Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Zwiększenie potencjału gospodarczego Gminy Chocianów poprzez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta.

dziedzictwo kulturowe, rewitalizacja, remont / renowacja
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2005-12-20 do: 2007-12-30
12 861 529.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: dolnośląskie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006
Działanie.3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i wojskowe
Beneficjent:
Gmina Chocianów
Ratuszowa 10 59-140 Chocianów
WWW: www.chocianow.pl
Opis projektu:
** Projekt zdobył trzecie miejsce w kategorii technicznej II edycji konkursu "Przyjazna wieś"**
Działania zrealizowane:

                 

Cel główny: Zwiększenie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Gminy Chocianów poprzez uatrakcyjnienie centralnej części miasta Chocianów oraz nadanie zdegradowanym obiektom i terenom nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

Cele szczegółowe:
- aktywizacja gospodarcza i turystyczna gminy
- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta
- podniesienie atrakcyjności miasta
- wskazanie kierunków rozwoju i wizerunku Chocianowa jako lokalnego centrum turystycznego, ciekawego miejsca zwiedzania, mieszkania i inwestowania
- rewitalizacja jako sposób ożywiania, wzmacniania potencjału gospodarczego i tożsamości mieszkańców gminy.

Główne cele projektu były spójne bądź tożsame z celami ujętymi w pracach rozwojowych gminy, tj.:
- W "Strategii Rozwoju Gminy Chocianów" cele projektu były spójne z celami strategicznymi:
1. wysoki poziom aktywności gospodarczej,
2. wysoki poziom warunków życia mieszkańców,
3. wysoka jakość środowiska naturalnego

oraz celami operacyjnymi rozwoju gminy Chocianów:

celem 1. Aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych;
celem 4. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej;
celem 6. Rozwój materialnej bazy sportu i rekreacji;

- w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Chocianów"
- w "Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Chocianów"

Stan techniczny budynków objętych projektem rewitalizacji był zły. Budynki wymagały odnowienia elewacji, wymiany stolarki okiennej i podokienników, wymiany witryn i wejść do lokali handlowo-usługowych, remontu dachów, remontu klatek schodowych. Jednakże ze względu na ograniczenia finansowe, do zakresu projektu włączone zostały tylko wybrane z w/w elementów, tj.:

                          

 • malowanie elewacji Kościoła NMP
 • remont dachów kamienic: Plac Wolności 1-16, 18-23p; Kościuszki 2,3,5; Ratuszowa 1, 10, 12; Żymierskiego 5a,
 • remont elewacji kamienic: Plac Wolności 1-23; Kościuszki 2,3,5; Żeromskiego 2; Ratuszowa 1, 10, 12; Kolejowa 1; Żymierskiego 5a,
 • remont klatek schodowych w budynkach: Plac Wolności 1-16, 18-21; Kościuszki 2,3,5,
 • remont i wymiana drzwi wejściowych do budynków (drzwi od strony rynku): Plac Wolności 1-17, 19-21, 23; Ratuszowa 1,10,12; Kolejowa 1; Kościuszki 3,5; Żymierskiego 5a

W ramach projektu wykonano rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej wraz przyłączami, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej.

Nieodłącznym elementem układu historycznej zabudowy miasta jet pałac wraz z zespołem parkowym. W parku jak i w całym zespole pałacowym, należącym do najbardziej interesujących założeń barokowych na Śląsku, remontu wymagały zarówno nawierzchnie alejek, cieki wodne oraz posadowione na nich mostki, jak i historyczny basen. Zakres planowanych prac w zakresie zagospodarowania terenu zabytkowego parku (z wyłączeniem pałacu i jego bezpośredniego otoczenia) obejmował:

 • remont nawierzchni alejek, ścieżek i krawężników
 • montaż balustrad mostowych, ławek parkowych i słupów ograniczających ruch kołowy
 • renowację stawu
 • prace pielęgnacyjno-sanitarne w drzewostanie
 • roboty porządkowe - usunięcie zakrzaczeń i podszytu oraz karczowanie samosiewów na terenie 7,11 ha w części północnej parku
 • roboty agrotechniczne związane z renowacją i odtworzeniem trawników
 • sadzenie drzew i krzewów - 824 szt.
 • renowację Rowu Chocianowskiego, przepustu i komory wlotowej na odcinku od kanału miejskiego do granic parku - 402 m


Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009