Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Grupa tematyczna ENRD: ENRD Thematic Group on Smart and Competitive Rural Areas

Temat konkurencyjności i gospodarki opartej na wiedzy na obszarach wiejskich bezpośrednio wiąże się z następującymi trzema priorytetami polityki rozwoju obszarów wiejskich UE:

Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Priorytet 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.

Priorytet 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Prace grup tematycznych skupiają się na następujących podtematach:

1. Inteligentne Wioski – Smart Villages

Głównym celem działalności grupy tematycznej Smart Villages jest zbadanie, w jaki sposób usługi na obszarach wiejskich w takich dziedzinach, jak zdrowie, usługi społeczne, edukacja, energia, mobilność, handel detaliczny i inne mogą zostać ulepszone, a także bardziej zrównoważone i innowacyjne poprzez wdrożenie narzędzi ICT oraz poprzez wspieranie działań i projektów kierowanych przez społeczność. Prace grupy mają przyczynić się do wniesienia wkładu w działanie UE na rzecz inteligentnych wiosek poprzez umożliwienie wymiany na temat innowacyjnych sposobów tworzenia bardziej dynamicznych, zrównoważonych i atrakcyjnych obszarów wiejskich oraz poprzez zbadanie, w jaki sposób programy rozwoju obszarów wiejskich mogą być najlepiej wykorzystane do tego wsparcia.

Informacja z III spotkania grupy tematycznej w dniu 21 lutego 2018 r. w Brukseli – opracowana przez Oskara Wolskiego, Uniwersytet Łódzki - pobierz

Informacja z II spotkania grupy tematycznej w dniu 7 grudnia 2017 r. w Brukseli – opracowana przez Krzysztofa Kwaterę, LGD Dolina Raby - pobierz

Informacja z seminarium pt. “Smart Villages: Revitalising Rural Services through Social and Digital Innovation” w dniu 22.05.2018 r. w Brukseli – opracowana przez Oskara Wolskiego, Uniwersytet Łódzki

Portal dotyczący Inteligentnych Wiosek Smart Villages Portal, służący gromadzeniu informacji zbieranych przez grupę tematyczną ENRD Smart Villages - zobacz

Przegląd Obszarów Wiejskich UE nr 26 "Inteligentne wioski: rewitalizujące usługi wiejskie" - pobierz

Broszura projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW pt. "Innowacje cyfrowe i społeczne na obszarach wiejskich” – pobierz

Video o Smart Villages z polskimi napisami przygotowane przez ENRD - zobacz

2. Łańcuchy dostaw żywności i napojów - Food and Drink Supply Chains

Celem grupy tematycznej ENRD jest koncentrowanie się na strategiach i dostępnych narzędziach ułatwiających ekonomiczną konkurencyjność różnych typów obszarów wiejskich przy równoczesnym zachowaniu ich naturalnych zasobów i społecznej spójności.

Informacja z II spotkania Grupy tematycznej, które odbyło się 24.02.2016 r. w Brukseli - pobierz

Informacja z seminarium „Forging the Links - Connnecting RDP Support to the Food & Drink Supply Chain”, które miało na celu zmaksymalizowanie wpływu programów rozwoju obszarów wiejskich na wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw w dostępie do rynków rolnych, 26.05.2016 r. Bruksela - pobierz informację, pobierz notatkę, obejrzyj film

Inteligentne i konkurencyjne łańcuchy dostaw żywności i napojów, Przegląd Obszarów Wiejskich UE, nr 22 - pobierz

Więcej informacji o pracach grupy dostępnych jest na stronie:

http://enrd.ec.europa.eu/thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/food-and-drink-supply-chains_en

3. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – Rural Businesses

Celem grupy jest próba odpowiedzi na pytanie jak wspierać i promować konkurencyjny i ekonomicznie prężny biznes zdolny do tworzenia miejsc pracy na wsi. Praca grupy skupi się na następujących zagadnieniach: nowe trendy i innowacyjne pomysły dla biznesu na obszarach wiejskich, wsparcie biznesu poprzez tworzenie sieci powiązań, dostęp do informacji, umiejętności i dostęp do wiedzy jak również cyfryzacja jako narzędzie służące usprawnieniu biznesu na wsi. Zadaniem grupy jest także zbieranie przykładów i pomysłów, które mogą być wykorzystane w ulotce (factsheet), publikacji, w opracowaniu dobrych praktyk czy studium przypadku prezentowanym podczas spotkania.

Informacja z I spotkania Grupy tematycznej, które odbyło się 13.10.2016 r. w Brukseli – pobierz

Informacje z II spotkania Grupy tematycznej, które odbyło się 30.11.2016 r. w Brukseli – pobierz, pobierz

Notatka z seminarium „Rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez innowacje w biznesie” w ramach grupy tematycznej, które odbyło się 30 marca 2017 r. w Brukseli - pobierz

Więcej informacji o pracach grupy dostępnych jest na stronie: http://enrd.ec.europa.eu/thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/rural-businesses_en


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009