Biblioteka

2011

Gospodarstwa rodzinne podstawą europejskiego rolnictwa

Publikacja po konferencji z cyklu "Media-Wieś-Rolnictwo" wydana przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pdf 6,97MB)

Publikacja pokonferencyjna składa się z referatów przygotowanych przez przedstawicieli świata nauki, dotyczących szeregu zagadnień związanych z sytuacją gospodarstw rodzinnych i perspektywami ich dalszego rozwoju. Poszczególni autorzy skupili się takich zagadnieniach jak np. rozwój gospodarstw ekologicznych, ekonomiczna sytuacja polskich gospodarstw mlecznych, perspektywy rozwoju grup producentów rolnych w Polsce, a także przyszłość gospodarstw rodzinnych w Unii Europejskiej.

red. Justyna Duriasz-Bułhak, Krystian Połomski, Anna Potok, 2011

Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje.

Publikacja ma inspirować do podejmowania działań, służących ochronie dziedzictwa kulturowego i wykorzystaniu jego potencjału w rozwoju lokalnym. Opowiada o tym, jak mądrze posługiwać się dziedzictwem dla dobra nas, współczesnych, i jak dzięki temu zachować je dla naszych dzieci i wnuków. Adresowana jest do wspólnot lokalnych, do władz samorządowych, organizacji i liderów. Fundacji Wspomagania Wsi, Warszawa 2011

Więcej publikacji Fundacji Wspomagania Wsi

2011

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w Polsce. Przykłady zrealizowanych projektów.

W publikacji przedstawione zostały zasady działania KSOW oraz pokazano wybrane projekty, zrealizowane przez sekretariaty regionalne i partnerów KSOW. (pdf 7,26MB)

2010

Żywność wysokiej jakości

Publikacja promująca polskie rolnictwo ekologiczne oraz żywność  produkowaną tym sposobem gospodarowania. (pdf 7,17MB)

W publikacji podsumowane zostały 4 konkursy, które zostały przeprowadzone w latach 2008-2010 przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: na najlepsze gospodarstwo ekologiczne, wiedzy o rolnictwie ekologicznym, na najlepszą pracę magisterską/doktorską w zakresie polityki jakości żywności i na najlepszy projekt/inicjatywę mające na celu promocję regionu za pomocą produktu regionalnego lub tradycyjnego. Po części informacyjnej, dotyczącej ogólnych zasad poszczególnych konkursów, zaprezentowani zostali kolejno wszyscy laureaci.

2010

Przyjazna Wieś 2010

Opis projektów uczestniczących w etapie centralnym konkursu "Przyjazna Wieś 2010". (pdf 5,78MB)

Publikacja przedstawia finalistów i laureatów II edycji konkursu „Przyjazna Wieś”, w podziale na dwie kategorie: infrastruktura społeczna i techniczna. W sumie zaprezentowanych zostało 17 projektów – inwestycji o charakterze społecznym i technicznym, wyłonionych na etapie centralnym konkursu oraz dodatkowo zwycięski projekt w kategorii „ekomiejsce”.

2010

Projekty współpracy – wymiar międzyregionalny i międzynarodowy

Publikacja stanowiąca podsumowanie międzynarodowego seminarium pn. „Projekty współpracy – wymiar międzyregionalny i międzynarodowy”. Seminarium zostało zorganizowane w związku z rozpoczęciem wdrażania Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w tym działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”. (pdf 0,84MB)

2010

Waloryzacja zabytkowego zasobu wsi województwa opolskiego cele, metody, praktyka

Publikacja dotyczy efektów działania Zespołu Doradczego ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Ochrony Wiejskiego Krajobrazu, który został powołany przez wojewodę opolskiego w celu zwiększenia ochrony dziedzictwa kulturowego opolskiej wsi i poprawy stanu jego zachowania. Jednym z nich jest inwentaryzacja zasobów kulturowych wsi województwa opolskiego, która wykonana została w szerszym kontekście - przestrzennym, krajobrazowym i środowiskowym. Zinwentaryzowane elementy poddane zostały ocenie ze względu na wartości historyczne.

2009

Wyniki wdrażania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006

W publikacji zaprezentowano efekty realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, przedstawiając wyniki wdrażania poszczególnych działań, w tym m.in. zalesiania gruntów rolnych i wsparcia gospodarstw niskotowarowych. W broszurze opublikowano również dane o beneficjentach środków programu, a także o strukturze rolnej ich gospodarstw.

2015

Jakość świadczonych usług czynnikiem wzrostu konkurencyjności oferty turystycznej na wsi. Poradnik dla osób prowadzących działalność agroturystyczną

Publikacja prezentuje zagadnienia związane z systemem Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej w Polsce wraz z opisem ogólnych wymagań dotyczących obiektów i podstawowych usług, a także standardów dla poszczególnych kategorii bazy noclegowej. W opracowaniu omówiono również uwarunkowania prawne związane z prowadzeniem działalności agroturystycznej. Przestawioną tematykę poszerzono o odniesienie do systemów kategoryzacyjnych funkcjonujących w niektórych państwach europejskich (Wlk. Brytania, Irlandia, Włochy, Francja, Austria, Niemcy).

2015

Wypoczynek na wsi, wypoczynek u rolnika

W ramach systemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej wyróżnione zostały dwie formy wypoczynku na obszarach wiejskich – wypoczynek u rolnika – w funkcjonującym gospodarstwie rolnym oraz wypoczynek na wsi. Kwatery przeznaczone dla gości podlegają określonym wymogom dotyczącym wyposażenia i spełnienia dodatkowych warunków. Główną część opracowania zajmuje prezentacja takich miejsc w poszczególnych regionach Polski, uzupełniona o opisy atrakcji turystycznych i tradycyjnych specjałów lokalnej kuchni w różnych zakątkach kraju.