Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza projektów

Rozwój gospodarstwa ze środków Programu rolno–środowiskowo-klimatycznego
KONTEKST I CELE PROJEKTU
Diagnoza/powody/przyczyny realizacji projektu:

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej (UE) gospodarstwo realizuje Program rolno – środowiskowo - klimatyczny. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 gospodarstwo doposażono w maszyny rolnicze oraz dostosowano infrastrukturę do wymogów UE, dzięki czemu nastąpił dynamiczny i wielokierunkowy rozwój. Cały czas gospodarstwo ukierunkowane jest na ochronę środowiska, gleby i wód, aby pozostawić je następcom, w jak najlepszej kondycji.

Sposób gospodarowania prowadzony jest w ten sam sposób od pokoleń. Dawniej nie stosowano pestycydów, więc i obecnie w gospodarstwie stosowane są naturalne metody uprawy roślin i chowu zwierząt. Najważniejsza jest wysoka jakość produktów wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń i wszechobecnej “chemii”, natomiast mięso wolne jest od antybiotyków, stymulatorów wzrostu i pasz GMO. Nawet jeśli jest to kosztem niższych plonów. Przynosi to wielorakie korzyści zarówno dla środowiska, jak i przyszłych konsumentów. W planach nie przewidywana jest intensyfikacja produkcji, jedynie kontynuacja zrównoważonego sposobu gospodarowania, deklarowana również przez następców.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W gospodarstwie prowadzona jest proekologiczna uprawa roślin i stosowany jest stały monitoring dotyczący progów szkodliwości. Jeśli progi zostaną przekroczone, stosuje się środki ochrony roślin. Nawozy stosowane są w minimalnej ilości i dawkach dzielonych. Co roku stosuje się poplony ścierniskowe. Na drugiej części pól siane są zboża ozime i rzepak, które na całej powierzchni okrywają pola od jesieni do wiosny.

Wzdłuż cieków wodnych rzeki Turki, co roku dosadzane są drzewa, które pełnią funkcje naturalnego filtra biogenów. Gospodarstwo posiada pasiekę liczącą 30 rodzin pszczelich. Gdyby gospodarstwo było silnie „schemizowane” występowałyby bardzo duże upadki owadów. Pszczoła wodna jest idealnym bioindykatorem czystości środowiska.

Co 5 lat wykonywana jest analiza glebowa pól w stacji chemiczno – rolniczej w „Wesołej”. Wyniki tych analiz są zadawalające i dają jasny obraz w jakiej kondycji znajdują się pola. Co roku oleje tłoczone w gospodarstwie analizowane są przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz firmę „Cobico” na zawartość pozostałości metali ciężkich i pestycydów. Takie analizy dają jasny obraz i jednoznacznie wskazują, że w gospodarstwie prowadzona jest bardzo racjonalna i proekologiczna gospodarka nawozami sztucznymi, jak i naturalnymi. Wynika stąd, że prowadzony program rolno – środowiskowy zdaje egzamin oraz że produkty są bardzo dobrej jakości.

Projekt pozwolił na wdrożenie przyjaznych dla środowiska praktyk, które umożliwiają ograniczenie strat substancji biogennych (azotu i fosforu) z gospodarstwa. Wśród nich należy wymienić: utrzymanie wielu oczek wodnych, stref buforowych, uprawę poplonów ścierniskowych i roślin bobowatych oraz coroczne badanie paszy i wody na pozostałość azotanów i fosforanów. Dodatkowo posadzono ponad 1000 drzew (buki i graby) wzdłuż rzeki na granicy pól tworząc alejki drzew, czy „wyspy drzew” pomiędzy polami dzięki temu ograniczono spływ substancji biogennych do wód oraz stworzono przestrzeń dla dzikich zwierząt.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

W gospodarstwie prowadzona jest produkcja zwierzęca, stada świń Złotnicka Biała, w cyklu zamkniętym, gdzie są spełnione wszystkie warunki dobrostanu zwierząt. Obornik i gnojowica  stosowana jest na polu tylko w terminach i dawkach podanych w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej. Gospodarstwo angażuje się we współpracę z innymi rolnikami. Jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze w ramach Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Gospodarstwo przyjmuje grupy doradców rolnych w ramach szkoleń  oraz prowadzi zagrodę edukacyjną.

W 2019 r. projekt wygrał w konkursie Rural Inspiration Awards w kategorii Środowisko i działania na rzecz klimatu, organizowanego przez Europejską Sieć na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem konkursu Rural Inspiration Awards jest wyróżnienie inicjatyw, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w pięciu kategoriach, które pokazują,  jak obszary wiejskie w Europie stają się bardziej konkurencyjne, jak zmieniają się w sposób zrównoważony i jak wyrównują różnice w rozwoju.


źródło: ©European Commission 2019

Właściciel gospodarstwa radzi, aby stawiać na bioróżnorodność i unikać monokultur. Zbóż w gospodarstwie nie powinno być więcej jak 50% powierzchni upraw, należy stosować poplony ścierniskowe i ozime. W nawożeniu stawiać na nawozy naturalne, a tym samym w gospodarstwie powinny być zwierzęta. Nawozy mineralne stosować w małych dawkach – zwłaszcza azotowe i fosforowe. Należy gospodarować zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej. Zwierzęta powinny być utrzymywane na głębokiej ściółce, a chów powinien być ekstensywny w oparciu o własne pasze. Należy stale stosować monitoring progu szkodliwości. Rolnicy powinni nasadzać drzewa przy ciekach wodnych. Warto również zakładać pasieki i posiadać instalacje OZE oraz zakładać przydomowe sady z wysokopiennymi odmianami drzew. Rolnicy powinni także na bieżąco współpracować z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.

 

Beneficjent Krzysztof Kowalski
Winniki 18, 05-190 Nasielsk
Tel: 661 584 558
WWW: www.olejekowalski.pl
E-mail:
Program operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Priorytet PROW:
IV. Wzmacnianie ekosystemów
Działanie PROW:
M10-Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
Termin i miejsce realizacji Termin realizacji projektu: styczeń 2015 - grudzień 2017
Zasięg lokalny - mazowieckie
Koszt projektu
Całkowity koszt projektu:
86 481,20
w tym środki z UE:
55 027,97
z budżetu państwa:
31 453,23
z budżetu samorządów:
0,00
środki prywatne:
0,00
inne:
0,00

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009