Partnerzy KSOW

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczopolu

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7133088405

REGON:
432331024

Adres siedziby:
lubelskie
Wilczopole kolonia 161B
20-388 Wilczopole Kolonia

Numer telefonu: 609931696
Adres e-mail: ospwilczopole@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje w ochronie środowiska

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona gleb przed erozją
 • Ochrona wód

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Odnawialne źródła energii
 • Recykling substancji odżywczych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

1 prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną organami samorządowymi i innymi podmiotami.

2 udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3 informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4 rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

5 wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

6 działania na rzecz ochrony środowiska

Data rejestracji: 25.11.2021