Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Forum Podlaskiej Sieci LGD. Debata nt. przyszłości RLKS

04.04.2018

Jaka będzie przyszłość rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność po 2020 roku?

W dniach 22-23 marca br. w Supraślu odbyło się Forum Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania (LGD), w ramach którego rozpoczęto ogólnokrajową debatę nt. przyszłości rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) po 2020 r. W Forum uczestniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

Współorganizowana przez MRiRW debata zgromadziła przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, lokalnych grup działania, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe doświadczenia z wdrażania RLKS, a także przedyskutowano możliwe warianty i kierunki rozwoju tego instrumentu w perspektywie finansowej 2021-2027.

Wiceminister Ryszard Zarudzki podsumował 14 lat wdrażania podejścia LEADER w Polsce, a także zaprezentował wstępne propozycje MRiRW dotyczące zaprogramowania RLKS po 2020 r., podkreślając, iż dalszy rozwój tego instrumentu w dużym stopniu uzależniony jest od aktywności samych LGD i wykazania, że ich działalność na obszarach wiejskich przynosi rzeczywistą wartość dodaną dla beneficjentów.

Ponadto, dostrzegając konieczność znaczącego usprawnienia przedmiotowego instrumentu w przyszłości, w celu zapewnienia jego większej skuteczności i szerszego zakresu oddziaływania, wiceminister Zarudzki zapowiedział powrót do siedmiu zasad leżących u podstaw podejścia LEADER (tj. lokalne partnerstwo, oddolność, tworzenie powiązań i współpraca, innowacje, zintegrowanie i wielosektorowość działań, terytorialność oraz lokalne finansowanie i zarządzanie) oraz postrzegania tego mechanizmu przede wszystkim, jako metody aktywizacji lokalnych społeczności i włączania jej w rozwój swojego obszaru.

Uczestnicy zgodnie przyznali, iż przygotowania do kolejnego okresu programowania wymagają pogłębionej analizy zagadnień tj. roli LGD, zakresu opracowywanego i realizowanego przez nie dokumentu strategicznego, jakim jest lokalna strategia rozwoju (LSR), a także sposobu finansowania i rozliczania tego mechanizmu. Analizie należałoby również poddać skuteczność wykorzystania tego instrumentu w ramach innych niż EFRROW funduszy, tj.: EFS, EFRR i EFMR.

Istotną część spotkania stanowiły warsztaty, podczas których uczestnicy mieli możliwość w mniejszych grupach przedyskutować kwestie związane z funkcjonowaniem LGD, jej potencjałem instytucjonalnym, rolą i celami LSR, obszarami tematycznymi LSR oraz osiąganiem wartości dodanej.

 

Spotkanie w Supraślu rozpoczęło dyskusję nt. przyszłości RLKS, która kontynuowana będzie podczas kolejnych spotkań i do której zaproszone zostały wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie tego instrumentu.

Prezentacje:

  • Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu MRiRW -  LEADER/RLKS po 2020 r. - pobierz
  • KRZYSZTOF KWATERA - Stanowisko ELARD ws. przyszłości RLKS - pobierz
  • JOANNA SOKÓLSKA Obszary tematyczne, w których lokalne grupy działania województwa podlaskiego odniosły sukces lub niepowodzenie, jako inspiracja do dyskusji o przyszłości - pobierz
  • John Grieve ENRD, ENRD Contact Point - LAG Implementation Survey 2017 - pobierz
  • Agnieszka Wojtkowska - Obszary tematyczne w LSR w których SLGD „Tygiel Doliny Bugu” odniosło sukces i niepowodzenie - pobierz
  • Dorota Stanek - Cele funduszu wiodącego, zalety ryczałtu, funkcjonowanie i kompetencje LGD - pobierz
  • Beata Wiśniewska - Rola LGD z perspektywy Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego - pobierz
  • Elżbieta Filipowicz  - Wdrażanie instrumentu RLKS w województwie podlaskim w perspektywie 2014-2020 - pobierz

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009