Projekty 2014-2020

Utworzenie tartaku objazdowego

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Projekt "Utworzenie tartaku objazdowego na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju" realizowany był na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" (LGD). Celem projektu był rozwój gospodarczy polegający na rozpoczęciu i prowadzeniu działalności w zakresie usług tartacznych.      Grupę docelową projektu stanowią przedsiębiorstwa z branży stolarskiej i drzewno-meblarskiej oraz mieszkańcy LGD, głównie rolnicy.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu powstało przedsiębiorstwo oferujące usługi tartaczne. Dzięki dofinansowaniu został zakupiony tartak taśmowy przewoźny oraz narzędzia do obróbki drewna. Beneficjent posiada wykształcenie inżynierskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz doświadczenie w pracy w przemyśle drzewnym. Powstałe przedsiębiorstwo prowadzi usługi mobilnego przecierania drewna okrągłego na tarcicę (deski, listwy, łaty, krawędziaki i belki) w miejscu wskazanym przez klienta oraz stacjonarną sprzedaż tarcicy.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Rezultatem projektu jest utworzenie nowego przedsiębiorstwa oraz powstanie 1 miejsca pracy. Zrealizowany projekt ukierunkowany jest na innowacje. Innowacyjność przedsiębiorstwa polega na świadczeniu usług tartacznych, ale mobilnie w miejscu wskazanym przez klienta. Takie rozwiązanie daje przewagę nad konkurencją, gdyż w znacznym stopniu poszerza rynek zbytu.


Beneficjent

Patryk Janusz Manikowski

ul. Wrzosowa 14, 86-141 Lniano

Tel: 663 964 111

E-mail: manikowski1993@gmail.com


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 03.2018 - 07.2019

Zasięg lokalny - Polska kujawsko-pomorskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 50.000,00

w tym środki z UE: 31.815,00

z budżetu państwa: 18.185,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00