Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek owoców i warzyw

Pomoc polskim producentom z tytułu klęsk żywiołowych

01.08.2012

Z uwagi na liczne w bieżącym roku przypadki wystąpienia klęsk żywiołowych na terenie naszego kraju, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zdecydowała się na kolejne udzielenie pomocy poszkodowanym w wyniku wszelkich nawałnic w ramach pomocy finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 126  "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Wnioski o takie wsparcie finansowe będą przyjmowane począwszy od października bieżącego roku.

Wspomniana pomoc ma charakter typowo inwestycyjny (refundacja poniesionych kosztów), a pomoc obejmuje wsparcie operacji dotyczących odbudowy zniszczonego wskutek klęsk żywiołowych potencjału produkcyjnego gospodarstw rolnych. O wsparcie finansowe można ubiegać się w przypadku wsparcia na inwestycje służące odtworzeniu majątku gospodarstwa rolnego zniszczonego w wyniku wystąpienia szkód spowodowanych przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.

Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej, czyli związane z odnowieniem produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym miedzy innymi. na budowę, przebudowę, remonty budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, zakup nowych maszyn lub urządzeń, wyposażenie służące do produkcji rolnej, odtwarzanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, zakup stada podstawowego zwierząt hodowlanych. 

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych oraz wspólnicy spółki cywilnej. O pomoc może ubiegać się posiadacz gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, w którym wystąpiły szkody.  

Pomoc może być przyznana, jeżeli wysokość szkód wynosi:

a) średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich oraz

b) nie mniej niż 10 000 zł – w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich.

Co najważniejsze, wyżej wspomniane warunki muszą być spełnione łącznie.

Wspierane mogą być wyłącznie inwestycje dotyczące majątku produkcyjnego gospodarstwa rolnego, takie jak: budowa, przebudowa, remont budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, stada podstawowego zwierząt gospodarskich, odtwarzanie sadów i plantacji wieloletnich, inwestycje w infrastrukturę gospodarstw.

Wypłacana pomoc:

•ma formę refundacji do 90% kosztów kwalifikowalnych inwestycji,

•wynosi maksymalnie 130% wartości wszystkich strat powstałych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej w wyniku określonego zdarzenia, przy czym nie może być większa niż 300 tys. zł na gospodarstwo w okresie realizacji PROW 2007 – 2013.

Dotychczas, w ramach PROW na lata 2007-2013,  z działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", ARiMR przeprowadziła już cztery nabory wniosków o przyznanie pomocy. Budżet na wsparcie z tego działania wynosi łącznie około 426,6 mln zł. Ponieważ zgłoszone, w ramach dotychczasowych naborów, zapotrzebowanie na środki finansowe nie wyczerpało budżetu przewidzianego na całkowitą realizację pomocy i pozostało jeszcze do wykorzystania na ten cel około 206 mln zł, w związku z tym, planowane jest uruchomienie kolejnego naboru wniosków z działania 126 we wspomnianym już październiku 2012 r.

Autor: Dagmara Długokęcka FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009