Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji”

Partner wiodący: Krajowa Rada Izb Rolniczych

Operacja jest realizowana przy zaangażowaniu merytorycznym dodatkowych partnerów: Lubelskiej Izby Rolniczej, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Pomorskiej Izby Rolniczej

Czas trwania operacji: 01.06.2020 r. – 31.10.2020 r.

Kwota dofinansowania: 93 559,87 zł

Cel operacji:

Celem operacji jest umożliwienie przedstawicielom środowiska rolniczego nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami nauki oraz zapoznania się z najnowszą wiedzą i doświadczeniami nt. szans i możliwości jakie mają przed sobą gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji, jak również upowszechnianie wiedzy z zakresu rozwiązań, które przyczynią się do podniesienia ich konkurencyjności na rynkach światowych. Realizacja celu jest zgodna z priorytetem 3 PROW – „Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie”. Cel operacji wpisuje się ponadto w cel 1 KSOW – „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”, co zostanie przedstawione przez prelegentów podczas konferencji i będzie podlegało dalszej dyskusji w trakcie warsztatów, a następnie zostanie przekazane przez uczestników konferencji na spotkaniach w terenie. Cel operacji jest zgodny z działaniem 13 KSOW „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”, co przyczynia się do równowagi ekonomicznej, przyrodniczej i społecznej na obszarach wiejskich, wzmacniając pozycję gospodarstw rodzinnych w dobie globalizacji i konieczność bycia konkurencyjnym na rynku.

Grupa docelowa:

W ramach realizowanej operacji zakłada się udział 100 uczestników (kobiety oraz mężczyźni, osoby pełnoletnie, mieszkańcy terenów wiejskich). Wybrana grupa docelowa to rolnicy – liderzy, przedstawiciele środowiska rolniczego, działający w strukturach wojewódzkich izb rolniczych, pracownicy izb rolniczych, którzy zdobytą na konferencji i warsztatach wiedzę oraz materiały będą przekazywać w sposób kompetentny podczas posiedzeń rad powiatowych, walnych zgromadzeń wojewódzkich izb rolniczych oraz podczas spotkań z rolnikami i innymi mieszkańcami wsi na poziomie lokalnym. Są to osoby, które posiadają umiejętności w przekazywaniu ważnych informacji, w sposób zrozumiały i zachęcające do działania. Z racji możliwości udziału w wielu spotkaniach wyżej wymienionych osób, ze zdobytą na konferencji wiedzą o możliwościach i szansach, jak również zagrożeniach wynikających z globalizacji będzie miało możliwość zapoznać się znacznie szersze grono odbiorców. W konferencji i warsztatach zakłada się udział 100 osób, proporcjonalnie z każdego województwa.

Planowane formy realizacji operacji:

Operacja będzie realizowana w formie konferencji oraz warsztatów. Pierwszego dnia odbędzie się konferencja, natomiast drugiego dnia odbędą się warsztaty z podziałem na grupy tematyczne.

Planowane efekty realizacji operacji:

Uczestnicy operacji zdobędą wiedzę z zakresu optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców zasobów środowiska naturalnego, zachowania bioróżnorodności genetycznej roślin lub zwierząt,  wspierania rozwoju przedsiębiorczości  w obszarze małego przetwórstwa lokalnego i zielonej gospodarki, jak również Promocji jakości życia na wsi lub Promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego – co przełoży się na podniesienie świadomości uczestników nt. wagi inwestowania w technologie i rozwiązania innowacyjne w gospodarstwach w celu zwiększenia ich konkurencyjności.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.