Grupa Tematyczna ENRD ds. Ekologizacji gospodarki wiejskiej – (Greening the Rural Economy)

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) /European Network for Rural Development/ to struktura skupiająca interesariuszy, zainteresowanych wspieraniem osiągania optymalnych efektów polityki rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej. W ramach niej funkcjonują różne grupy tematyczne. 

Temat ekologizacji gospodarki wiejskiej wiąże się z następującymi dwoma priorytetami polityki rozwoju obszarów wiejskich UE:

Priorytet 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.

Priorytet 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.

Prace grupy skupiają się m.in. na następujących podtematach:

1. Wsparcie procesu przechodzenia obszarów wiejskich na „zieloną gospodarkę” - Transition to the Green Economy

Prace Grupy ds. Promowanie przejścia na zieloną gospodarkę, koncentrują się wokół zagadnień związanych z budowaniem zielonej gospodarki, czyli gospodarki prowadzącej do poprawy dobrobytu człowieka i sprawiedliwości społecznej, a jednocześnie redukującej ryzyka środowiskowe i niedobory ekologiczne (zgodnie z definicją ONZ, United Nations Environment Programme). Celem grupy było wsparcie krajowych sieci obszarów wiejskich w wymianie doświadczeń w obszarze przechodzenia na zieloną gospodarkę oraz promocja projektów wpisujących się w ten proces.

2. Efektywność wykorzystania zasobów – Resources Efficiency

Prace Grupy tematycznej ENRD ds. Gospodarka wiejska oparta na efektywnym wykorzystaniu zasobów, koncentrują się na zidentyfikowaniu sposobów poprawy efektywności wykorzystania zasobów gleby i wody w ramach krajowych i regionalnych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3. Biogospodarka i działania na rzecz klimatu (Bioeconomy and climate action in rural areas)

Prace grupy koncentrują się nad zwiększaniem świadomości społecznej potencjału zrównoważonej biogospodarki dla rozwoju obszarów wiejskich, w tym rozpowszechnianie informacji na temat wykorzystania środków dostępnych w ramach obecnych PROW oraz pomysłów na tworzenie interwencji w ramach przyszłej WPR jak również na identyfikowaniu i dyskusji nad biogospodarczymi modelami biznesowymi przyczyniającymi się do łagodzenia zmian klimatu na obszarach wiejskich.Utworzony portal Rural Bioeconomy Portal, gromadzi informacji zbierane i opracowywane przez grupę tematyczną.


Filmy dostępne z napisami w języku polskim na kanale ENRD na YouTube przedstawiające inicjatywy finansowane ze środków EFRROW:

Biogazownia Alvesta w Szwecji została utworzona przez 12 rolników. Przetwarza obornik i odpady komunalne na biopaliwo

Biogospodarka wiejska w Europie: Alvesta (SE)


Gospodarstwo De Laarhoeve w Holandii przetwarza otrzymane od lokalnych rolników odpady rolnicze na nowe produkty, które następnie sami rolnicy będą sprzedawać.

Biogospodarka wiejska w Europie: De Laarhoeve (NL)


Polska firma meblarska INWEST CAD z Wilkowiecka w woj. śląskim zainwestowała w zrównoważony model biznesowy oparty na technologii ograniczającej ilość odpadów, zwiększającej zasoby energii odnawialnej, podnoszącej zysk i dającej satysfakcję z pracy

Wsparcie z funduszy UE pomaga polskiej firmie w przejściu na zrównoważony model biznesowy


Francuscy rolnicy zmniejszają ślad węglowy swojej działalności poprzez produkcję wysokiej jakości, bezpieczną i przystępną cenowo żywność dla obywateli UE z wykorzystaniem metod chroniących środowisko naturalne Europy

Francuscy rolnicy zmniejszają ślad węglowy swojej działalności przy wsparciu UE