Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji - Stoczek, Gajówka Wschodnia - Etap I

gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska, budowa
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2005-05-04 do: 2007-09-28
7 507 755.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: mazowieckie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006
Działanie 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska
Beneficjent:
Gmina Stoczek
Kosowska 5 07-104 Stoczek
WWW: www.stoczek.net.pl
Opis projektu:
Zasadniczym celem projektu była likwidacja barier wzrostu gospodarczego Gminy Stoczek, co przekładałoby się na zahamowanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej Gminy oraz podniosło wartość wolnych terenów inwestycyjnych przeznaczonych na turystykę, mieszkalnictwo, przemysł i rekreację. Powstanie systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej miało pozwolić na pełne wykorzystanie atutów Gminy w procesie aktywizacji gospodarczej.
Działania zrealizowane:

W ramach projektu wybudowano oczyszczalnię ścieków dla miejscowości Stoczek i Gajówka Wschodnia, o średniej, dobowej przepustowości 200 m3/d; sieć kanalizacyjną oraz trzy przepompownie. Inwestycja obejmowała również przebudowę dwóch dróg gminnych, prowadzących do oczyszczalni. Zasadniczym celem projektu była likwidacja barier wzrostu gospodarczego gminy Stoczek i poprawa stanu infrastruktury technicznej w gminie.

Funkcjonalność i poziom wykorzystania projektu najlepiej obrazują wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu, czyli wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 24,09 km, liczba wybudowanych przepompowni ścieków – 3 sztuki, liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków – 1 sztuka, liczba osób korzystających z kanalizacji – 1 500 osób, stosunek ilości budynków podłączonych do kanalizacji do wszystkich budynków w Gminie – 25,12%, powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej – 1 384,72 ha, liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków – 353 sztuki, powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem oczyszczalni ścieków – 1 384,72 ha, ilość oczyszczonych ścieków 150 m3 na dobę. Jest to bardzo duże osiągnięcie, zważywszy na fakt, że na początku inwestycji wskaźniki te były zerowe, na terenie Gminy Stoczek nie istniał w ogóle system kanalizacji zbiorczej.

Realizacja projektu znacznie poprawiła stan infrastruktury technicznej w Gminie Stoczek, co wpłynęło na lepsze wykorzystanie jej atutów (bardzo dobry stan środowiska naturalnego, Nadbużański Park Krajobrazowy, dobre warunki do rozwoju turystyki, agroturystyki). Zatrudnienie w gminie wzrosło w czasie realizacji projektu, gdyż wykonawca projektu potrzebował pracowników przy budowie oczyszczalni i kanalizacji. W tej chwili gmina Stoczek, jako w części skanalizowana, jest znacznie bardziej atrakcyjna dla nowych mieszkańców i potencjalnych inwestorów. Można przypuszczać, że rozpoczęcie przez nich działalności gospodarczej na terenie gminy generować będzie nowe miejsca pracy.

Przyjęte rozwiązania projektowe zapewniły ochronę wód podziemnych i powierzchniowych. Wewnętrzna sieć kanalizacyjna, izolacje i przejścia obiektów kubaturowych oraz obiekty technologiczne przeznaczone do gromadzenia ścieków zaprojektowano ze szczególną starannością, z materiałów zapewniających szczelność i eliminację migracji zanieczyszczeń do gruntu. Masy ziemi z wykopów pod obiekty oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej wykorzystane zostały do niwelacji terenu oczyszczalni i do przesypywania odpadów na składowisku odpadów. W przyjętych rozwiązaniach projektowych przewidziano punkt kontrolno-pomiarowy dla ilości ścieków oczyszczonych, punkt kontrolny ścieków surowych, punkt pomiarowy dla ilości ścieków dowożonych oraz ich monitoring. Wokół oczyszczalni zasadzono pas zieleni izolacyjnej.

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009