Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie LGD "Dolina Giełczwi"

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
7123140512

REGON:
060396557

Adres siedziby:
lubelskie
ul. Lubelska 77a
21-050 Piaski

Numer telefonu: 81 52 53 012
Strona WWW: www.dolinagielczwi.org
Adres e-mail: biuro@dolinagielczwi.org

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

W latach 2009-2015 LGD wdrażało LSR na obszarze trzech gmin: Piaski, Rybczewice i Trawniki. W poprzedniej strategii wyznaczono następujące cele ogólne:

 Cel ogólny 1.: Podniesienie poziomu i jakości życia na obszarze LSR poprzez rozwój turystyki, sportu i kultury, a także rozbudowę infrastruktury turystycznej, sportowej i kulturalnej;

 Cel ogólny 2.: Rozwój przedsiębiorczości, wzmocnienie potencjału i aktywizacja mieszkańców LSR;

 Cel ogólny 3.: Optymalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych, znajdujących się na terenie działania LGD i ich waloryzacja.

LGD dysponowała budżetem w ramach LSR w kwocie 2 787 016,00 zł na realizację działania 413. Ze złożonych do LGD wniosków o dofinansowywanie zostało wybranych przez Radę LGD do dofinansowania i zrealizowanych projektów na łączną kwotę 2 658 176,78 zł., co stanowiło 95,38% budżetu na wdrażanie LSR.

Projekty te bezpośrednio oddziaływały na realizację celów LSR.

LGD współorganizowała i uczestniczyła w wielu imprezach lokalnych i regionalnych (Festiwal Flaków, Dni Piask, Trawnicka Zaciera, dożynki powiatowe i gminne, Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „Lubelskie Lato”, Jarmark Pawłowski, Jarmark Holeński i inne), organizowała różnego rodzaju konkursy związane z prowadzoną działalnością oraz wydawała publikacje dot. obszaru LSR. Realizowała projekt współpracy z pięcioma innymi lokalnymi grupami działania z woj. lubelskiego, pn. „Śladami przeszłości. Promocja i odnowa dziedzictwa historyczno-kulturowego środkowo-wschodniej Lubelszczyzny”. Pozyskiwała środki zewnętrzne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Szansa na rozwój – szkolenia zawodowe dla mieszkańców gmin Piaski, Trawniki i Rybczewice”, oraz z Fundacji Wspomagania Wsi: „Zaplanuj swoją przyszłość”.

Niewątpliwie realizacja strategii na lata 2009-2015 na obszarze LGD „Dolina Giełczwi” wpłynęła na podniesienie jakości życia na terenie ww. gmin. Zbudowany potencjał i zdobyte doświadczenie będzie wykorzystywane przy realizacji nowej strategii.

Data rejestracji: 12.12.2016