Moja SMART wieś

Partner wiodący: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz z partnerami KSOW: Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz RURBAN Wieś-Miasto-Region, realizują operację pt. „Moja SMART wieś”.

Celem operacji jest upowszechnienie i promocja koncepcji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich, identyfikacja różnorodnych innowacji społecznych i cyfrowych pojawiających się w przestrzeni wiejskiej oraz zaprezentowanie ich w formie elektronicznej.

Istnieje potrzeba rozpoznania jak jest rozumiana koncepcja smart village, a także odpowiedź na pytanie – czy są w Polsce wsie, które można określić takim mianem?

Pojawia się jednocześnie problem – czy promowana koncepcja smart village ma szansę powodzenia na polskiej wsi, czy może należy najpierw zidentyfikować przykłady, jakie już istnieją i na tej podstawie budować całą interwencję i wsparcie na jej rzecz.

Grupę docelową stanowią osoby i podmioty ze wszystkich województw Polski, którym bliskie są problemy obszarów wiejskich. Założeniem jest, że w konkursie weźmie udział ok. 50 osób, jednak nie mniej niż 10 osób (w tym również osób prawnych). Źródłem informacji o konkursie dla potencjalnych jego uczestników będą plakaty oraz maile wysłane do urzędów każdej gminy, Lokalnych Grup Działania, kół gospodyń wiejskich oraz szkół i uczelni o profilu rolniczym, specjalnie stworzona strona internetowa, w domenie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, a także strona IRWIR PAN oraz dodatkowych partnerów. Informacje o konkursie zostaną również umieszczone na portalach internetowych zajmujących się wsią, a także w mediach społecznościowych. Brak ograniczeń wiekowych i bez względu na formę prawną uczestnictwa, wynika z dążeń do rozpoznania znajomości problematyki smart village wśród różnych grup wiekowych i mieszkańców obszarów wiejskich.

Formy realizac

  • W ramach operacji zostanie ogłoszony konkurs „Moja SMART wieś”, w ramach którego poszukiwane są pomysły i inicjatywy, które poprawiają jakość życia na wsi. Organizatorzy oczekują wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami.
  • Stworzona zostanie strona internetowa, na której umieszczone zostaną nadesłane przykłady inteligentnych wsi, które wezmą udział w konkursie. Bank wiedzy stanowić ma inspirację do podejmowania podobnych inicjatyw uwzględniających potrzeby lokalnych społeczności.
  • Laureaci Konkursu zaproszeni zostaną na uroczystą galę wręczenia nagród, która odbędzie się w październiku br. Spotkanie będzie miało dwa wymiary: naukowy, w ramach którego wybrany ekspert opowie o koncepcji smart villages oraz praktyczny, w którym zaprezentowane zostaną najciekawsze inteligentne inicjatywy.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

1) Zwiększenie zainteresowania i wiedzy wśród interesariuszy obszarów wiejskich na temat koncepcji smart villages, jej wdrażania i możliwych do uzyskania korzyści w związku z podejmowaniem tej inicjatywy.

2) Sieciowanie praktyk godnych naśladowania, aktywizacja mieszkańców wsi w poszukiwaniu rozwiązań koncepcji smart villages.

3) Realizacja nowych przedsięwzięć w ramach smart villages, bazujących na przykładach zebranych w trakcie trwania konkursu.

4) Zwiększenie zainteresowania ideą inteligentnych wsi wśród decydentów w kontekście perspektywy finansowej UE 2021-2027.

Więcej informacji o operacji dostępne jest na stronie: http://www.irwirpan.waw.pl/657/badania/smart-village-inteligentna-wies


Projekt realizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.