Budowanie partnerstw jako sposób zwiększania kompetencji LGD w świetle nowych wyzwań klimatycznych.

Partnerzy KSOW: Wielkopolska Sieć LGD z Lubuską Siecią LGD, Federacją Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego oraz Lokalną Grupą Działania „Prym”.

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 czerwca 2020 r. i kończy się w dniu 30 czerwca 2021 r.

Kwota dofinansowania: 73 713,85 zł.

Celem operacji jest sieciowanie i podnoszenie kompetencji lokalnych grup działania z obszaru 4 województw (wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie i łódzkie) poprzez wspólny udział w szkoleniu w zakresie działań proekologicznych i w wyjeździe studyjnym do Niemiec w zakresie funkcjonowania „inteligentnej wioski”. Przygotowanie wniosków do wdrożenia w nowych lokalnych strategii rozwoju w zakresie działań proekologicznych i Smart Villages.

Formy realizacji operacji:

  • Szkolenie w formie warsztatów z zakresu działań proekologicznych pozwoli na zaangażowanie uczestników, kontakt ze specjalistą, zdawanie pytań i wyjaśnianie wątpliwości, oraz jednoczesne poznanie się wszystkich uczestników i nawiązanie kontaktów. Materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców będą możliwe do wykorzystania przez jej uczestników w swoich działaniach doradczych, jak i planowaniu nowej lokalnej strategii rozwoju.
  • Wizyta studyjna do Niemiec pozwoli na zapoznanie się na miejscu z realizowanymi projektami, bezpośredni kontakt z osobami wdrażającymi projekt „Smart Villages”, przeprowadzenie dyskusji w większym gronie, co będzie stanowiło podstawę do przygotowania wniosków z tematu działań proekologicznych i inteligentnych wiosek dla wszystkich partnerów, możliwych do wdrożenia w nowym okresie programowania.

Operacja skierowana jest do członków i pracowników biur LGD z czterech województw: wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i łódzkiego.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

  • 40 przeszkolonych członów i pracowników biur LGD w zakresie działań proekologicznych;
  • 40 członów i pracowników biur LGD posiadających wiedzę w zakresie funkcjonowania „inteligentnej wioski” w związku z udziałem w wyjeździe studyjnym i udziale w dyskusji;
  • nawiązanie kontaktów pomiędzy członkami i pracownikami biur LGD z 4 województw z Polski i 1 z Niemiec;
  • przygotowanie wniosków do wdrożenia w nowych lokalnych strategiach rozwoju w zakresie działań proekologicznych i Smart Villages.

Projekt realizowany w ramach priorytetu 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich