Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Biblioteka

POBIERZ
Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego
Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Mariana Podstawki
2015

Celem monografii jest wypracowanie skutecznych prawnych i ekonomicznych mechanizmów ochrony i wsparcia rodzinnych gospodarstw rolnych z uwzględnieniem globalnych wyzwań, unijnej i krajowej polityki rolnej oraz specyfiki regionów i branż. W związku z tym monografia stanowi zbiór opracowań naukowych dotyczących prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania gospodarstw rodzinnych. Jest podzielona na dwie części: prawną i ekonomiczną.

POBIERZ
Studia Obszarów Wiejskich
2015

Tematyka artykułów zawartych w tomie dotyczy szeroko pojętego wielofunkcyjnego rozwoju wsi oraz wiejskich obszarów funkcjonalnych, w ujęciu ogólnokrajowych, regionalnych i lokalnych struktur przestrzennych. W artykułach poruszono zarówno zagadnienia teoretyczne (koncepcje badań funkcjonalnych wsi, wielofunkcyjność wsi czy też miejsce geografii wsi w systemie nauk geograficznych), jak i praktyczne, związane przede wszystkim ze zmianami funkcjonalnymi zachodzącymi na obszarach wiejskich. Artykuły zawarte w 37 tomie Studiów można podzielić na następujące grupy tematyczne:  Wiejskie obszary funkcjonalne w kontekście ich delimitacji (M. Mazur, J. Bański, K. Czapiewski, P. Śleszyński) oraz dostępu do usług publicznych (K. Heffner, B. Klemens); Ocena efektów wdrażania funduszy UE w kontekście potrzeb rozwojowych obszarów stagnacji (P. Churski, A. Borowczak, R. Perdał); Przemiany struktur funkcjonalnych i wielofunkcyjność obszarów wiejskich, zarówno w ujęciu teoretycznym (M. Wójcik, J. Falkowski), praktycznym – zarówno w skali lokalnej, regionalnej oraz krajowej (M. Gwiaździńska-Goraj, S. Goraj, A. Jezierska-Thole; M. Flaga, M. Wesołowska; R. Szmytkie, P. Tomczak), jak i łączącej wymiar teoretyczny z badaniami empirycznymi na przykładzie gminy Rzgów znajdującej się w strefie oddziaływania dużego miasta – Łodzi (A. Suliborski); Zmiany w rolnictwie, w kontekście jego wielofunkcyjności jako czynnika zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (A. Kołodziejczak) oraz przekształceń gruntów rolnych pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (B. Maćkiewicz); Kierunki i procesy przemian zachodzących na obszarach wiejskich, w tym urbanizacja wsi na przykładzie miast zdegradowanych (D. Sokołowski) czy rozwój funkcji rekreacyjno-turystycznej  na przykładzie wykorzystania zbiornika retencyjnego (M. Ostrowska, A. Sałdak).

POBIERZ
„Babiniec” – forum wymiany dobrych praktyk organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich. Katalog dobrych praktyk
2015

Publikacja zawiera przykłady działań adresowanych do kobiet, a także aktywności samych kobiet uznane za dobre praktyki w zakresie czterech obszarów tematycznych:

  • produkt lokalny/regionalny (dziedzictwo kulinarne),
  • rękodzieło/tradycyjne rzemiosło/zwyczaje i obrzędy (dziedzictwo kulturowe),
  • uprawy rodzimych odmian owoców, warzyw, kwiatów i ziół (zachowanie tradycyjnego krajobrazu przyrodniczego i bioróżnorodności),
  • aktywność społeczno-kulturalna i sportowo turystyczna.
POBIERZ
Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich Studia KPZK PAN T. CLXIII
pod red. Wioletty Kamińskiej
2015

Publikacja obejmuje 18 artykułów naukowych i 6 komunikatów z badań, obejmujących następująca tematykę: Potencjał innowacyjny produktów turystyki wiejskiej; Aktywizacja rynku pracy na obszarach wiejskich poprzez turystykę; Innowacyjne zarządzanie rozwojem turystyki wiejskiej; Instytucjonalne wspieranie i upowszechnianie rozwiązań innowacyjnych w turystyce wiejskiej; Innowacje na wiejskim rynku turystycznym - najlepsze praktyki (case study).

POBIERZ
Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich – identyfikacja i ocena postaw młodzieży wiejskiej w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz możliwości ich wykorzystania dla rozwoju lokalnego.
2015

Raport metodologiczny  dotyczący opracowania i realizacji badań w ramach projektu flagowego  „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” realizowanego w oparciu o Strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego przez Sekretariat Centralny KSOW na lata 2014-2015

POBIERZ
Program Leader w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Jakub Hadyński, Ewa Kiryluk-Dryjska, Paweł Chmieliński
2015

Praca składa się z ośmiu zasadniczych części - w pierwszej przedstawiono cel, zakres i metodykę badań, druga dotyczy definiowania zrównoważonego rozwoju. Kolejna część koncentruje się na czynnikach rozwoju zrównoważonego, zaś w rozdziale czwartym poruszono problematykę wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej. W rozdziałach: piątym i szóstym zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców obszarów wiejskich oraz reprezentantów lokalnych grup działania. Następna część dotyczy perspektyw programu Leader w świetle wyników badań. Opracowanie kończą wnioski oraz rekomendacje dotyczące wdrażania programu Leader.

POBIERZ
The Nordic-Baltic LEADER Cooperation Award Finaliści konkursu nordycko-bałtyckiej sieci obszarów wiejskich na najlepszy projekt współpracy transnarodowej w ramach LEADER
2015

W obecnym okresie programowania (2007-2013) w ramach osi LEADER realizuje się blisko 360 projektów współpracy, przy czym w przypadku 180 projektów, partnerem jest przynajmniej jedna LGD z regionu nordycko-bałtyckiego. W publikacji zaprezentowani zostali finaliści konkursu nordycko-bałtyckiej sieci obszarów wiejskich na najlepszy projekt współpracy transnarodowej w ramach LEADER.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009