Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych – publikacja książkowa”

Partner wiodący: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Celem operacji jest transfer wiedzy nt. działalności wiejskich klubów sportowych w Polsce poprzez opracowanie i publikację (w wersji drukowanej i elektronicznej) monografii naukowej opisującej z perspektywy socjologicznej ww. zagadnienie. Transfer dokona się między ekspertem-badaczem, który jako pierwszy po 1989 wieku przeanalizował w sposób pogłębionych aktywność wiejskich klubów sportowych na obszarach wiejskich (uzyskał na bazie tych badań stopień naukowy doktora nauk społecznych), a środowiskiem praktyków – samorządowców, sportowców, aktywistów NGO – którym zależy, aby organizacje sportowe włączyć w proces rozwoju polskiej wsi.

W ramach operacji powstanie publikacja naukowa pt. „Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych” w nakładzie 200 egz.

Grupą docelową operacji są:

2 175 gmin, tzn. wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie w Polsce. Obecność silnych instytucji sportowych stanowi istotny wskaźnik jakości życia na danym obszarze. Przez to samorządy lokalne, jako podmioty zobligowane do rozwoju i promocji kultury fizycznej na swoim terenie powinny wykorzystać wiedzę na temat działalności klubów w projektowaniu wielowymiarowych strategii oraz konkursów na realizację zadań publicznych. Rozumiejąc sport wiejski, gminy jeszcze efektywniej będą wspierać działania wzmacniające jakość życia na wsi, podejmując inicjatywy czyniące małe miejscowości miejscami atrakcyjnymi do życia, promujące zdrowy styl życia.

16 urzędów marszałkowskich. Samorządy na szczeblu województw, jako podmioty wykonujące zadania własne w zakresie m.in. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, budowy infrastruktury sportowej, promocji turystyki i rekreacji. Urzędy zainteresowane wiedzą nt. działalności wiejskich klubów będą mogły ją wykorzystać w działaniach zwiększających efektywność programów pomocowych adresowanych do wiejskich NGO oraz wdrażania na swoim obszarze przedsięwzięć wzmacniających wizerunek polskiej wsi jako miejsca atrakcyjnego do życia i rozwoju zawodowego.

292 Lokalnych Grup Działania (LGD poza miejskimi i rybackimi), których działalność ukierunkowana jest na m.in. poprawę warunków pracy i życia na polskiej wsi. LGD, grupując liczne podmioty z trzech sektorów, na ogół nie zrzeszają klubów sportowych (pod tym względem organizacje sportowe ustępują np. OSP). Wiedza na temat działalności wiejskich klubów sportowych ułatwi ich włączanie – jako aktywnego partnera – w przedsięwzięcia wielosektorowe, realizowane w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju. 

2 621 klubów sportowych zrzeszonych w Ludowych Zespołach Sportowych, które stanowią podstawowe instytucje sportu wiejskiego. Działacze i sportowcy tych organizacji, będący członkami klubów sportowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich, na co dzień borykają się z licznymi problemami organizacyjnymi. Wiedza na temat dobrych praktyk stosowanych przez opisane w książce wiejskiego kluby sportowe, może posłużyć jako wzorzec i zachęta do realizacji innowacyjnych przedsięwzięć, pozwalających LZS-om wkroczyć na ścieżkę modernizacji, zachować i twórczo rozwinąć dotychczasowy dorobek oraz aktywnie włączyć się w procesy rozwojowe na obszarach wiejskich.

16 wojewódzkich Zrzeszeń Ludowych Zespołów Sportowych. Zrzeszenia wojewódzkie LZS organizują ponadlokalną działalność klubów sportowych; inicjują przedsięwzięcia wykraczające poza sferę sportowego hobby, dysponują ponadto zasobami i kadrą rzadko spotykaną na obszarach wiejskich. Wiedza na temat realiów działania instytucji spod szyldu LZS na najniższym szczeblu, a także rozeznanie – dzięki książce – mechanizmów współpracy między małymi klubami a innymi lokalnymi NGO lub też miejscowymi przedsiębiorcami, samorządem etc., może skutkować wzmocnieniem sieci partnerstw na szczeblu województw. Praktyki skuteczne w społecznościach lokalnych mogą stać się osnową większych, bardziej złożonych, wymagających większych nakładów inicjatyw służących rozwojowi regionów (rozwojowi poprzez sport). Zaistnieją w takim wypadku efekty synergiczne.

