Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Nowa prezydencja w ELARD

06.12.2019

W dniu 26 listopada 2019 r. w Amarante, (Portugalia) odbyło się Walne Zebranie ELARD (Europejskie Stowarzyszenie Lokalnych Grup Działania), na którym podjęto decyzję, że w latach 2020-2021 prezydencję obejmie Szwecja. Nowym prezesem ELARD została wybrana Marion Eckardt, reprezentująca Szwedzką Sieć LGD. Nowymi wiceprezesami zostali wybrani Secundino Caso Roiz z Hiszpani oraz Hartmut Berndt z Niemiec. Polska Sieć LGD reprezentowana była przez Prezesa Zarządu Piotr Sadłochę.

Wybór nowego Prezesa ELARD został poprzedzony przedstawieniem sprawozdania z mijającego roku, w tym misji w Chinach, której celem było utworzenie w tym kraju pierwszej lgd oraz konferencjom organizowanym przy udziale europejskiego zrzeszenia lgd. Kristtina Tammets z Estonii podsumowała przebieg 10-lecia konferencji Linc, które odbyło się we wrześniu w Parnava (Estonia). Natomiast Kristen Brike Lund z Danii zreferowała organizację i przebieg Europejskiego Parlamentu Wiejskiego, wydarzenia które odbyło się na początku listopada w Candas w Hiszpanii. Relacja z ERP 2019 wywołała dyskusję o konieczności jasnego podziału obowiązków partnerów ERP przy organizacji kolejnej edycji oraz zmianie sposobu wyboru kraju goszczącego to wydarzenie. W trakcie dyskusji Piotr Sadłocha Prezes Polskiej Sieci LGD zaoferował gotowość organizacji ERP2021 w Polsce.

Sprawozdanie z działalności w 2019 r. zakończone zostało przedstawieniem sprawozdania finansowego, w tym zaległości w regulowaniu składek członkowskich poszczególnych krajowych sieci LGD. Niestety największe zaległości posiada Polska Sieć LGD.

Podczas ostatniego Walnego Zebrania ELARD podjęto również decyzję o przyłączeniu Gruzińskiej Sieci LGD. Jest to pierwsza krajowa sieć LGD spoza Unii Europejskiej, która przystąpiła do ELARD.

Walne Zebranie ELARD zostało poprzedzone konferencją LEADER/CLLD 2019, której otwarcia dokonali wspólnie Maria João Botelho - Prezes ELARD, José Luís Gaspar – Burmistrz Amarante, Maria do Céu Albuquerque – Minister Rolnictwa Portugalii.

Pierwszym prelegentem był dr Loris Servillo z Politechniki w Turynie, który przedstawił wyniki badań, przeprowadzonych wspólnie z Stefan Kah z Uniwersytetu w Strathclyde, dotyczących wdrażania RLKS w Unii Europejskiej. Swoje wystąpienie zaczął od stwierdzenia, że instrument RLKS nie jest powszechnie stosowany w Europie, jedynie w 6 krajach większość grup wdraża strategie wielofunduszowe, na tym tle szczególnie wyróżniają się Czechy, w których RLKS objął cały kraj. Przy czym wybór LGD dokonany został z bardzo dużym opóźnieniem.

Kolejnymi prelegentami byli pochodzący z Czech Radim Srsen, reprezentujący Komitet Regionów oraz Roman Haken, reprezentujący Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. W swych prezentacjach omówili zasady działania obu Komitetów, jako ciał doradczych Komisji Europejskiej, jak również swoje doświadczenia związane z wdrażaniem RLKS w Europie.

Po tych wystąpieniach głos zabrała Kristtiina Tammets, dotychczasowy wiceprezes ELARD, która przedstawiła wyniki badań przeprowadzonych przez ELARD, dotyczących uproszczeń stosowanych w poszczególnych krajach członkowskich we wdrażaniu podejścia LEADER w obecnym okresie programowania. Za wzór uproszczeń, wartych implementowania w całej Europie, wskazała ryczałty zastosowane w Polsce w ramach finansowania lgd’om kosztów bieżących i aktywizacji oraz wspierania nowopowstałych firm, które nazwała radykalnymi. Za dobry przykład wskazała również rozwiązania z Estonii i Finlandii, w których ustanowione zostały ryczałty na koszty pośrednie. Wśród zalecanych rozwiązań, ułatwiających pracę lgd, wskazała system informatyczny zastosowany w Bułgarii, który obejmuje wszystkie fundusze europejskie. Za liderów uproszczeń związanych z wdrażaniem projektów współpracy wskazane zostały Estonia, Finlandia, Szwecja, w których obowiązują proste zasady i ciągły nabór. Portugalia została wyróżniona za wprowadzenie ryczałtów związanych z przygotowawczymi projektami współpracy.

Po prezentacji Kristtiiny głos zabrał Roberta Lukesch, który przedstawił podsumowanie z warsztatów, przeprowadzonych poprzedniego dnia z przedstawicielami poszczególnych krajowych sieci. Warsztaty dotyczyły określenia oczekiwań krajowych sieci lgd od nowych władz ELARD, wśród których wymieniono wymianę dobrych doświadczeń, rozwiązań związanych z wdrażaniem RLKS, które powinny być szeroko stosowane we wszystkich krajach UE jak również działania na rzecz rozpowszechnienia RLKS.

Konferencja została zakończona panelem dyskusyjnym na temat przyszłości RLKS w Europie z udziałem Christine Falter (DG AGRI), Eleftherios Stavropoulos (DG REGIO), Hartmut Berndt (ELARD). Jego uczestnicy wyrażali zdanie, że przedstawione w trakcie konferencji dobre praktyki powinny zostać szeroko zastosowane we wszystkich krajach członkowskich, ponieważ bez tego nie uda się odbiurokratyzować RLKS. Paneliści wskazywali również na fundusz wiodący, jako rozwiązanie, które powinno usprawnić wdrażanie RLKS w przyszłości.

Notatkę sporządził Piotr Sadłocha, Prezes Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD.

Udział pana Piotra Sadłochy w spotkaniu finansowany był ze środków Jednostki Centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009