Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.gov.pl

English 
baner

Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania

Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne to ważne wydarzenie dla praktyków i teoretyków, wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki w Polsce. Tegoroczne XVII Sympozjum dotyczyć będzie sieci współpracy w turystyce wiejskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 września 2017 roku, w województwie łódzkim w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym MOLO, w Smardzewicach, ul. Klonowa 16. Projekt realizowany jest w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Sympozjum jest wydarzeniem cyklicznym stanowiącym forum integracji środowisk skupionych wokół rozwoju turystyki wiejskiej oraz miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką, instytucjami publicznymi i praktyką.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konferencji. Inicjatywę organizacji tegorocznej edycji Sympozjum podjęły wspólnie:

 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Instytut Geografii Miast i Turyzmu
 • Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
 • Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
 • Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego zs. w UR w Krakowie
 • Lokalna Grupa Działania „Dolina Pilicy”.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewniony bezpłatny udział obejmujący: program merytoryczny - wykłady, seminaria tematyczne oraz wyjazdy studyjne; komplet materiałów konferencyjnych; dwa noclegi w pokojach 2-osobowych w dniach 12-14.09.2017; wyżywienie od obiadu 12.09.2017 do obiadu 14.11.2017. Podróż z miejsca zamieszkania do Smardzewic oraz podróż powrotna jest organizowana i finansowana indywidualnie przez uczestników.Rekrutacja uczestników XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego pn. „Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania” trwa do dnia 7 sierpnia 2017. Zgłoszenie stanowi zobowiązanie do pełnego uczestnictwa w konferencji.  

Szczegółowe bieżące informacje o Sympozjum oraz formularze do pobrania dostępne są na  www.agroturystyka.edu.pl/sympozjum2017 lub w Sekretariacie Sympozjum - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, e-mail: sympozjum@cdr.gov.pl

 News z dnia 28.07.2017 r.  - zobacz


Zapraszamy do wzięcia udziału w XVII Ogólnopolskim Sympozjum Agroturystycznym  „Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania” 12-14 września 2017, w  Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym MOLO, ul. Klonowa 16, 97-213 Smardzewice

W ramach sympozjum poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Diagnoza aktualnego stanu współpracy oraz polityki podmiotów działających dla rozwoju turystyki wiejskiej; formy powiązań, struktur, systemów i modeli współpracy; narzędzia i instrumenty współpracy;
 • Skala, typy i jakość powiązań pomiędzy podmiotami różnych szczebli działających w obszarze turystyki; koncepcje wzajemnej komunikacji, przekazu informacji oraz stałego porozumienia między podmiotami;
 •  Formy powiązań w kontekście aktywizacji przedsiębiorczości, innowacyjności na rynku turystycznym, poprawy jakości życia mieszkańców wsi i miast, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
 • Dobre praktyki w sieciach współpracy; certyfikaty, kategoryzacje, konkursy oraz kursy szkoleniowe jako efekty oraz formy motywowania do współpracy;
 • ­ Nowe wyzwania w kształtowaniu sieci współpracy w kontekście zróżnicowania podmiotów, ich potrzeby wspólnoty oraz zachowania samodzielności działań, a także przemian w zachowaniach i oczekiwaniach konsumentów turystyki wiejskiej, nowoczesnych technologii, łączenia świata wirtualnego z rzeczywistym;
 • ­ Obecna i przyszła rola samorządów oraz organizacji pozarządowych w rozwoju turystyki wiejskiej;
 • ­ Metodologia oceny efektywności współpracy, klucze łączenia potencjału nauki, branż, urzędów, a także działaczy i polityków dla rozwoju turystyki wiejskiej.

