Biblioteka

2010

Przyjazna Wieś 2010

Opis projektów uczestniczących w etapie centralnym konkursu "Przyjazna Wieś 2010". (pdf 5,78MB)

Publikacja przedstawia finalistów i laureatów II edycji konkursu „Przyjazna Wieś”, w podziale na dwie kategorie: infrastruktura społeczna i techniczna. W sumie zaprezentowanych zostało 17 projektów – inwestycji o charakterze społecznym i technicznym, wyłonionych na etapie centralnym konkursu oraz dodatkowo zwycięski projekt w kategorii „ekomiejsce”.

2010

Projekty współpracy – wymiar międzyregionalny i międzynarodowy

Publikacja stanowiąca podsumowanie międzynarodowego seminarium pn. „Projekty współpracy – wymiar międzyregionalny i międzynarodowy”. Seminarium zostało zorganizowane w związku z rozpoczęciem wdrażania Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w tym działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”. (pdf 0,84MB)

2010

Waloryzacja zabytkowego zasobu wsi województwa opolskiego cele, metody, praktyka

Publikacja dotyczy efektów działania Zespołu Doradczego ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Ochrony Wiejskiego Krajobrazu, który został powołany przez wojewodę opolskiego w celu zwiększenia ochrony dziedzictwa kulturowego opolskiej wsi i poprawy stanu jego zachowania. Jednym z nich jest inwentaryzacja zasobów kulturowych wsi województwa opolskiego, która wykonana została w szerszym kontekście - przestrzennym, krajobrazowym i środowiskowym. Zinwentaryzowane elementy poddane zostały ocenie ze względu na wartości historyczne.

2009

Wyniki wdrażania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006

W publikacji zaprezentowano efekty realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, przedstawiając wyniki wdrażania poszczególnych działań, w tym m.in. zalesiania gruntów rolnych i wsparcia gospodarstw niskotowarowych. W broszurze opublikowano również dane o beneficjentach środków programu, a także o strukturze rolnej ich gospodarstw.

2015

Jakość świadczonych usług czynnikiem wzrostu konkurencyjności oferty turystycznej na wsi. Poradnik dla osób prowadzących działalność agroturystyczną

Publikacja prezentuje zagadnienia związane z systemem Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej w Polsce wraz z opisem ogólnych wymagań dotyczących obiektów i podstawowych usług, a także standardów dla poszczególnych kategorii bazy noclegowej. W opracowaniu omówiono również uwarunkowania prawne związane z prowadzeniem działalności agroturystycznej. Przestawioną tematykę poszerzono o odniesienie do systemów kategoryzacyjnych funkcjonujących w niektórych państwach europejskich (Wlk. Brytania, Irlandia, Włochy, Francja, Austria, Niemcy).

2015

Wypoczynek na wsi, wypoczynek u rolnika

W ramach systemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej wyróżnione zostały dwie formy wypoczynku na obszarach wiejskich – wypoczynek u rolnika – w funkcjonującym gospodarstwie rolnym oraz wypoczynek na wsi. Kwatery przeznaczone dla gości podlegają określonym wymogom dotyczącym wyposażenia i spełnienia dodatkowych warunków. Główną część opracowania zajmuje prezentacja takich miejsc w poszczególnych regionach Polski, uzupełniona o opisy atrakcji turystycznych i tradycyjnych specjałów lokalnej kuchni w różnych zakątkach kraju.

2015

Ferien auf dem Land. Urlaub auf dem Bauernhof

2015

Stan i perspektywy spółdzielczości wiejskiej w Polsce

W publikacji prześledzony jest rozwój idei spółdzielczości oraz jej praktyczne wykorzystanie do tworzenia nowych form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz podnoszenia konkurencyjności gospodarstw rolnych. W opracowaniu zaprezentowano także opinie dotyczące stanu i perspektyw rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce ─ w ocenie rolników, członków zarządów spółdzielni oraz kadry zarządzającej publicznymi jednostkami doradztwa rolniczego.

2015

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych

W publikacji zaprezentowane zostały Zagrody Edukacyjne skupione w sieci gospodarstw edukacyjnych zlokalizowanych na terenach wiejskich całej Polski. Na Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych, prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, składają się obecnie już 182 gospodarstwa edukacyjne. W publikacji znalazły się podstawowe informacje o nich, dotyczące prowadzonych programów edukacyjnych
i specjalizacji.

2014

Wiejska Polska. Przedsiębiorcza Wieś

Publikacja pokonferencyjna konferencji „Wiejska Polska. Przedsiębiorcza wieś”, która odbyła się w Koninie i Licheniu 5-6 lipca 2014 r. Konferencja  zgromadziła ponad pięciuset wiejskich liderów i przedstawicieli publicznych instytucji zajmujących się sprawami wsi.

Spis treści:

  1. Oblicza przedsiębiorczości (przejawy działalności gospodarczej z uwzględnieniem turystyki wiejskiej i agroturystyki – przegląd dobrych praktyk zaprezentowanych podczas konferencji „WIEJSKA POLSKA. Przedsiębiorcza wieś” z podkreśleniem roli kobiet na wsi.
  2. Organizacje wspierające przedsiębiorczość, turystykę wiejską i zrównoważony rozwój. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i wybrane rekomendacje.
  3. Stanowisko uczestników konferencji „WIEJSKA POLSKA. Przedsiębiorcza wieś” w sprawie przedsiębiorczości z uwzględnieniem turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz zrównoważonego rozwoju.
  4. Uwarunkowania i rekomendacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości z uwzględnieniem turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz zrównoważonego rozwoju w okresie 2014-2020 (opracowanie na podstawie rozporządzeń Rady oraz polskich strategii i programów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020).
ROZWIŃZWIŃ