Projekty 2014-2020

Sprawny, aktywny, potrzebny

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Głównym celem operacji była aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu. W szczególności dotyczyło to osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zwiększenie intensywności ich współpracy i integracji oraz poznanie dobrych praktyk wypracowanych przez partnerów operacji w obszarze polityki senioralnej. Cel realizowano poprzez uczestnictwo w szeregu działań odbywających się na terenie gminy Gogolin z udziałem mieszkańców gmin Dzierżoniów, Gniewino i Cekcyn.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach operacji zrealizowano 2-dniowy wyjazd studyjny na teren gminy Gogolin oraz wydano publikację o walce z wykluczeniem społecznym seniorów.

Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w konferencji pn. "Polityka senioralna w gminach Gogolin, Cekcyn, Gniewino i Dzierżoniów". W trakcie przedstawiono informacje o działaniach na rzecz aktywizacji osób starszych oraz zaprezentowano przykłady dobrych praktyk skierowanych do seniorów w sołectwie Malnia. Ponadto uczestnicy odwiedzili Dom Spokojnej Starości w Kamionku oraz Izbę Tradycji, Instytut Naukowo-Badawczy oraz Zespół Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Kamieniu Śląskim.

Drugą formą realizacji operacji była publikacja. Seniorzy pokazali, że czują się potrzebni i codziennie sięgają po swoje marzenia. Swój sposób na bycie szczęśliwym seniorem chcieli przekazać innym - osobom starszym, które na co dzień zmagają się ze stereotypami powodującymi poczucie wykluczenia. W publikacji zawarte zostały też najciekawsze inicjatywy z zakresu polityki senioralnej i działań oddolnych prowadzonych na rzecz seniorów na terenie gmin-partnerów operacji.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

  • 100 osób zostało zaktywizowanych na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • 100 osób zwiększyło intensywność współpracy i integracji i dzięki temu zmniejszyło się zagrożenie ich wykluczeniem społecznym.
  • 100 osób wymieniło się wiedzą i doświadczeniami, przez co zwiększyło się ich zainteresowanie we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju swoich obszarów.
  • 100 osób zwiększyło wiedzę w zakresie wprowadzania polityki senioralnej ukierunkowanej na rozwój obszarów wiejskich.

Dzięki udziałowi w operacji uczestnicy będą mogli na swoim terenie wdrożyć innowacyjne inicjatywy i rozwiązania, z którymi zapoznali się podczas wyjazdu.  Nabyta wiedza sprawiła, że działania i cele, które wcześniej wydawały się dla nich zbyt trudne, stały się realne do osiągnięcia. W przyszłości wpłynie to na urozmaicenie oferty na rzecz walki z wykluczeniem społecznym na terenie czterech gmin-partnerów operacji.

Operacja zasługuje na miano dobrej praktyki, ponieważ poznanie dobrze funkcjonującej polityki senioralnej i wdrożenie jej elementów na obszarze pozostałych partnerów operacji może przyczynić się do rozwoju tych regionów. Przemyślana, wartościowa i dobrze przygotowana oferta dla seniorów wpłynie na aktywizację tej grupy i zachęci ją do podejmowania własnych, oddolnych inicjatyw. Dzięki udziałowi w operacji, osoby starsze poczuły się docenione. Są dumne, że ich talenty zostały zaprezentowane większej grupie odbiorców. Wpłynęło to na zwiększenie poczucia ich wartości i zainspirowało do podejmowania kolejnych ciekawych inicjatyw. Niektórzy z nich zapragnęli znów być aktywni zawodowo.


Beneficjent

Gmina Dzierżoniów

Piastowska 2, Dzierżoniów

Tel: 74 832 56 81/82

WWW: www.ug.dzierzoniow.pl

E-mail: k.kossowska@ug.dzierzoniow.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 05.2019 - 10.2019

Zasięg krajowy -

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 59.270,97

w tym środki z UE: 35.553,80

z budżetu państwa: 20.322,17

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 3.395,00

inne: 0,00