Zobacz program ramowy

Organizator konferencji:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

współorganizatorzy:

 • Uniwersytet Łódzki Instytut Geografii Miast i Turyzmu
 • Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
 • Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
 • Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego zs. w UR w Krakowie
 • Lokalna Grupa Działania „Dolina Pilicy”

we współpracy:

 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
 • Starosta Powiatu Opoczyńskiego
 • Starosta Powiatu Piotrkowskiego
 • Starosta Powiatu Tomaszowskiego

Patronat honorowy:

 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Minister Sportu i Turystyki
 • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego

Patronaty medialne:

 • TVP3 Łódź,
 • Radio Łódź,
 • Dziennik Łódzki

News z dnia 29.08.2017 r. - zobacz


„Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania” – tak zatytułowane było XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, które odbyło się 12-14 września 2017 roku w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim.

Organizowane od 1993 roku sympozjum agroturystyczne jest wydarzeniem cyklicznym,  stanowiącym forum integracji środowisk skupionych wokół rozwoju turystyki wiejskiej oraz miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką, instytucjami publicznymi i praktyką. Ogólnopolska konferencja podejmuje zagadnienia aktualnie intrygujące środowisko turystyki wiejskiej wybierając wiodący temat przewodni, wokół którego prowadzona jest zasadnicza dyskusja. Zakres przedmiotowy tegorocznego sympozjum dotyczył szerokiego kontekstu problematyki współpracy sieciowej w turystyce wiejskiej.  

W rozpoczynającej konferencję plenarnej sesji referatowej zatytułowanej Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i możliwości rozwoju w perspektywie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przedstawione zostały  teoretyczne rozważania i wyniki badań dotyczące współpracy podmiotów w turystyce wiejskiej w Polsce na tle perspektywy historycznej, znaczenie komunikacji międzyinstytucjonalnej w rozwoju turystyki wiejskiej,  znaczenia zaufania w budowaniu współpracy sieciowej w turystyce wiejskiej  oraz studia przypadków tworzenia sieci współpracy: przykład krajowy z rejonu Puszczy Białowieskiej oraz zagraniczny dotyczący klastrów agroturystycznych w Mołdawii.  Obok moderatorki sesji prof. nazdw. Uniwerystetu Łódzkiego dr hab. Jolanty Wojciechowskiej jako prelegenci wystąpili: dr Magdalena Maćkowiak reprezentująca Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katarzyna Orzechowska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Romuald Domański – Fundacja Wspomagania Wsi i dr Michał Roman – SGGW Warszawa.

W dalszej części obrad pierwszego dnia konferencji odbyła się sesja warsztatowa pn. Sieci współpracy w turystyce wiejskiej - analiza innowacyjnych rozwiązań w czterech równoległych grupach seminaryjnych:

Zajęcia grupy I poświęcone tematowi instytucjonalnych sieci powiązań i modeli  współpracy moderował dr Wacław Idziak, a referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili: dr hab. Agata Balińska z  SGGW Warszawa, Jadwiga Tatara reprezentująca LGD  Leśny Krąg  i Elżbieta Kmita-Dziasek z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Omówiono Rolę samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych w rozwoju turystyki wiejskiej, zadania i znaczenie lidera w budowaniu współpracy na poziomie lokalnym oraz struktury powiązań sieciowych inspirowanych instytucjonalnie na poziomie krajowym.   dyskusji podkreślono znaczenie kapitału ludzkiego w inicjowaniu i budowaniu struktur sieciowych.

Obrady II grupy warsztatowej dotyczyły roli ODR-ów w pracy na rzecz wspólnego   indywidualnego sukcesu w turystyce wiejskiej. Wprowadzeniem do dyskusji moderowanej przez prof. dr hab. Krystynę Krzyżanowską były prezentacje dr Anny Jęczmyk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Edyty Kijak z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach. Zauważono stałe poszerzanie zakresu działań szkoleniowo-doradczych wpływających na rozwój turystyki wiejskiej w tym wdrażana w ostatnim czasie ideą gospodarstw opiekuńczych. Wśród omawianych metod pracy doradczej na rzecz turystyki wiejskiej wskazano na konkurs jako skuteczną metodę aktywizacji gospodarstw agroturystycznych.

