Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zgromadzenie Europejskich Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – najważniejsze tematy w świetle nowych wyzwań dla WPR

24.01.2018

Blisko 200  przedstawicieli Instytucji Zarządzających, Agencji Płatniczych, NGOs, LEADER, organizacji europejskich oraz doradców CEPF, Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich uczestniczyło 14 grudnia 2017 r. w 4. posiedzeniu Zgromadzenia Sieci, któremu  przewodniczył Mario Milouchev, Dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa.

Przemówienie powitalne wygłosił Mihail Dumitru, Zastępca Dyrektora Generalnego, DG AGRI. W wystąpieniu swoim podkreślił kluczową rolę, jaką odgrywa doświadczenie oraz wiedza Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (ESROW) w obecnym momencie, gdy odbywają się prace nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. W świetle nowych wyzwań dla WPR interesariusze ESROW pełnią istotną rolę w debacie prowadzonej przez KE nad oceną dotychczasowej polityki i wypracowywaniem konkretnych rozwiązań z myślą o przyszłości.

W nadchodzących miesiącach będą trwały prace nad przyszłą strukturą polityki oraz wypracowaniem wieloletnich ram finansowych. Przeprowadzona zostanie ocena skutków różnych wariantów, realizowana z wykorzystaniem informacji od zainteresowanych stron i obywateli. Wnioski w sprawie przyszłej WPR oraz propozycje legislacyjne są spodziewane przed latem 2018 r, po majowym wniosku Komisji dotyczącym nowych ram finansowych.

Jednym z głównych tematów omówionych na Posiedzeniu był Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 29.11.2017 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Przyszłość Rolnictwa i produkcji żywności”. 

29 listopada ubiegłego roku Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie wspólnej polityki rolnej po 2020 r. „Przyszłość żywności i rolnictwa”. Komunikat zapoczątkował formalną debatę na forum UE dotyczącą kierunków zmian unijnej polityki rolnej. Przedstawiciel DG Agri, Guido Castellano

 • WPR pozostaje ważną polityką Unii Europejskiej, w kontekście nowych potrzeb, zobowiązań UE, nowych wyzwań. Plan Strategiczny WPR będzie nadal pokrywał interwencje w dwóch filarach (Filar I oraz Filar II).
 • Konieczne jest włączenie WPR w większym stopniu w realizację celów innych polityk w szczególności środowiskowej i klimatycznej.
 • Wskazana jest zmiana sposobu realizacji celów poprzez nowy, prostszy system wdrożeniowy (towards a new delivery model). Oczekuje się, że na poziomie UE system ten będzie  mniej nakazowy, z mniejszym zakresem kontroli, na poziomie państw członkowskich będzie większa odpowiedzialność co do zakresu działań i kontroli wdrażania na poziomie kraju i gospodarstw. Większy poziom subsydiarności takiego rozwiązania powinien zapewnić uwzględnienie specyficznych potrzeb oraz uwarunkowań zarówno krajowych jak i lokalnych.
 • Wzmocnienie roli wykorzystania badań i innowacji w kierunku rozwoju ekonomicznego obszarów wiejskich, dalsza modernizacja sektora rolno-spożywczego, utrzymanie wsparcia dla obszarów wiejskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
 • W zakresie bezpośredniego wsparcia dochodów rolników istotna jest poprawa jeśli chodzi o stosunek korzyści do wykorzystywanych środków oraz lepsze nakierowanie wsparcia na małe i średnie gospodarstwa rolne (capping, degresywność stawek, płatność redystrybucyjna/dodatkowa).
 • Istotne jest ulepszenie instrumentów do zarządzania ryzkiem w WPR, poprawy odporności rolnictwa oraz sektora rolno-spożywczego na wzrost ryzyk produkcyjnych i rynkowych, na silniejszą konkurencję na rynkach globalnych.
 • Potrzeba zapewnienia wzrostu/ rozwoju oraz zapewnienia miejsc pracy na obszarach wiejskich, aby stawały się atrakcyjnym miejscem do życia. Zagadnieniami dla przyszłej WPR są w tym zakresie komplementarność z innymi europejskimi oraz krajowymi politykami, „rural-proofing”, bio-ekonomia, rozwój Smart Villages, kontynuacja podejścia LEADER.

Więcej informacji znaleźć można w prezentacji  Guido Castellano pt.: The Future of Food and Farming, Communication from the Comission dostępnej na stronie ENRD 

Kolejnym z kluczowych tematów posiedzenia było podsumowanie ewaluacji EX-POST Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Przedstawicielka DG Agri, Agnieszka Gogolewska omówiła prezentację dotyczącą ewaluacji ex-post Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Podstawą opracowania były Tabele finansowe wszystkich programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dodatkowo 91 raportów ex-post  w tym 87 Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, 4 Programów Krajowych Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich, 27 Krajowych Planów Strategicznych oraz 2 Krajowych Ram Odniesienia.

Omówiona została metodologia przeprowadzonego badania oraz wyniki w ujęciu syntetycznym:

 • Wpływ PROW na gospodarkę
 • Wpływ PROW na środowisko
 • Wpływ PROW na jakość życia oraz dywersyfikację

Prezentacja  Agnieszki Gogolewskiej pt.: Synthesis of ex-post ewaluations of Rural Development Programmes 2007-2013 dostępna jest na stronie ENRD .

Podczas posiedzenia przedstawiono także rekomendacje Grupy Sterującej w zakresie samooceny sieci.  

Sari Rannanpaa, przedstawiciel ENRD Contact Point zaprezentował rekomendacje Grupy Sterującej ESROW, wynikające z samooceny prac Europejskiej Sieci, dokonanej w roku 2017.

Zbadanie samooceny sieci przeprowadzone było w formie ankiet w okresie 7 lipiec do 6 wrzesień 2017 r. Celem badania była ocena rezultatów działań sieci przeprowadzanych w kontekście Ram Strategicznych Europejskich Sieci ( ESROW oraz EIP-Agri).

W rezultacie badania wyznaczono następujące ce

 • Zwiększenia zaangażowania lokalnych interesariuszy
 • Poprawienie praktycznych aspektów zastosowania najlepszych praktyk i rekomendacji
 • Komunikacja
 • Europejskie Sieci  - poprawa współpracy

Prezentacja  Sari Rannanpaa pt.: Rural Networks self-assessment Steering Group Recommendations dostępna jest na stronie ENRD.  

W dalszej części posiedzenia przedstawione zostały główne cele działalności Sieci w roku 2018. Kalendarz wydarzeń dostępny jest na stronie  https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/4th-rural-networks-assembly-meeting_en.

W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyła Małgorzata Osińska, Zastępca Dyrektora Biura Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Katarzyna Laskowska, Naczelnik Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW.

Dokumenty do pobrania:

Sprawozdanie z  wyjazdu służbowego w celu udziału w 4 posiedzeniu Zgromadzenia Europejskich Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Brukseli w dniu 14 grudnia 2017 roku - pobierz


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009