Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

I nabór wniosków w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014 -2015

FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA FAPA
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA

PROJEKTY DO REALIZACJI
W RAMACH PLANU DZIAŁANIA KSOW
NA LATA 2014-2015

 

Projekty mogą dotyczyć wyłącznie poniższych działań szczegółowych zaplanowanych do realizacji w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego KSOW na lata 2014-2015:

 

Działanie nr 1

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat,  w tym:

1.1 Organizacja konkursów, olimpiad w celu wyłonienia najlepszych zrealizowanych inicjatyw, działań i projektów na obszarach wiejskich.

Limit środków finansowych przeznaczonych na projekty w działaniu 1.1 wynosi 130 000,00 zł

1.2 Organizacja krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań poświęconych identyfikacji i analizie możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Limit środków finansowych przeznaczonych na projekty w działaniu 1.2 wynosi 1 200 000,00 zł

1.3. Organizacja szkoleń, warsztatów na temat dobrych praktyk, projektów innowacyjnych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich .

Limit środków finansowych przeznaczonych na projekty w działaniu 1.3 wynosi 1 200 000,00 zł

Celem projektów zgłoszonych w ramach ww. działania powinna być identyfikacja przykładów dobrych projektów zrealizowanych w ramach programów UE oraz analiza możliwości ich przeniesienia ze szczególnym uwzględnieniem działań innowacyjnych w zakresie dwóch priorytetów Planu działania KSOW na lata 2014 -2015:

Priorytet II Promowanie rozwoju przedsiębiorczości, w tym rolniczej na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki i turystyki wiejskiej

Priorytet III Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich


Działanie nr 3

Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania, w szczególności:

3.1. Organizacja szkoleń, seminariów, badań, warsztatów, konkursów i publikacji na rzecz Lokalnych Grup Działania.

Limit środków finansowych przeznaczonych na projekty w działaniu 3.1 wynosi  380 000,00 zł

3.2. Badania, analizy i publikacje na rzecz Lokalnych Grup Działania.

Limit środków finansowych przeznaczonych na projekty w działaniu 3.2 wynosi  400 000,00 zł

Celem projektów zgłoszonych w ramach ww. działania powinno być wzmacnianie efektywności zarządzania lokalnymi grupami działania (LGD), szczególnie w zakresie aktywizacji społeczności wiejskich oraz opracowywania i realizacji lokalnych strategii rozwoju wpisujących się w jeden priorytet Planu działania KSOW na lata 2014 -2015:

Priorytet I Wzmacnianie efektywności zadań realizowanych przez lokalne grupy działania (LGD), w tym aktywizacji społeczności wiejskiej oraz opracowywania i realizacji lokalnych strategii rozwoju

  

Działanie nr 6

Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej,  w szczególności:

 6.1. Organizacja targów, działania informacyjno-promocyjne oraz udział w wydarzeniach targowo-wystawienniczych o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich w kraju i zagranicą.

Limit środków finansowych przeznaczonych na projekty w działaniu 6.1 wynosi  1 200 000,00 zł 

6.2.Współpraca międzyinstytucjonalna, międzynarodowa w zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Limit środków finansowych przeznaczonych na projekty w działaniu 6.2 wynosi  400 000,00 zł

Celem projektów zgłoszonych w ramach ww. działania powinno być wspieranie efektywnego sposobu wymiany informacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, poprzez rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej
i międzynarodowej w zakresie dwóch priorytetów Planu działania KSOW na lata 2014 -2015:

Priorytet II Promowanie rozwoju przedsiębiorczości, w tym rolniczej na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki i turystyki wiejskiej

Priorytet III Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Działanie nr 7

Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

7.1 Badania, analizy i ekspertyzy dotyczące wdrażania polityki  rozwoju obszarów wiejskich

Limit środków finansowych przeznaczonych na projekty w działaniu 7.1 wynosi 600 000,00 zł

Celem projektów zgłoszonych w ramach ww. działania powinno być zapewnienie oraz rozpowszechnianie informacji na temat zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, umożliwienie przepływu i rozpowszechnienia informacji na temat wyników badań i analiz dotyczących realizacji PROW 2007-2013, a w szczególności osi III i IV, priorytetów i działań w tym zakresie PROW 2014-2020 do wszystkich podmiotów działających na obszarach wiejskich oraz do opinii publicznej w ramach trzech priorytetów Planu działania KSOW
na lata 2014 -2015.

Priorytet I Wzmacnianie efektywności zadań realizowanych przez lokalne grupy działania (LGD), w tym aktywizacji społeczności wiejskiej oraz opracowywania i realizacji lokalnych strategii rozwoju

Priorytet II Promowanie rozwoju przedsiębiorczości, w tym rolniczej na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki i turystyki wiejskiej

Priorytet III Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

***

Wartość brutto projektu nie może przekraczać alokacji dostępnej na działanie w dniu ogłoszenia konkursu.

Limit środków finansowych określa wartość alokacji dostępnej w danym działaniu w dniu ogłoszenia konkursu i może ulec zmianie.

***

Planowany okres realizacji projektu nie może przekraczać 6 miesięcy.

W związku z zakończeniem okresu programowania na lata 2007 -2013, w roku 2015 r. przewiduje się głównie sprawozdawczość i rozliczanie pomocy przyznanej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej PROW na lata 2007 -2013,  w tym środków przeznaczonych na realizację Planu działania KSOW.

Wnioski należy składać na formularzu załączonym do ogłoszenia wraz z wersją elektroniczną na dowolnym nośniku danych.

Termin składania wniosków :  od  28 stycznia do  10 lutego 2014 r.

Miejsce składania wniosków :  Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, gmach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pokój nr 13, w godz. 9:00-15:00,

Dniem złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Fundacji lub data stempla pocztowego przesyłki nadanej w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wnioski nadane na poczcie w powyższym terminie, które wpłyną do Fundacji po 14 dniach od zakończenia naboru, nie będą brały udziału w konkursie.

DOKUMENTY DO POBRANIA:Uwaga!

Wykonawca do projektu zgłaszanego niniejszym wnioskiem zostanie wyłoniony w trybie konkurencyjnym, w tym w szczególności w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 623-19-29, (22) 623-19-56, (22) 623-19-22 w godz. 9:00-15:00 lub wysyłając zapytania na adres e-mail: k.krawczyk@fapa.org.pl , d.dlugosz@fapa.org.pl, ksow@fapa.org.pl .

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009