Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

Deklaracja ws. podejścia LEADER/RLKS w okresie programowania UE 2021-2027

27.03.2017

Europejskie Stowarzyszenie Lokalnych Grup Działania – ELARD, opracowało deklarację dotyczącą podejścia LEADER/RLKS w okresie programowania UE 2021-2027. Deklaracja dostępna jest w oryginale na stronie ELARD: www.elard.eu, w polskiej wersji na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich: pobierz i na stronie Polskiej Sieci LGD – członka ELARD: www.polskasieclgd.pl  

Deklaracja uwzględnia wyniki konferencji ELARD pt. “Odnowienie podejścia LEADER/RLKS po roku 2020; 25 lat wdrażania LEADER w Europie”, która odbyła się w miejscowości Tartu w Estonii.
W konferencji udział wzięło 140 delegatów z 25 krajów Europy. Reprezentowali oni ok. 2 000 lokalnych grup działania, sieci LGD, przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz sieci rozwoju obszarów wiejskich i ministerstwa państw członkowskich UE.

Deklaracja koncentruje się na podejściu LEADER, któremu należy przywrócić pierwotnie wytyczony cel, jakim jest upodmiotowienie społeczności lokalnych w zakresie podejmowania decyzji o swoim rozwoju. Kluczowe zasady podejścia LEADER wymagają potwierdzenia i traktowania z należną im powagą podczas opracowywania ramowej polityki na poziomie krajowym, jak i na poziomie Unii Europejskiej.

Wielofunduszowy mechanizm RLKS (rozwój lokalny kierowany przez społeczność) stwarza nowe możliwości zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. Należy jednak jasno zdefiniować, które z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych powinny wspierać dane działania. Państwa Członkowskie/regiony powinny zaprojektować pojedyncze źródło finansowania RLKS z różnych funduszy EFSI, które wykorzystywano by pod nadzorem jednej instytucji koordynującej (Instytucja Zarządzająca) według jednolitych zasad na poziomie UE.

Autorzy deklaracji zapraszają Komisję Europejską i Instytucje Zarządzające państw członkowskich do intensywnego dialogu i partnerstwa z lokalnymi grupami działania i reprezentującymi je sieciami, celem stworzenia  nowych ram wdrażania podejścia LEADER/RLKS. Zamiast koncentrować się na zapobieganiu błędom, należy pomyśleć o potrzebach społeczności lokalnych oraz o tym, w jaki sposób regulacje mogą realnie wspomóc lokalnych beneficjentów i LGD we wdrażaniu ich lokalnych strategii działania. Zachodzi konieczność stworzenia warunków pozwalających LGD na skupienie się na aktywizacji obszarów oraz na wyszukiwaniu i realizacji najlepszych pomysłów.

Właściwe wdrażanie podejścia i zasad LEADER w państwach europejskich wymaga z jednej strony wyważonych ram prawnych, a z drugiej strony znaczącego ograniczenia ciężaru biurokratycznego, z jakim obecnie borykają się LGD.

Dodatkowych informacji udzielają:

 

Kluczowe zasady podejścia LEADER: podejście oddolne, terytorialne strategie rozwoju lokalnego, partnerstwo publiczno-prywatne, innowacyjność, podejście zintegrowane i wielosektorowe, rozwój sieci i współpracy LGD, lokalne zarządzanie.
LEADER jest wdrażany w Europie od 25 lat.
Główni beneficjenci: lokalne organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, gminy, lokalne grupy działania.
Powstało już 2600 lokalnych grup działania, które aktywnie działają na obszarze geograficznym zamieszkałym przez 161 milionów obywateli Europy.
Całkowita kwota funduszy publicznych przeznaczonych na realizację podejścia LEADER  w okresie 2014-2020: 9,6 mld euro.

Słowa kluczowe : LEADERRLKSELARD


Portale regionalne
mapa

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009