Plan Strategiczny dla WPR

Konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zapraszamy do zapoznania się z tym projektem i zgłaszania uwag.

Jak zgłosić uwagi?

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz. Dokumenty te dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr.

Cel konsultacji projektu PS dla WPR

Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji.

Zgłoszone uwagi pomogą w wypracowaniu rozwiązań, które będą szansą dla Polski w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji. Ułatwią dostosowywanie ich do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia.

Lista plików do pobrania

Analysis of links between CAP Reform and Green Deal

Dokument zawiera analizę powiązań między propozycjami reform WPR i Zielonego Ładu oraz omówienie zidentyfikowanych potencjalnych przeszkód zagrażających wprowadzaniu Zielonego Ładu w sektorze rolnym. Analiza kończy się określeniem kroków niezbędnych do pełnego dostosowania WPR do Zielonego Ładu i przedstawieniem związanych z nią strategii, takich jak strategia „od pola do stołu” i strategii dotyczącej różnorodności biologicznej.

Jak przyszła WPR przyczyni się do wprowadzenia Zielonego Ładu UE

Infografika zawierająca informację na temat tego, jak WPR pomoże w przejściu na zrównoważony rozwój i wzmocni wysiłki europejskich rolników, którzy walczą ze zmianami klimatycznymi i chronią środowisko.

Commission recommendation for Poland's CAP strategic plan

Rekomendacje Komisji Europejskiej w odniesieniu do tworzenia Planów Strategicznych  dla Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 dla każdego Państwa Członkowskiego UE, w tym także wobec Polski