Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mleka i produktów mleczarskich

Laktoferyna mleka krowiego dopuszczona do obrotu

05.12.2012

Dnia 27 listopada 2012 r. w Dzienniku Urzędowym UE uka­zały się decyzje wyko­nawcze Komisji z dnia 22 listopada bieżącego roku (notyfikowane jako doku­ment nr C (2012) 8390 i C (2012) 8391) zezwala­jące na wprowadzenie do ob­rotu laktoferyny bydlęcej jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporzą­dzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europej­skiego i Rady. Decy­zje te skierowane są do przedsię­biorstwa Mori­naga Milk Indu­stry Co. Ltd. (które zwróciło się do wła­ściwych organów Irlandii z wnioskiem o zezwolenie na wprowadzenie do obrotu lakto­feryny bydlęcej jako nowego składnika żywności dnia 2 marca 2011 r.) oraz koncernu FrieslandCampina (który podobny wniosek złożył do właściwych organów Holandii już 2 marca 2009 roku). Dnia 31 marca 2010 r. właściwy organ ds. oceny żywności w Holandii wydał sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny. W sprawozdaniu tym stwierdzono, że nie ma powodów do obaw, zatem laktoferyna może być wprowadzana do obrotu jako nowy składnik żywności. Sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny zostało przekazane wszystkim państwom członkowskim dnia 13 kwietnia 2010 r. Przed upływem okresu 60 dni zgłoszono uzasadniony sprzeciw, w związku z czym w dniu 9 listopada 2010 r. skonsultowano się z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który w dniu 27 kwietnia 2012 r. w swojej opinii naukowej w sprawie laktoferyny bydlęcej („Scientific opinion on bovine lactoferrin”) stwierdził, że jest ona bezpieczna w proponowanych warunkach stosowania i przy zachowaniu proponowanych poziomów zastosowania. Zdanie to zostało podtrzymane w dniu 28 czerwca 2012 r. przy wydawaniu innej opinii naukowej w sprawie laktoferyny przez EFSA, w związku z tym właściwe stało się dopuszczenie tych samych zastosowań w przypadku obu wniosków. Zezwolono zatem na wprowadzenie do obrotu laktoferyny bydlęcej jako nowego składnika żywności. W tabeli określone są maksymalne poziomy zastosowania.

Laktoferyna bydlęca dopuszczona niniejszą decyzją jest oznaczana na etykiecie zawierających ją środków spożywczych jako „laktoferyna z mleka krowiego”. Laktoferyna bydlęca (bLF) jest bioaktywnym białkiem odkrytym w połowie XX wieku, naturalnie występującym w mleku krowim. Jest to glikoproteina wiążąca żelazo o masie cząsteczkowej ok. 77 kDa. Składa się z pojedynczego łańcucha polipeptydowego 689 aminokwasów. Laktoferynę bydlęcą wyizolowuje się z odtłuszczonego mleka w drodze wymiany jonów i kolejnych etapów ultrafiltracji. Następnie suszy się ją rozpyłowo i odsiewa duże cząstki. Jest to praktycznie całkowicie rozpuszczalny, bezwonny, lekko różowawy proszek, o wilgotności mniejszej niż 4,5%, zawierający ponad 93% białka. Dopuszczalne jest także występowanie minimalnych ilości arsenu (mniej niż 2 mg/kg), żelaza (mniej niż 350 mg/kg) i popiołu (mniej niż 1,5%). Według badań naukowców laktoferyna ma szerokie właściwości przeciwdrobnosutrojowe, zwiększa efektywność działania układu odpornościowego, zmniejszenia ryzyko wystąpienia niedokrwistości z niedoboru żelaza, korzystnie wpływa na zmiany trądzikowe, a także wspomaga leczenie choroby wrzodowej żołądka. Znajduje swoje zastosowanie m.in. w produkcji preparatów do początkowego żywienia niemowląt, przetworzonych produktów zbożowych, napojów na bazie mleka, napojów bezalkoholowych, ciastek, cukierków, gum do żucia.

Opracowanie: Adam Bugała FAMMU/FAPA

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009