Kampania Medialna „Wiedz i Mądrze Jedz” 2020 czyli jak zwiększyć oddziaływanie Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polsce

Partner KSOW: Iso-Tech sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie w partnerstwie z Małopolską Izbą Rolniczą oraz Polską Fundacją Innowacji.

Realizacja operacji rozpoczyna się 01 lutego 2020 r. i kończy się 31 października 2020 r.

Kwota dofinansowania: 458 220,00 zł

Celem operacji jest przygotowanie i zrealizowanie ogólnopolskiej kampanii multimedialnej wiedz i mądrze jedz opisującej możliwości i przykłady organizowania rynków lokalnych i rozwijania systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ) w większej skali. Przeprowadzone będą również badania potencjału rynków lokalnych w 4 województwach. Kampania przyczyni się do budowania świadomości wśród producentów, konsumentów, organizatorów systemów KŁŻ oraz interesariuszy rynku żywności o znaczeniu, efektów oraz potencjale rynkowym rozwoju systemów KŁŻ. Podczas realizacji operacji zwrócona zostanie uwaga na pozytywne i obiecujące rozwiązania skalowania systemów KŁŻ w Polsce i w innych krajach UE, aby pokazać że Polskie doświadczenia i rozwiązania mają potencjalnie duże znaczenie dla wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu w wymiarze praktycznym. Operacja odpowie na następujące 3 pytania:

a) Jaki jest potencjał małych gospodarstw rolnych dla rozwoju rynków lokalnych (w oparciu o systemy KŁŻ i sprzedaż bezpośrednią)? Jak osiągnąć większą skalę oddziaływania?

b) Jaki jest potencjał ze strony konsumentów w odniesieniu do rynków lokalnych i kupowania wprost od rolnika? Jak osiągnąć większą skalę sprzedaży?

c) W jaki sposób Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), samorządy oraz inne instytucje mogą wspierać rynki lokalne i rozwój systemów KŁŻ, aby nie były one marginesem na rynku żywności?

Formy realizacji operacji:

  • Produkcja i emisja w telewizji ogólnopolskiej i w Internecie serii 12 filmów - Kampania Medialna „Wiedz i Mądrze Jedz” 2020 czyli jak zwiększyć oddziaływanie Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polsce;
  • Analiza i badanie dotyczące oszacowania wolumenu żywności (przetworzonej i nieprzetworzonej), który może potencjalnie być zbyty przez rolników w ramach sprzedaży bezpośredniej czterech wybranych województwach i zaproponowania metody dla szacowania potencjału lokalnego rynku żywnościowego,
  • Promocja i publikacja w Internecie filmów, aktualności, pytań i odpowiedzi, rekomendacji produktów i producentów, informacji o realizowanych badaniach oraz informacji dot. problematyki Krótkich Łańcuchów w PL i Europie.

Operacja skierowana jest do:

  • Mieszkańców wsi w szczególności rolników oraz rodzin związanych z małymi gospodarstwami wiejskimi mieszkających na wsi (potencjalnych producentów, którzy mogą skorzystać z możliwości, które dają przepisy sprzedaży bezpośredniej (w szczególności Rolniczy Handel Detaliczny - RHD) oraz zaangażować się w współtworzenie systemów KŁŻ dostosowanych do lokalnych potrzeb, możliwości oraz uwarunkowań);
  • Mieszkańców miast, w szczególności rodzin, które poszukują stałego i regularnego dostępu do jakościowej żywności bez chemii, wiadomego pochodzenia. Są to konsumenci, którzy doceniają sezonowość, świeżość i chcą być pewni co do autentyczności kupowanej przez nich żywności. Są to nie tylko potencjalni konsumenci, ale także potencjalni partnerzy do współtworzenia rozwiązań dla systemów KŁŻ, którzy mogą zwiększyć i zapewnić większą skalę dostaw od rodzinnych gospodarstw rolnych dla szkół, szpitali oraz innych zbiorowych klientów czy też tworząc własne np. zbiorowe punkty sprzedaży (przepisy RHD przewidują możliwość sprzedaży do osób prawnych);
  • Aktualnych i potencjalnych organizatorów systemów KŁŻ (lokalne grupy działania, spółdzielnie, oraz inne inicjatywy zbiorowe na rzecz żywności lokalnej tj. kooperatywy, inicjatywy RWS, inkubatory kuchenne) zarówno na terenach wiejskich jak i miejskich;
  • Interesariuszy systemów żywieniowych w Polsce i w innych krajach Europejskich, którzy stwarzają zarówno bariery i jak i możliwości dla skracania łańcuchów żywieniowych pomiędzy konsumentem a producentem, w szczególności w zakresie działań zbiorowych producentów i konsumentów, które przekładają się na zwiększenie skali sprzedaży.

Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.