16 wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. ZPN zrzeszają najliczniejszą grupę wiejskich klubów sportowych według dyscypliny tj. kluby piłkarskie. Choć fundamentem tych związków są podmioty ulokowane w małych miejscowościach (wsie, miasteczka), organizacje piłkarskie nie podejmują inicjatyw, które w bezpośredni sposób odnosiłyby się (uwzględniały) specyfikę środowiska wiejskiego. Większość działań projektowanych jest na modłę wielkomiejską, przez to sieć współpracy partnerskiej podmiotów partnerskich a podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich jest niepełna. Podnoszenie wiedzy o wiejskich klubach, o problemach je trapiących, o strategiach które podejmują, ułatwi powstawanie nowych inicjatyw pozasportowych na polskiej wsi.

Publikacja w wersji książkowej będzie dostępna dla szeroko zakrojonej grupy odbiorców poprzez biblioteki upoważnione do otrzymania egzemplarza obowiązkowego oraz biblioteki należące do największych uniwersytetów, wszystkich Akademii Wychowania Fizycznego, wybranych instytutów PAN (łącznie dotrze do ok. 100 bibliotek i podmiotów naukowych). Skorzystają więc z niej liczni studenci, doktoranci, pracownicy naukowi i dydaktyczni zajmujących się tematyką sportu, kultury wsi, działalności organizacji pozarządowych i trzeciego sektora, rozwoju lokalnego, polityk publicznych w obszarze zdrowia i edukacji na polskiej wsi. Ponadto publikacja w formie drukowanej dotrze do ok. 50 czołowych naukowców zajmujących się tematyką polskiej wsi i sportu.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

(a) Pierwszym efektem realizacji operacji będzie zmiana podejścia podmiotów samorządowych do wiejskich klubów sportowych – dostrzeżenie ich prorozwojowego potencjału. Dzięki książce (pierwszej dotykającej tej problematyki po 1989 roku) nt. działalności wiejskich klubów sportowych rozpowszechniona zostanie wiedza nt. złożoności działania organizacji sportowych na polskiej wsi oraz ogromnych potencjałów (wciąż niewykorzystanych) drzemiący w tej jakże powszechnie spotykanej, acz niedocenianej, grupie wiejskich NGO. Kluby zostaną tym samym włączone i zaaktywizowane do wdrażania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

(b) Drugim efektem realizacji operacji będzie skuteczniejsze promowanie nowych form działania służących poprawie jakości życia na wsi oraz wzmocnieniu postaw prozdrowotnych jej mieszkańców. Uwypuklenie doniosłej roli, jaką w społecznościach wiejskich pełnią kluby, wskazanie problemów, z jakim się borykają, ale także znaczenia ich obecności w życiu wsi, pozwoli skutecznie wspierać tego typu organizacje, zapewnić im stabilne ramy wzrostu i bardziej efektywnie alokować środki na promocję kultury fizycznej na polskiej wsi. Patroni sportu wiejskiego zostaną dzięki książce zaangażowani we wdrażanie inicjatyw służących rozwojowi obszarów wiejskich poprzez sport.

(c) Trzecim efektem realizacji operacji będzie wzmocnienie tożsamości lokalnych społeczności wiejskich i przyczynienie się do wytwarzania wokół wiejskich organizacji sportowych nowych treści kulturowych, potencjalnie nadających się do skapitalizowania. Upowszechnienie za pomocą książki wiedzy o wiejskich kibicach klubów sportowych przyczyni się do uznania organizacji sportowych i ich otoczenia za podmioty kulturo- i tożsamościotwórcze. Przykłady inicjatyw kibicowskich przeanalizowane w książce mogą zachęcić do rozwoju ruchu kibicowskiego w oparciu nie o wzory wielkomiejskie, ale o lokalne wzory kultury (także ludowej). Sympatycy wiejskich klubów sportowych, jako zaczyn wiejskiej klasy kreatywnej, zostaną włączeni do udziału w inicjatywach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

(d) Efektem długoterminowym realizacji operacji będzie organizacja seminarium naukowego poświęconego wydanej publikacji, przez co nastąpi ożywienie dyskusji naukowców i ekspertów na temat sportu wiejskiego i jego prorozwojowych dla obszarów wiejskich w Polsce implikacji. Seminarium zostanie zorganizowane najprawdopodobniej na przełomie roku 2019 i 2020. Wezmą w nim udział badacze sportu i polskiej wsi oraz eksperci zajmujący się promocją kultury fizycznej na obszarach wiejskich, przewiduje się również udział wiejskich sportowców, działaczy klubowych i samorządowców. W czasie dyskusji nad treścią publikacji może dojść do wypracowania wniosków ważnych dla rozwoju wsi oraz upowszechniania sportu, w tym rekomendacji środowiska naukowego dla decydentów (np. MRiRW, Ministerstwo Sportu) oraz ogólnopolskich podmiotów trzeciego sektora.

Więcej informacji o projekcie na stronie Partnera KSOW: www.irwirpan.waw.pl

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009