Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW - www.ksow.pl

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Pozostałe informacje

Zorganizowane grupy producentów mają pierwszeństwo

17.04.2013

Za kilka dni rusza kolejny nabór wniosków przeprowadzany corocznie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w zakresie przyznania pomocy finansowej w ramach Zwiększania wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (123. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej - Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego). Przywołane powyżej działanie jest jednym z 22 działań w ramach PROW 2007-2013, które są wdrażane w ramach 4 osi priorytetowych. Wszystkie te działania są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz współfinansowane z krajowego budżetu.

W bieżącym roku nabór zostanie przeprowadzony również dwuetapowo, a w pierwszym jego etapie, czyli od 29 kwietnia do 10 maja 2013 r. wnioski będą mogły składać grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, spółki i spółdzielnie kontrolowane przez takie podmioty, a także podmioty skonsolidowane prowadzące działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz centra dystrybucji produktów rolnych. Następnie, dopiero od 13 do 24 maja br. wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać wszystkie uprawnione podmioty działające w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego.

Najważniejszym celem pomocy jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, uwarunkowana wzrostem wartości dodanej, jakości produkcji, obniżeniem kosztów oraz rozwojem nowych produktów, procesów i technologii produkcji, jak również poprawa warunków produkcji w odniesieniu do obowiązujących lub nowo wprowadzanych standardów. Celem realizacji działania jest również wzmocnienie pozycji grup producentów rolnych w kanale marketingowym zbytu produktów, a także szerszy ich udział w uzyskiwaniu wartości dodanej produkcji rolnej poprzez wsparcie inwestycji w zakresie przetwarzania produktów rolnych.

Pomoc udzielana jest na realizację projektów związanych z modernizacją lub budową zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi. Wsparcie dotyczy inwestycji, których celem jest poprawa ogólnych wyników przedsiębiorstw, warunków ochrony środowiska, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw, dostosowanie do nowowprowadzonych norm wspólnotowych. W ramach działania wspierane są inwestycje w sektorach przetwórstwa: 

·         mleka (z wyjątkiem produkcji masła),

·         mięsa,

·         owoców i warzyw (z wyjątkiem produkcji napojów winopodobnych i winopochodnych),

·         zbóż (z wyjątkiem produkcji słodu),

·         ziemniaków,

·         jaj,

·         miodu,

·         lnu i konopi,

·         roślin oleistych iwysokobiałkowych,

·         przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne,

·         usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych.

Z pomocy finansowej może skorzystać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

- ma zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, - działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie przekracza równowartości w zł 200 mln euro.

W szczególności pomoc finansowa może być przyznana na inwestycje obejmujące:

Inwestycje materialne:

a) budowę, modernizację lub przebudowę budynków lub budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi,

b) zakup lub instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży,

c) zakup lub instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

d) zakup specjalistycznych środków transportu,

e) zakup lub instalację urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

Inwestycje niematerialne:

a) zakup oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania,

b) wdrożenie procedury systemów zarządzania jakością,

c) przygotowanie dokumentacji technicznej projektu i biznesplanu,

e) opłaty za patenty lub licencje,

f) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy, przyznana w okresie realizacji PROW jednemu beneficjentowi, wynosi 20 mln zł. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 100 tys. zł, a poziom pomocy wynosi maksymalnie:

1) 25% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, realizowanej przez przedsiębiorcę, który nie jest małym lub średnim przedsiębiorcą;

2) 40% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez przedsiębiorcę wykonującego działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo;

3) 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez przedsiębiorcę wykonującego działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo:

- który zaopatruje się w surowce na podstawie umów długoterminowych, zawieranych z grupami producentów rolnych lub wstępnie uznanymi grupami lub uznanymi organizacjami producentów owoców i warzyw lub

- który jest zarejestrowany jako grupa producentów rolnych lub ich związek, lub wstępnie uznana grupa, lub uznana organizacja producentów owoców i warzyw lub

- który realizuje projekt dotyczący przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne.

 

 

Autor: FAMMU/FAPA na podstawie ARiMR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009