Biblioteka

Recenzenci: prof. dr gab. inż. Wiesław Musiał, dr hab. Mirosław Kłusek, 2013

Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystywanieidei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Publikacja wydana została w związku z projektem "Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystywanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich", z realizowanym w ramach Planu Działania Sekretariatu Centralnego KSOW na lata 2012-2013. W publikacji poruszone zostały zagadnienia związane m.in. z: rozwojem spółdzielczości wiejskiej w Polsce, teartycznymi podstawami doradztwa rolniczego, historycznymi i społeczno-gospodarczymi uwarunkowaniami rozwoju spółdzielczości na polskiej wsi.

Wacław Idziak, Ryszard Wilczynski, 2013

Odnowa wsi - przestrzeń, ludzie, działania

Publikacja przygotowana w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013. Głównym celem publikacji jest przedstawienie bilansu 15-lecia specyfika polskiego podejścia, wsparcie odnowy wsi działaniami SPO 2004–2007 i PROW 2007–2014. Publikacja skierowana jest do liderów wiejskich i innych osób decydujących o mechanizmach rozwoju wsi, od gminy, poprzez województwo, do szczebla centralnego. Doświadczenia polskie są w publikacji analizowane w odniesieniu do procesu odnowy wsi na gruncie europejskim. Ponadto przedstawione zostały syntetyczne opisy poszczególnych programów regionalnych oraz wzorcowych działań wspierających odnowę wsi a także inicjatywy w zakresie odnowy wsi podejmowane poza jej głównymi nurtami.

ROZWIŃZWIŃ
Bohdan Kamiński, 2013

Wiejska Polska - wieś z energią

Publikacja wydana w związku z konferencją Wiejska Polska Konin - Licheń, 25-26 maja 2013 r. sfinansowaną ze środków Planu Działania SC KSOW na lata 2012 -2013. W publikacji omówione zostały tematy związane m.in. z: Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020; Ochroną dziedzictwa kulturowego na wsi: Dobrymi praktykami na terenach wiejskich.

Praca zbiorowa, 2013

Najlepsi w swoich regionach

Publikacja opracowana w związku z  konkursem „Przyjazna Wieś” realizowanym w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego KSOW na lata 2012-2013. W wydawnictwie znajdują się opisy prezentujące laureatów V edycji konkursu „Przyjazna Wieś”, wywiady oraz generalnie informacje o konkursie.

Praca zbiorowa, 2013

Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej

Publikacja opracowana w związku z projektem „XV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne”, zrealizowanym w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. W publikacji pokonferencyjnej znajdują się wnioski wypracowane w ramach XV Jubileuszowego Sympozjum Agroturystycznego wraz ze szczegółową relacją z przebiegu konferencji.

Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Brodzińskiego, 2013

Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

Publikacja powstała w ramach projektu projektu, którego pomysłodawcą był Instytut Innowacyjności i Zrównoważonego Rozwoju - Fundacja Naukowa, zrealizowanego w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. W prezentowanym opracowaniu, na podstawie literatury przedmiotu, dokonano analizy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Przedstawione zagadnienia były prezentowane na konferencji szkoleniowej pn.: Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich, która odbyła się 12 grudnia 2013 r., w Przysieku i była adresowana do przedstawicieli nauki, członków organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, pracowników samorządów oraz przedsiębiorców.

ROZWIŃZWIŃ
Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Anny Grzybek, 2013

Biogazownie szansa dla rolnictwa i środowiska

Publikacja powstała w ramach projektu "Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska - ogólnopolska kampania edukacyjno-promocyjna" zrealizowanego w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. Publikacja została opracowana w celu przybliżenia podstaw funkcjonowania biogazowni, możliwości wykorzystania pofermentu w rolnictwie, a także powiązania pomiędzy biogazownią i otoczeniem.

2013

Zintegrowane przedsięwzięcia hotelarskie - szansa rozwoju turystyki na obszarach wiejskich

Raport zawiera wyniki badania terenowego przeprowadzonego na potrzeby projektu pn. "Zintegrowane przedsięwzięcia hotelarskie - szanse rozwoju turystyki na obszarach wiejskich" zrealizowanego w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013.

2013

Małe inicjatywy - duże sukcesy Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

„Małe inicjatywy Duże sukcesy” to projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, którego celem była identyfikacja „najlepszych z najlepszych” czyli inicjatyw – przykładów przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, które odniosły rynkowy sukces i które mogą być polecone innym jako godne naśladowania i możliwe do przeniesienia w inne rejony kraju. Publikacja przygotowana w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012 - 2013 ma za zadanie pomóc zrozumieć sposób działania firm, które odniosły sukces, dostarczyć inspiracji oraz pomóc założyć własną, pozarolniczą działalność gospodarczą.

2013

Przedsiębiorcza wieś. Przykłady innowacyjnych projektów wspartych PROW 2007-2013

W publikacji obok artykułów teoretycznych zostały zamieszczone 32 opisy przykładów projektów z zakresu przedsiębiorczości wspartych środkami z PROW 2007-2013, przygotowanych przez doradców z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, wraz z rekomendacjami ekspertów wspierających opracowanie tych opisów oraz jeden opis autorskiej metody oczyszczania zbiorników wodnych przygotowanej przez doradcę z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.