Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza projektów

Samochodowo-Motocyklowy Podlaski Szlak Sakralny
KONTEKST I CELE PROJEKTU

Grupę docelową projektu stanowią turyści zarówno indywidualni, jak i grupowi, którzy w drodze do miejsca docelowego lub przy okazji odbywania przejazdów tranzytowych do innych regionów w kraju będą mogli skorzystać ze szlaku. Szlak może być także wykorzystywany przez cyklistów, którzy korzystają z przebiegającego w pobliżu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, prowadzącego przez pięć województw tj. lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Diagnoza/powody/przyczyny realizacji projektu:

Obszary LGD Puszcza Białowieska i SLGD Tygiel Doliny Bugu, należą do jednych z najciekawszych obszarów w Polsce, posiadających atrakcyjne dla rozwoju turystyki walory zarówno kulturowe, jak i przyrodnicze. Diagnoza istniejących szlaków turystycznych na obszarze obu LGD, jak i województwa podlaskiego wykazała, że nie ma opracowanego i wyznaczonego żadnego szlaku turystycznego, samochodowo-motocyklowego. Ważnym elementem, który zaważył na realizacji projektu, była chęć ukazania i wypromowania bogactwa i różnorodności kulturowej oraz historycznej regionu, w tym również  wykorzystania potencjału przyrodniczego. Walory kulturowe i historyczne – zamieszkiwanie na tym terenie mniejszości narodowych i religijnych oraz związane z tym budownictwo sakralne, stanowią mało znany aspekt dla szerszej rzeszy turystów odwiedzających region obu LGD.

Atutem projektu było też to, że większość obiektów zlokalizowanych jest przy szlakach komunikacyjnych – łatwość dotarcia oraz w pobliżu już istniejących szlaków turystycznych. Z diagnozy wynikało, iż brak jest stosownego oznakowania – znaki kierunkowe, tablice informacyjne, jak również szerszej promocji zarówno szlaku, jak i powyższych obiektów.

Cel projektu:

Promocja walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych obszarów objętych lokalną strategią rozwoju obu lokalnych grup działania.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Wybór najciekawszych i najcenniejszych obiektów prawosławnej architektury sakralnej, posiadających wysokie walory architektoniczne oraz historyczne.

Wytyczenie i opracowanie przebiegu szlaku turystycznego, samochodowo-motocyklowego, aby tworzył zamkniętą całość oraz łączył obszary sąsiadujących ze sobą LGD.

 

Opracowanie stosownych oznaczeń, tablic informacyjnych, planów organizacji ruchu zgodne z obowiązującymi wymogami.

Przeprowadzenie szeroko zakrojonych działań promocyjnych w postaci spotkań promujących, wydanie ulotek informacyjnych, przewodnika turystycznego, map, albumu oraz gadżetów promocyjnych.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Głównym efektem projektu było stworzenie Samochodowo-Motocyklowego Podlaskiego Szlaku Sakralnego.

W ramach projektu zostało oznakowanych 17 obiektów sakralnych tablicami kierunkowymi i informacyjnymi, znajdujących się na obszarze obu LGD.

Zorganizowano dwa spotkania promocyjno-informacyjne, dotyczące promocji szlaku.

W ramach działań promocyjnych opracowano i wydano:

  • album – 2 tys. szt.

  • ulotki 5 tys. szt.

  • gadżety – różnego rodzaju – 4 tys. szt.

  • mapy – 10 tys. szt.

Dodatkowo realizacja projektu wprowadziła nowy produkt turystyczny na obszarze obu LGD.

Co zdecydowało o sukcesie projektu?

O sukcesie projektu zdecydował potencjał kulturowo-historyczno-przyrodniczy regionu, obu LGD oraz brak w regionie i województwie, opracowanego oraz wyznaczonego szlaku turystycznego, samochodowo-motocyklowego o charakterze sakralnym. Wpływ na to miało również poprawne sporządzenie dokumentacji związanej z wyborem projektu do fiinansowania.

Doświadczenia z realizacji?

Nie stwierdzono kłopotów w zakresie realizacji poszczególnych etapów projektu związanych z opracowaniem i oznakowaniem szlaku, czy też przygotowaniem materiałów promocyjnych. Wcześniejsze dobre rozeznanie usługodawców, umożliwiło sprawną realizację projektu.

Dlaczego projekt zasługuje na miano dobrej praktyki?

Projekt zasługuje na miano dobrej praktyki ze względu na to, że bazuje na indywidulanym pomyśle przy nowatorskim wykorzystaniu posiadanych zasobów, doświadczeniu i wiedzy obu LGD. Opiera się również na ochronie lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowo-przyrodniczego. Wspiera również pośrednio rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, przyczyniając się do tworzenia nowych miejsc pracy – branża turystyczna. Wychodzi także naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych klientów-turystów, rynku turystycznego – usługi oraz preferencji, odnośnie zapotrzebowania na tematyczne, łatwo dostępne i dobrze oznakowane szlaki turystyczne.

Beneficjent Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – "Tygiel Doliny Bugu”; Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”
ul. Warszawska 51/7, 17-312 Drohiczyn
Tel: 085 655-77-06; 085 856-825-026
WWW: www.tygieldolinybugu.pl
E-mail:
Program operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Priorytet PROW:
VI. Zrównoważony rozwój terytorialny
Działanie PROW:
M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)
Termin i miejsce realizacji Termin realizacji projektu: czerwiec 2017 - październik 2018
Zasięg regionalny - podlaskie
Koszt projektu
Całkowity koszt projektu:
234 224,25
w tym środki z UE:
234 224,25
z budżetu państwa:
0,00
z budżetu samorządów:
0,00
środki prywatne:
0,00
inne:
0,00

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009