowsza – inicjatywy lokalne

Monografia zawiera analizę zarówno sytuacji osób starszych oraz działań podejmowanych w zakresie ich aktywizacji na terenie Mazowsza. W rozdziale pierwszym została omówiona sytuacja demograficzna, społeczna i dochodowa osób starszych na obszarach wiejskich. Rozdział drugi zawiera analizę metod i instrumentów wykorzystywanych w celu aktywizacji seniorów w społeczności lokalnej. W kolejnych częściach pracy (rozdział trzeci) przedstawione są wybrane formy (systemy) aktywizacji osób starszych oraz opracowane są wskazania dla polityki senioralnej na obszarach wiejskich (rozdział czwarty). Rozdział piąty zawiera syntetyczną prezentację i ocenę uzyskanych wyników w badaniu ankietowym (kwestionariusz znajduje się w Aneksie) oraz analizę SWOT włączenia społecznego seniorów.

ROZWIŃZWIŃ
Praca zbiorowa, 2018

Nie-Sekretny Dziennik Działania czyli Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w dwudziestoleciu Samorządu Województwa Mazowieckiego

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze, 2016

Oxytree - korzystna inwestycja - zdrowszy klimat

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, 2015

Mazowiecka Zagroda Edukacyjna

Polska Fundacja Innowacji, 2019

Centrum lokalnej kultury kulinarnej jako dobra praktyka w kreowaniu systemu krótkiego łańcucha dostaw żywności (KŁŻ) na przykładzie Bistro Marchewka

Publikacja powstała w ramach projektu "Kampania multimedialna Wiedz i Mądrze Jedz: Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności źródłem innowacji dla wsi i rolnictwa"

Polska Fundacja Innowacji, 2019

Klub zakupowy jako dobra praktyka kreowania systemu krótkiego łańcucha dostaw żywności na przykładzie Koszyka Lisieckiego

Publikacja powstała w ramach projektu "Kampania multimedialna Wiedz i Mądrze Jedz: Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności źródłem innowacji dla wsi i rolnictwa"

Polska Fundacja Innowacji, 2019

Kompendium dobrych praktyk w organizowaniu systemów krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ)

Publikacja powstała w ramach projektu "Kampania multimedialna Wiedz i Mądrze Jedz: Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności źródłem innowacji dla wsi i rolnictwa"

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 2020

Aktywny staruszek – gospodarstwa opiekuńcze jako forma aktywizacji seniorów na wsi Zapoznanie z dobrymi praktykami zagranicznymi

W publikacji poruszono m.in. kwestie gospodarstwa opiekuńcze jako formy aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz ideę prowadzenia gospodarstw opiekuńczych. Przedstawiono również gospodarstwa opiekuńcze jako element wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich a także jako nowy sposób prowadzenia działalności pozarolniczej. Omówiono także dobre przykłady włoskich gospodarstw opiekuńczych.

Krajowa Rada Izb Rolniczych, 2020

Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji - materiały pokonferencyjne

Wnioski z konferencji i warsztatów pt. „Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji” zorganizowanych przez Krajową Radę Izb Rolniczych
w partnerstwie z Lubelską Izbą Rolniczą, Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego oraz Pomorską Izbą Rolniczą. Więcej informacji o projekcie "Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji" - zobacz

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA, 2019

Oddolna strategia rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

Publikacja powstała w ramach projektu „Z głową i ze smakiem – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”.