Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.gov.pl

English 
baner

Komercjalizacja działalności LGD formą budowy potencjału organizacyjnego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie realizuje operację „Komercjalizacja działalności LGD formą budowy potencjału organizacyjnego”, w ramach której zidentyfikowane zostaną LGD, podejmujące i realizujące zadania odpłatne w różnej formie np. prowadzą działalność gospodarczą, wykonują odpłatnie zlecenia innych podmiotów, tworzą powiązane z LGD podmioty takie jak spółdzielnie socjalne i organizacje turystyczne. W następstwie zidentyfikowanych LGD zostaną opracowane studia przypadku i opublikowane w postaci książki. Książka trafi min. do wszystkich LGD w Polsce.  Operacja jest realizowana w partnerstwie ze:

  • Stowarzyszeniem Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w Krakowie,
  • Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego zs. W Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
  • firmą Piotr Rachwał Konferencje Naukowe w Krakowie.

Partnerzy operacji skoncentrują się głównie na działaniach promocyjnych oraz upowszechnieniu dobrych praktyk w oparciu o Internet.

Lokalne Grupy Działania w tym Lokalne Grupy Rybackie coraz częściej koncentrują się na wykonywaniu zadań instytucjonalnych w ramach struktury podmiotów wdrażających PROW 2014-2020. Brak jest wyraźnej równowagi pomiędzy istotą stowarzyszenia jako ruchu społecznego działającego na rzecz swoich członków, a wspólnie z nimi oddziaływującego na środowisko lokalne lub określone w statucie grupy docelowe, a bycie głównie instytucją. Sytuacja taka tworzy zasadniczy problem polegający na dylemacie - działać dokąd są środki na funkcjonowanie, czy budować potencjał organizacyjny umożliwiający funkcjonowanie bez systemowego finansowania działalności stowarzyszenia? Jednym ze sposobów wzmocnienia potencjału organizacyjnego stowarzyszenia jest podejmowanie działalności gospodarczej (komercyjnej) lub świadczenie odpłatnych usług w ramach celów statutowych. Kilkanaście stowarzyszeń typu partnerstwo trójsektorowe podjęło działalność gospodarczą lub rozwija różne powiązane z nim formy działalności komercyjnej uzyskując środki na realizację zadań statutowych.

Celem głównym operacji jest wzmocnienie potencjału organizacyjnego Lokalnych Grup Działania, w tym Lokalnych Grup Rybackich poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, lub rozwijanie usług świadczonych odpłatnie, czyli komercjalizację działalności.

Na realizację operacji złożą się następujące działania:

  • Badanie społeczne w celu identyfikacji dobrych praktyk w zakresie komercjalizacji działalności LGD/LGR. Badaniem techniką wywiad telefoniczny zostaną objęte wszystkie partnerstwa w Polsce. A następnie po zidentyfikowaniu tych, które prowadzą działalność komercyjną zostaną one objęte badaniem techniką studium przypadku. Zakłada się, że będzie wykonanych 25 badań spośród, których 20 zostanie opracowanych w postaci dobrych praktyk.
  • Warsztat dla badaczy realizujących badanie techniką studium przypadku. Na program warsztatów złożą się wykłady dotyczące podejścia LEADER oraz metodologii badań społecznych z uwzględnieniem techniki studium przypadku.
  • Publikacja zatytułowana „Komercjalizacja LGD – studia przypadku”- na publikację złożą się teksty teoretyczne dotyczące podstaw komercjalizacji działalności LGD i roli dobrej praktyki w budowaniu potencjału organizacyjnego partnerstwa oraz prezentacja 20 dobrych praktyk, wraz z rekomendacja prezentowanej praktyki przez eksperta.

Więcej o realizacji operacji na stronie: http://cdr112.e-kei.pl/komercjalizacjalgd/index.php

 

 


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo
   |    copyright KSOW 2009