|

Zapraszamy do lektury Rural Connections! [Aktualizacja]

Na zdjęciu znajduje się czteroosobowa rodzina. Widzimy jedynie ich plecy. Ich wzrok skierowany jest na znajdujące się za nimi, niebo z chmurami.

Najnowsza edycja magazynu poświęcona jest w dużej części interaktywnemu wydarzeniu „Tydzień wizji obszarów wiejskich (Rural Vision Week) – wyobraźmy sobie przyszłość obszarów wiejskich”

Konferencja zgromadziła ponad 650 różnych aktorów i interesariuszy z obszarów wiejskich, którzy przedstawili swoje poglądy na temat przyszłości obszarów wiejskich w Europie, uczestnicząc w sesjach plenarnych, warsztatach tematycznych, działaniach temu towarzyszących i wirtualnych stoiskach. Poszczególne stoiska, prezentujące dokonania krajowych sieci obszarów wiejskich, projektów Horyzont 2020 i innych inicjatyw w obszarze wizji dla europejskiej wsi (w tym stoisko polskiej KSOW) wciąż można odwiedzić na portalu ENRD.

Podczas wydarzenia koncentrowano się na zaangażowaniu interesariuszy w przygotowania długoterminowej wizji obszarów wiejskich Unii. Prelegenci Komisji Europejskiej wysokiego szczebla, podkreślali zobowiązanie Komisji Europejskiej do wsłuchiwania się w głosy mieszkańców wsi podczas opracowywania komunikatu. Oczekuje się, że dokumentowi będzie towarzyszyć plan działania, który odpowie na zidentyfikowane wyzwania i obawy, wykorzystując pojawiające się możliwości zielonej, cyfrowej i sprawiedliwej transformacji Unii.

Przegląd dyskusji prowadzonych w ciągu tygodniowego wydarzenia przedstawił Enrique Garcilazo — Szef Wydziału Polityki Regionalnej i Wiejskiej OECD. Określone kluczowe wyzwania obejmowały potrzebę holistycznego podejścia do polityki obszarów wiejskich, uwzględniającego ich różnorodność i kształtującego strategię poprzez dostosowane do potrzeb, oddolne i integracyjne procesy. Wskazał na znaczenie przełamania izolacji obszarów wiejskich i promowania otwartych społeczności na różne sposoby — na przykład poprzez lepsze powiązania między obszarami wiejskimi i miejskimi, lepszą koordynację pionową i więcej innowacji społecznych. Wizja powinna być również „gotowa na przyszłość” i obejmować cyfryzację, innowacje oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Reprezentant OECD wskazał także na potrzebę budowania zdolności i upoważnienia lokalnych podmiotów do zarządzania transformacją, aby zapewnić warunki sprzyjające usługom, infrastrukturze cyfrowej, umiejętnościom, mobilności, tworzeniu sieci kontaktów i ograniczaniu biurokracji.

Na zakończenie przedstawiciel OECD podsumował swoje przemyślenia, podkreślając:

  • znaczenie wdrażania polityk we właściwej skali geograficznej i zapewnienia oddolnego, włączającego podejścia;
  • zapewnienie, że Wizja stanie się „żywym dokumentem” okresowo aktualizowanym;
  • potrzebę unikania „mandatów niefinansowanych” lub zobowiązań, które nie są wystarczająco zasobne;
  • wyjście poza „rural proofing” poprzez zapewnienie nadrzędnego mechanizmu koordynacji;
  • elastyczne ramy dla łączenia polityk i zasobów z różnych poziomów.

Ważnym elementem Wizji jest zapewnienie wyższej jakości życia na obszarach wiejskich. Wskaźniki dobrostanu ludzi mogą być pomocne w mierzeniu sukcesu, podczas gdy strategie rozwoju są często najbardziej produktywne i popularne, gdy są kształtowane za pomocą metod oddolnych budujących potencjał podmiotów lokalnych. Należy skoncentrować się na dobrobycie i cyfryzacji jako „autostradzie do naszej wiejskiej przyszłości”.

Wśród zagadnień poruszonych w biuletynie zawarte są też:

  • informacja o planowanym komunikacie KE na temat długoterminowej wizji,
  • cytaty z prezentacji przedstawicieli Komisji Europejskiej wysokiego szczebla oraz wybrane wypowiedzi młodych osób z krajów europejskich na temat postrzegania ich przyszłości na obszarach wiejskich,
  • zebrane wyniki konsultacji publicznych KE dotyczące długoterminowej wizji,
  • krótkie opisy pięciu projektów finansowanych z PROW na lata 2014-2020 nagrodzonych w konkursie Rural Inspiration Awards 2021.

Ponadto publikacja zawiera także artykuły o bieżących pracach tematycznych ENRD, Sieci do spraw Ewaluacji Obszarów Wiejskich oraz sieci EIP-AGRI. W dziale „Zagadnienia obszarów wiejskich” kilku autorów przedstawiło swoje poglądy na temat roli młodzieży wiejskiej, znaczenia rozwoju łączy szerokopasmowych czy wykorzystania podejścia LEADER do wsparcia projektów kulturalnych z perspektywy przyszłości swoich regionów i obszarów wiejskich w Europie.

Wkrótce ukaże się również wersja polska magazynu.

Tymczasem angielską możesz pobrać tutaj.


[Aktualizacja]

Od kilku dni dostępna jest już wersja polska magazynu.