Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

Czas na modernizację WPR. Weź udział w konsultacjach

01.03.2017

Przyszłość WPR jest już omawiana na różnych szczeblach, a proces ten obejmie również szeroko zakrojone konsultacje i ocenę skutków. Celem jest podsumowanie dostępnych danych naukowych na temat wyników dotychczasowej WPR, wyciągnięcie wniosków z realizacji ostatniej reformy, przeprowadzenie ustrukturyzowanego dialogu, potwierdzenie tego, jakie są obecne trudności i oszacowanie potrzeb dotyczących modernizacji i uproszczenia WPR.

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje w sprawie modernizacji i uproszczenia wspólnej polityki rolnej (WPR). Konsultacje publiczne potrwają do 2 maja.

Kwestionariusz

Kwestionariusz ten jest częścią szerokich konsultacji, a jego wyniki zostaną wykorzystane przy ocenie skutków. Wyniki zostaną opublikowane na stronie KE i przedstawione podczas publicznej konferencji w lipcu 2017 r.

Konsultacje w żaden sposób nie przesądzają o przydziale środków finansowych na WPR w kolejnych WRF.

Wspólną politykę rolną UE (WPR) opracowano na początku lat 60., aby cele określone w traktacie rzymskim (z 1957 r.) przełożyć na konkretną politykę. Następnie WPR została włączona do Traktatu o Unii Europejskiej. Podobnie jak wszystkie inne polityki lub programy UE również WPR podlega innym postanowieniom traktatu, aby zapewnić jej spójność z ogólnymi celami Unii.

Zgodnie z art. 39 traktatu (dawny art. 33 TWE) celami wspólnej polityki rolnej są:

a) zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu technicznego, racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak również optymalne wykorzystanie czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej;

b) zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza przez podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie;

c) stabilizacja rynków;

d) zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw;

e) zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów.

WPR była wielokrotnie reformowana, ostatnim razem w 2015 r. po decyzji wydanej w 2013 r. Od tego czasu znacznie zmienił się kontekst, w jakim kształtowano tę reformę. A konkretnie:

  • Ceny produktów rolnych znacznie spadły i wzrosła niepewność na rynku między innymi z powodu czynników makroekonomicznych i napięć geopolitycznych, które hamowały przejrzyste, długoterminowe planowanie w tym sektorze.
  • W negocjacjach handlowych umowy dwustronne wyraźniej zaczęły dominować nad umowami wielostronnymi. Ta zmiana wymaga starannego wyważania interesów ofensywnych i defensywnych oraz odpowiedniego uwzględniania niektórych wrażliwych sektorów.
  • UE podjęła nowe zobowiązania międzynarodowe, zwłaszcza jeśli chodzi o zmiany klimatu ((w ramach 21. Konferencji Stron (COP 21)) i szerokie aspekty zrównoważonego rozwoju (w ramach celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju). Ponadto UE odczuwa skutki innych zmian geopolitycznych, takich jak nowe masowe przepływy migracyjne.

Wymienione wyżej czynniki wywołały żywą debatę publiczną o tym, czy reforma z 2013 r. była wystarczająco daleko idąca, aby odpowiedzieć na szersze wyzwania związane zapewnieniem równowagi wsparcia, perspektywami ekonomicznymi dla rolnictwa i obszarów wiejskich, ochroną środowiska (np. za pomocą zazieleniania), środkami dotyczącymi zmiany klimatu, a także zrównoważoną i bezpieczną produkcją żywności. Trzeba również szczegółowo zbadać nowe możliwości, jakie pojawiają się w obszarach zdrowia, handlu, biogospodarki, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz gospodarki cyfrowej.

W związku z tym, w ramach swojego programu prac na 2017 r., Komisja będzie kontynuować prace i prowadzić szerokie konsultacje w sprawie uproszczenia i modernizacji WPR, aby zmaksymalizować swój wkład w osiągnięcie dziesięciu priorytetów Komisji oraz celów zrównoważonego rozwoju. Działania te będą skoncentrowane na szczegółowych priorytetach politycznych na przyszłość, przy uwzględnieniu opinii platformy REFIT i bez uszczerbku dla kolejnych wieloletnich ram finansowych. Punktem wyjścia musi być dobrze uzasadniona ocena wyników obecnej polityki.

Wstępna ocena skutków

 Q & A


Portale regionalne
mapa

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009