Przedmiotem pracy warsztatowej w grupie III były stowarzyszenia agroturystyczne jako stabilna sieć współpracy jednostkowej i systemowej. Grupa pracowała pod kierunkiem dr hab. Piotra Nowaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wstęp do dyskusji stanowiło spojrzenie na kondycję stowarzyszeń agroturystycznych w Polsce teoretyka – dr hab. Grzegorza Forysia przedstawiciela Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i praktyka – Wiesława Czernieca, prezesa Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Zauważono, że poprzez współpracę kwaterodawców wiejskich w strukturach pozarządowych agroturystyka nabiera znaczenia jako ruch społeczny.

IV grupa warsztatowa skupiła swoja uwagę na sieciowych produktach turystyki wiejskiej w kontekście komunikacji, konkurencyjności i innowacji. Sesję rozpoczęły prezentacje trzech studiów przypadków: dr Małgorzata Bogusz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dokonała analizy „Krainy Łęgów Odrzańskich”, dr Jan Zawadka ze Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie „Mazowieckiej Michy Szlacheckiej”, a dr Romuald Domański  z Fundacji Wspomagania Wsi „Krainy Rumianku”. W dyskusji dokonano identyfikacji barier w obszarach budowy grupy produktowej i edukacji dla sieciowych produktów turystyki wiejskiej. Warsztaty moderował dr Janusz Majewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Drugi dzień konferencji tradycyjne poświęcono wizytom studyjnym dedykowanym tematowi Sieci współpracy w turystyce wiejskiej - przykłady innowacji i dobrych praktyk. Uczestnicy mieli do wyboru trzy trasy wyjazdowe:  

Trasa 1. „Dziedzictwo kulturowe jako źródło innowacyjności na obszarach wiejskich”  - program realizowany w gminach nadpilicznych.

Trasa 2. „Innowacyjność w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” - program realizowany na terenie powiatów tomaszowskiego, brzezińskiego i rawskiego.

Trasa 3. „Współpraca instytucjonalna w rozwoju turystyki wiejskiej” - program realizowany na terenie powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego.

Wizyty pokazały  kreatywność i innowacyjne podejście mieszkańców wsi do budowania indywidualnych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej  jak również bogactwo przyrodnicze i kulturowe odwiedzanych obszarów wiejskich. 

Ostatni dzień konferencji był czasem podsumowań, relacji z pracy w grupach warsztatowych i tras wyjazdów studyjnych oraz dyskusji na temat nowych wyzwań w zakresie sieci współpracy w turystyce wiejskiej, którą poprowadził dr Leszek Strzembicki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wprowadzenie do dyskusji stanowił wykład dr hab. Grzegorza Forysia z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie nt. Samoświadomość i wspólnota celów w agroturystyce. Szerokie i systemowe podejście do tematyki sieciowania w turystyce wiejskiej zaprezentowane podczas XVII Sympozjum Agroturystycznego odpowiada tendencjom gospodarczym i społecznym do koncentracji działań oraz potrzebie budowania partnerstw, sieci i  powiązań między interesariuszami, mających na celu tworzenie zintegrowanych produktów i kompleksowych ofert turystycznych na polskiej wsi. Dopełnieniem sympozjum jest towarzysząca konferencji  publikacja w formie monografii naukowej Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego pod redakcją dr hab. Jolanty Wojciechowskiej.

 

Organizatorem XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego  było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim Instytutem Geografii Miast i Turyzmu, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego zs. w UR w Krakowie i Lokalną Grupą Działania „Dolina Pilicy” oraz we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz Starostami Powiatów Opoczyńskiego i Tomaszowskiego. Patronat honorowy na Sympozjum objęli Pan Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Dariusz Rogowski, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Zarząd Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. 

News z dnia 21.09.2017 - zobacz


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo
   |    copyright KSOW 2009