Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

10.08.2015

Motywacje turysty poszukującego konkretnego rodzaju przeżyć, a także subiektywne postrzeganie wiejskości przez turystów stały się punktem wyjścia do sformułowania zakresu turystyki wiejskiej. Turyści dzięki uczestnictwu w aktywnościach, realizowanych w oparciu o potencjał obszarów wiejskich, mają możliwość doświadczenia emocji i przeżyć, wynikających z „wiejskości” charakteru miejsca. Samo miejsce, do którego turysta się udaje, niewiele mówi o tym, co w tym miejscu będzie on robił, a tym bardziej dlaczego. Takie podejście ma istotne znaczenie dla skuteczności marketingu, a w szczególności dla segmentacji turystów oraz budowania tożsamości i wizerunku. Wiejskość (rurality) jest w tym zakresie pojęciem kluczowym. Geograficzny wymiar wiejskości ma tutaj znaczenie wtórne, a głównym jest subiektywne postrzeganie wiejskości przez turystów.

Turystyka wiejska nie może być zatem postrzegana jako jakakolwiek aktywność turysty, która ma miejsce na obszarach wiejskich. Tak szeroka definicja uniemożliwia zbudowanie tożsamości wiejskich produktów turystycznych, a w konsekwencji wizerunku, który jest podstawą marki turystyki wiejskiej. Dlatego z definicji wiejskości należy wykluczyć różne aktywności, które mogą się odbywać na obszarach wiejskich, ale ich realizacja nie jest uwarunkowana występowaniem elementów wiejskości. Zbyt duża różnorodność aktywności ujętych w definicji spowoduje rozmycie tożsamości, co oczywiście nie oznacza, że elementem ofert turystyki wiejskiej nie mogą być spotykane na wsi aktywności (np. rowery, kajaki, wycieczki piesze etc.)

„Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce”  nie zawęża się do agroturystyki, lecz dotyczy turystyki wiejskiej (która ma znacznie szerszy zakres pojęciowy) jako najbardziej charakterystycznej dla obszaru formie w ramach turystyki na obszarach wiejskich.

Celem dokumentu jest zdefiniowanie głównych kierunków rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce w pięciu obszarach problemowych, a także ich operacjonalizacja w postaci celów i działań, w tym: diagnoza stanu turystyki na obszarach wiejskich w Polsce, wymiana informacji pomiędzy interesariuszami rynku turystycznego na obszarach wiejskich, integracja i koordynacja działań, stymulowanie partnerstw, dostarczenie informacji podmiotom gospodarczym, inwestorom i mieszkańcom o długookresowych uwarunkowaniach rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce.

 „Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce” jest dokumentem operacyjnym, określającym koncepcję rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce.

Dokument oprócz wizji i misji, określa cele strategiczne, a także operacyjne działania na tyle precyzyjne i konkretne, aby mogły być wdrażane w latach 2014-2020 przez interesariuszy rynku turystyki wiejskiej. W tym kontekście Program obejmuje zarówno wskazanie głównych kierunków rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, jak i konkretne zadania realizacyjne. Dokument jest stanowiskiem interesariuszy rynku turystyki wiejskiej wyrażonym w procesie konsultacji społecznych, opracowanym przez zespół ekspertów turystyki wiejskiej.

Program jest skonstruowany wokół następujących obszarów problemowych:

Obszar I - Formalno-prawny – prowadzenie działalności na terenach wiejskich, przepisy prawne, podatkowe, kwestie sanitarne, BHP, definicje.

Obszar II – Produkt turystyczny (PT) na obszarach wiejskich – Produkty turystyczne na obszarach wiejskich. Zdefiniowanie zakresu badań niezbędnych do podejmowania decyzji o wyborze produktów flagowych (o największym potencjale rozwojowym). Analiza dotychczasowych produktów sektorowych w turystyce wiejskiej. Propozycje flagowych produktów polskiej turystyki wiejskiej. Wskazówki do produktowego podejścia w zarządzaniu turystyką wiejską.

Obszar III – Jakość usług w turystyce wiejskiej – jakość usług, standard obsługi turystów, profesjonalizm kadr, standard infrastruktury.

Obszar IV – Marketing – najczęściej stosowane narzędzia marketingowe i promocyjne oraz ocena ich efektywności w kontekście preferencji turystów w zakresie poszukiwania informacji oraz podejmowania decyzji, badania marketingowe.

Obszar V – Wsparcie instytucjonalne – system instytucjonalny bezpośrednio lub pośrednio powiązany z turystyką na obszarach wiejskich.

Dokument odnosi się kompleksowo do turystyki na obszarach wiejskich, jednak przy uwzględnieniu specyfiki turystyki wiejskiej, dla której wyznacznikiem jest nie tylko lokalizacja na obszarach wiejskich, ale szereg cech decydujących o jej odrębności i atrakcyjności. Należą do nich: tradycja rolnicza (gospodarstwo rolne, produkcja – produkty, itp.), krajobraz rolniczy (zabudowa wsi i zagród, pola uprawne, zwierzęta, itp.), tożsamość kulturowa regionu (architektura, kuchnia, zajęcia, atrakcje, itp.), rodzina, gościnność, wysoka jakość.

Na obszarach wiejskich podejmowane są także inne aktywności w branży turystycznej – zwykle są to jednak przedsięwzięcia, które swój wizerunek czerpią z innych składników środowiska obszarów wiejskich, np. turystyka uzdrowiskowa, kamping i karawaning, krajoznawstwo, turystyka przyrodniczo-leśna, szlaki turystyki kwalifikowanej, itp. Warto zaznaczyć również, że na obszarach wiejskich mają miejsce, aktywności turystyczne, które są formami turystyki masowej i które mogą być zaprzeczeniem idei zrównoważonego rozwoju, na której budowana jest turystyka wiejska.

Więcej informacji na stronie: http://www.program-turystykawiejska.pl/

Pobierz:


Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w PolsceProgram rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w PolsceProgram rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w PolsceProgram rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w PolsceProgram rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w PolsceProgram rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009