Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

XI posiedzenie Grupy Sterującej ds. Europejskich Sieci Obszarów Wiejskich

28.05.2019

W dniu 13 maja 2019 r. w Brukseli odbyło się XI posiedzenie Grupy Sterującej ds. Europejskich Sieci Obszarów Wiejskich. W posiedzeniu Polskę reprezentował p. Ryszard Kogut – Z-ca Dyrektora Biura Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem ww. spotkania było:

 • omówienie planowanych i ostatnich działań europejskich sieci obszarów wiejskich;
 • wymiana wyników spotkania - X rocznica Sieci (networX) i ich wpływ na Sieć Obszarów Wiejskich w podejmowaniu kolejnych działań;
 • omówienie kolejnych kroków do samooceny Sieci Obszarów Wiejskich;
 • wymiana pomysłów na działania Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich (ESOW) w następnym roku;
 • przygotowanie wstępnych propozycji na następne posiedzenie Grupy Sterującej ESOW i Zgromadzenie ESOW.

Posiedzenie otworzył p. Dyrektor M. Milouchev (KE) i przedstawił program posiedzenia.

Następnie p. Dyrektor M. Milouchev w skrócie przedstawił wnioski z ostatniego posiedzenia Grupy Sterującej ESOW (22.10.2018 r.) i Zgromadzenia ESOW (11.12.2018 r.), tj.:

 •  potrzebę organizacji różnych seminariów / warsztatów w celu przygotowania nowej perspektywy finansowej WPR z udziałem różnych zainteresowanych stron;
 • potrzebę pełnego zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron w przyszłe sieci WPR na szczeblu UE i krajowym (biorąc pod uwagę, że nowa siec obejmować będzie również filar I);
 • większą równowagę w gronie interesariuszy, w celu skuteczniejszej komunikacji i interakcji między zainteresowanymi stronami;
 • monitorowanie i ocena wymagają wymiany doświadczeń między państwami członkowskimi oraz budowania zdolności w zakresie komunikacji i wymiany informacji;
 • samoocena sieci obszarów wiejskich jest użyteczna, a ćwiczenie należy powtórzyć w uproszczonym formacie.

W kolejnej części posiedzenia p. Dyrektor M. Milouchev oraz wybrane osoby biorące udział w spotkaniu - X rocznica Sieci (networX), przedstawili informację zwrotną z ww. wydarzenia. Poinformowano, że:

 • spotkanie było dobrą okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów pomiędzy różnymi osobami / grupami osób;
 • sieciowanie to proces, który gromadzi ludzi (różnych interesariuszy) w celu realizacji zadań służących rozwojowi obszarów wiejskich i szukaniu nowych rozwiązań;
 • istotnym jest by zrozumieć potrzeby innych osób i temu ma służyć sieciowanie, w tym sieciowanie po 2020 roku;
 • sieć to działanie razem w celu wypracowania wspólnych rozwiązań;
 • ważnym elementem jest sama ewaluacja sieci, w celu jej usprawniania oraz ewaluacja za pośrednictwem sieci działań rozwoju obszarów wiejskich;
 • w sieć należy włączać młodych ludzi i wsłuchiwać się w ich pomysły dot. rozwoju obszarów wiejskich;
 • ciekawym rozwiązaniem były stoiska przygotowane przez poszczególne Państwa Członkowskie, które umożliwiły zapoznanie się z działaniami sieci w innych państwach i były okazją do bezpośredniej rozmowy w celu wymiany doświadczeń i poglądów.

Pojawił się również wniosek by takie spotkania organizowane były częściej (co 2 lub 3 lata), a nie tylko raz na 10 lat a uczestnikami były różne grupy interesariuszy (w tym organizacje pozarządowe, lokalne organizacje). KE poinformowała, że rozważy niemniejszą sugestię.

W kolejnej części posiedzenia odbyły się dwie tury interaktywnych warsztatów w podziale na 3 grupy w kontekście zadań Sieci od połowy 2019 r. do połowy 2020 r.:

 • Wsparcie w celu efektywnego i uproszczonego wdrażania Programu;
 • Wsparcie krajowych sieci obszarów wiejskich;
 • LEADER;
 • Inteligentne wioski;
 • Biogospodarka i działania klimatyczne;
 • Podejście do rewitalizacji obszarów wiejskich (włączenie społeczne).

Wnioski z przeprowadzonych warsztatów dot. zadań Sieci od połowy 2019 r. do połowy 2020 r.:

1. Wsparcie w celu efektywnego i uproszczonego wdrażania Programu:

 • uzyskano ogólny konsensus co do rozważanych tematów (dobra „mieszanka” propozycji odpowiadających IZ i potrzebom zainteresowanych stron);
 • sugestia, aby rozszerzyć grupy interesariuszy, w stosownych przypadkach, biorąc pod uwagę tematy seminariów / warsztatów;
 • warsztaty powinny być wzmocnione / poprzedzone działaniami / badaniami analitycznymi w danym temacie;
 • spotkania (seminaria / warsztaty, itp.) powinny przedstawiać praktyczne przypadki (dobre praktyki) dot. danego tematu;
 • spotkania (seminaria / warsztaty, itp.) powinny dot. tematyki dot. przygotowania strategicznego planu WPR.

