Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza dobrych praktyk

„Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór-Górzna – północnej obwodnicy miasta Złotowa”

droga, budowa
Czas realizacji:
Koszt projektu:
Miejsce realizacji:
od: 2008-09-16 do: 2010-09-30
3 509 598.00 PLN
Kraj: Polska
Województwo: wielkopolskie
Program operacyjny/inicjatywa wspólnotowa:
WRPO Priorytet II
Działanie 2.2 Schemat II Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne).
Beneficjent:
Gmina Złotów
Ul. Leśna 7 77-400 Złotów
Opis projektu:
Celem projektu jest przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór-Górzna – północnej obwodnicy miasta Złotowa. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy komfortu i warunków jazdy oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Przebudowa drogi zapewni skuteczne zorganizowanie przejazdu z północnej części gminy na część zachodnią i połączy strategiczne drogi – powiatową Złotów – Lędyczek oraz wojewódzką DW-189 (Jastrowie-Złotów–Więcbork). Pozwoli na skrócenie czasu przejazdu z pominięciem miasta Złotów i rozładowania ruchu w mieście, a na projektowanej drodze zwiększy natężenie ruchu. W Górznej znajduje się kilka zakładów produkcyjnych, zatrudniających pracowników z całej okolicy. Przy projektowanej trasie zlokalizowana jest duża szkółka leśna. Realizacja przebudowy drogi zapewni ludności dojazd do miejsc pracy, przez co przyczyni się do poprawy ich warunków bytowych i zmniejszenia wysokiego poziomu bezrobocia, a pośrednio zapewni rozwój istniejących zakładów i powstanie nowych, co zwiększy atrakcyjność inwestycyjną obszaru.
Działania zrealizowane:

łecznychW ramach projektu zmodernizowano 5,0645 km drogi wraz z wybudowaniem utwardzonych poboczy. Konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku 4,45 km wykonana została z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (4 cm) na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (18 cm). Pozostała część długości drogi (0,62 km) stanowiła istniejącą nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,0 m bez utwardzonych poboczy. Przedmiotowy odcinek drogi został poszerzony do szer. 5 m, a pobocza gruntowe zostały utwardzone na szerokości 0,5 m kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie.

POMYSŁOWOŚĆ, MODELOWOŚĆ (WZORCOWOŚĆ) I INNOWACYJNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z ZASTOSOWANYCH PRZ REALIZACJI TECHNIK

Innowacyjność projektu polegała na zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej i ponadlokalnej poprzez zwiększenie gęstości funkcjonalnej sieci drogowej gminy Złotów przy docelowym odciążeniu ruchu kołowego miasta Złotowa, która bez wsparcia funduszy unijnych nie mogłaby zostać osiągnięta. Utworzenie połączenia drogowego między DW-189 (Jastrowie-Złotów-Więcbork), a drogą powiatową Złotów-Lędyczek stanowi zaczątek do kontynuacji przebiegu obwodnicy przez miejscowości Stare Dzierzążno oraz Stawnica do DW-188 (Piła-Człuchów) co doprowadzi do utworzenia „półkolistego pierścienia” komunikacyjnego w północnej część gminy. Dzięki temu rozwiązaniu ruch tranzytowy został odciągniety z miasta Złotowa, a mieszkańcy miejscowości położonych przy obwodnicy zyskali dodatkowe możliwości rozwoju i aktywizacji społecznej, ponieważ dostępność komunikacyjna to ważny czynnik warunkujący rozwój przemysłu i usług.

FUNKCJONALNOŚĆ I POZIOM WYKORZYSTANIA PROJEKTU PO JEGO ZAKOŃCZENIU

 Realizacja projektu wpłynęła na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjność inwestycyjną obszaru. Przebudowana droga stanowiąca północną obwodnicę miasta powiatowego Złotów, zwiększyła natężenie ruchu na drodze oraz zwiększyła dostępność do terenów, które mogą służyć rozwojowi przedsiębiorstw i zakładów, co docelowo wpłynęło na wzrost atrakcyjności całego obszaru zarówno wiejskiego, jak i miejskiego. Ulepszono dojazd pracowników, rolników i dostawców do zakładów produkcyjnych i szkółki leśnej. Przejazd z północnej części gminy do części zachodniej umożliwił napływ inwestorów spoza gminy oraz przyczynił się do wyprowadzenia ruchu kołowego poza miasto Złotów. Realizacja inwestycji ułatwiła dostęp do infrastruktury społecznej, zaspokajając przede wszystkim potrzeby oświatowe poprzez umożliwienie dzieciom z zachodniej części gminy dojazd do gimnazjum w Radawnicy (przez Nowy Dwór). Przebudowa drogi zapewniła dostęp mieszkańcom gminy do jedynego w gminie boiska wielofunkcyjnego w Radawnicy. Przedsięwzięcie umożliwiło dojazd jednostkom OSP funkcjonującym w północnej i wschodniej części gminy do część zachodniej, w której nie działają jednostki OSP. Zadanie zrealizowało postulaty i oczekiwania społeczne, dotyczące poprawy komfortu życia mieszkańców, ochrony środowiska, rozwoju turystyki i rozwoju gospodarczego.

Drukuj | Wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009