Europejski Parlament Wiejski

Europejski Parlament Wiejski (EPW) jest wspólną inicjatywą trzech zrzeszeń organizacji społecznych aktywnych na poziomie europejskim:

  • The European Rural Community Alliance – www.ruralcommunities.eu
  • PREPARE Partnership for Rural Europe – www.prepare.org (Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich jest polskim członkiem PREPARE)
  • European LEADER Association for Rural Development [ELARD] – www.elard.eu (Stowarzyszenie Polska Sieć LGD jest polskim członkiem ELARD)

Europejski Parlament Wiejski to długofalowa kampania mająca na celu wyrażenie głosu mieszkańców wsi w Europie, także w państwach nie będącymi członkami Unii Europejskiej; oraz promowanie samopomocy i działań ludności wiejskiej we współpracy ze społeczeństwem obywatelskim i rządami. Pierwsze spotkanie EPW miało miejsce w roku 2013 i ogólnoeuropejskie spotkania Parlamentu odbywają się co dwa lata.

Dlaczego jest to potrzebne?

Na obszarach wiejskich żyje 200 milionów ludzi, czyli prawie jedna trzecia populacji całej Europy. Wnoszą duży wkład w gospodarkę lokalną, krajową i europejską. Ich dobrobyt społeczny i ekonomiczny ma kluczowe znaczenie. Stoją w obliczu wielkich wyzwań, w tym utraty młodych ludzi i usług wiejskich w wielu regionach. Ich przyszłość zależy od energicznych działań samych społeczności wiejskich oraz dobrze przemyślanej polityki i działań rządów na wszystkich szczeblach.

Kampania EPW opiera się na przekonaniu, że interesy społeczności wiejskich (tj. wszystkich ludzi, którzy mieszkają lub pracują na obszarach wiejskich) są niedostatecznie reprezentowane w debatach krajowych i europejskich oraz w kształtowaniu polityk i programów; że sami mieszkańcy obszarów wiejskich najlepiej rozumieją swoje mocne strony, możliwości i potrzeby; oraz że społeczności wiejskie należy zachęcać do podejmowania działań na rzecz własnego dobrobytu i bycia pozytywnymi partnerami rządów na wszystkich szczeblach. 

Jaki jest cel EPW?

Celem Europejskiego Parlamentu Wiejskiego jest:

  • Wzmocnienie głosu społeczności wiejskich w Europie i zapewnienie, że interesy i dobrobyt tych społeczności są silnie odzwierciedlone w politykach krajowych i europejskich.
  • Promowanie samopomocy, wspólnego zrozumienia, solidarności, wymiany dobrych praktyk i współpracę między społecznościami wiejskimi w całej Europie.
  • Umożliwienie mieszkańcom obszarów wiejskich odegrania pełnej roli w podejmowaniu wielkich wyzwań gospodarczych i politycznych, które obecnie dotykają Europę. Instytucje europejskie starają się sprostać tym wyzwaniom. Muszą połączyć się z troskami, aspiracjami i energią obywateli Europy. 

Punktem kulminacyjnym kampanii jest organizowane co dwa lata spotkanie, na którym przedstawiciele europejskich instytucji i organizacji publicznych, naukowych, społecznych, gospodarczych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich mogą się wymienić swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie efektywnego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i tym samym zapobiegania niekorzystnym zmianom klimatycznym, demograficznym i gospodarczym. W roku 2021 zaplanowano zorganizowanie wydarzenie w Polsce.Organizatoremspotkania w roku 2021 jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej przy współpracy Jednostki Centralnej KSOW.

Aktualizacja: Z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19 i związane z tym ograniczenia w przemieszczaniu się, a także niepewność wynikającą z sytuacji epidemicznej zarówno w kraju jak i za granicą, Europejski Parlament Wiejski został przeniesiony na jesień 2022 roku.