2. Wsparcie krajowych sieci obszarów wiejskich:

 • opracowanie bardziej przejrzystych komunikatów dot. określonych tematów dla określonych interesariuszy na poziomie lokalnym (bardziej wizualne i prostszy język komunikacji) oraz częstsze korzystanie z seminariów internetowych i filmików;
 • w większym stopniu angażować interesariuszy obszarów wiejskich (działających na poziomie UE jak i lokalnym) w działania KSOW, poprzez ich udział w spotkania organizowane w ramach KSOW;
 • „konkurs dobrych praktyk” – konkursu dobrych praktyk operacji zrealizowanych w ramach KSOW. W przypadku nowego konkursu przykłady powinny dotyczyć zaangażowania różnych interesariuszy. Należy korzystać z filmów obrazujących operację i umożliwić do nich dostęp za pomocą linka;
 • dobre praktyki powinny być prezentowane w atrakcyjny i różny sposób (publikacje, wizyty studyjne, filmy, itp.).

3. LEADER:

 • komunikacja ma kluczowe znaczenie, przykłady dobrych praktyk i ich komunikowanie mają wartość dodaną dla rozwoju obszarów wiejskich;
 • określona informacja powinna być skierowana do określonych odbiorców;
 • należy tworzyć narzędzia i materiały wykazujące wartość dodaną, którą inni mogą wykorzystać i wdrożyć najbardziej efektywnie;
 • wartość dodaną mają laboratoria tematyczne, należy unikać ogólników, należy angażować wpływowe osoby, należy skupiać się na celach i wynikach.

4. Inteligentne wioski:

 • należy dostosowywać zagadnienia i tematy do problemów krajowych / regionalnych, cyfryzacja jest podstawą, należy mieć na względnie zmieniające się czynniki (mobilność, dywersyfikacja zaopatrzenia w energię, zmieniające się usługi i rolnictwo, wyludnienie na obszarach wiejskich);
 • priorytetem jest jak programować wsparcie biorąc pod uwagę lokalne potrzeby, uwzględniając specyficzne i praktyczne wyzwania oraz możliwości – celowe jest podejście typu Grupa operacyjna i angażowanie innych funduszy;
 • przy organizacji spotkań / szkoleń istotne jest uwzględnianie określonych potrzeb grup krajów i / lub tematów / zagadnień;
 • przekaz / komunikacja powinna zawierać konkretne przykłady, zaleca się ulepszanie istniejące narzędzia komunikacji, aby zaangażować interesariuszy (seminaria internetowe, moderowanie grup na Facebooku itp.).

5. Biogospodarka i działania klimatyczne:

 • ważne jest wspieranie idei dalszego upowszechniania wyników biogospodarki obszarów wiejskich zwłaszcza w świetle planu strategicznego WPR;
 • wartość dodana grup tematycznych może wynikać z silniejszego skupienia się na aspektach zrównoważonego rozwoju środowiska;
 • zagadnienie klimatu umożliwia synergię z KSOW, grupami operacyjnymi oraz badaniami, należy rozwijać skalę działalność w tym zakresie;
 •  należy położyć większy nacisk na różnorodność biologiczną;
 • oczekiwany jest większy kontakt z interesariuszami szczebla lokalnego (np. usługi doradcze) w połączeniu z działaniami w zakresie Smart Villages (Inteligentne Wioski).

6. Podejście do rewitalizacji obszarów wiejskich (włączenie społeczne):

 •  tematy powinny dotyczyć rozwiązań lokalnych / terytorialnych uwzględniających ich charakterystykę;
 • zagadnienia należy prezentować jako szanse, a nie tylko problem - pozytywne wiadomości;
 • należy uwzględniać zagadnienia międzysektorowe: określenie synergii między funduszami, Dyrekcjami Generalnymi KE i inicjatywami (np. LEADER, Smart Villages);
 • należy prezentować dobre praktyki w tym obszarze i zadbać o właściwą komunikację (jej formę).

W kolejnej części posiedzenia przedstawiono kolejne kroki dot. samooceny Sieci Obszarów Wiejskich. Zgodnie ze stanowiskiem Zgromadzenia ESOW z dnia 11.12.2018 r., kolejna samoocena Sieci Obszarów Wiejskich zostanie przeprowadzona w 2019 r. Do końca maja 2019 r. ma być przygotowany ostateczny arkusz ankiety do samooceny, który ma być uproszczony w stosunku do poprzedniej oceny. Zaplanowano, iż zebranie ankiet z samooceny nastąpi do końca lipca 2019 r. Ankieta zostanie przesłana mailowo do tych samych jednostek / osób co poprzednie badanie.

Następnie Sieć EIP – AGRI i ENRD Evaluation Helpdesk podsumował ostatnie wydarzenia i przedstawił planowane wydarzenia na następny okres (patrz zał. nr 1).

Wnioski dla polskiej KSOW:

 • Grupa Robocza ds. KSOW powinna zastanowić się i zaproponować rozwiązanie dot. prezentowania przez uczestników biorących udział w wydarzeniach na poziomie unijnym (konferencjach, seminariach, warsztatach, itp.) sposób prezentowania najistotniejszych informacji na poziomie krajowym / regionalnym (konferencje, seminaria, warsztaty kaskadowe).
 • Grupa Robocza ds. KSOW powinna podjąć dyskusję w zakresie tematów (biorąc również pod uwagę tematy poruszane na poziomie unijnym) jakie powinien przede wszystkim realizować KSOW w latach kolejnych oraz formę realizowanych projektów (w tym sposób komunikacji) by dotrzeć w najwłaściwszy sposób do odbiorców.
 • Przeprowadzić w 2019 r. samoocenę KSOW w oparciu o opracowaną ankietę.

 

Sprawozdanie przygotował p. Ryszard Kogut – Z-ca Dyrektora Biura Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Załącznik do sprawozdania - pobierz

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009