Partnerzy KSOW

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowy Instytut Badawczy IHAR-PIB

Forma prawna:
Jednostka naukowa/ uczelnia wyższa

NIP:
PL 5290007029

REGON:
000079480 numeru rejestrowego BDO 000067815

Adres siedziby:
mazowieckie
IHAR-PIB Radzików
05-870 Błonie

Numer telefonu: 22 725 36 11
Strona WWW: https//www.ihar.edu.pl/index.php
Adres e-mail: sekretariat@ihar.edu.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje w łańcuchach żywności
 • Innowacje w uprawie
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
 • Innowacje w ochronie środowiska
 • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
 • Rolnictwo precyzyjne
 • Usługi rolnicze

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Marketing produktów rolnych
 • Produkty ze znakami jakości
 • Przetwórstwo produktów rolnych
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona gleb przed erozją
 • Ochrona wód
 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Optymalizacja zużycia wody
 • Odnawialne źródła energii
 • Recykling substancji odżywczych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy został utworzony w 1951 r. jako placówka naukowa do prowadzenia badań w zakresie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych, technologii uprawy roślin oleistych, korzeniowych i ziemniaka oraz prac wdrożeniowych, upowszechnieniowych, normalizacyjnych i unifikacyjnych.

 

Zakres działania Instytutu obejmuje w szczególności rozwijanie teorii i metodologii badań oraz opracowywanie analiz i ocen stanu rozwoju w dziedzinach nauk objętych działalnością statutową.

 

Przedmiotem działalności Instytutu są badania w zakresie

 

genetycznych podstaw hodowli roślin uprawnych

zastosowania metod biotechnologii w hodowli roślin uprawnych

fizjologiczno-biochemicznych uwarunkowań wysokiej produktywności roślin uprawnych

agrotechniki nasiennej oraz kompleksowej technologii produkcji wybranych gatunków roślin

technologii i techniki przechowalnictwa oraz zachowania jakości ziemniaków w czasie przechowywania

nasiennictwa i nasionoznawstwa roślin uprawnych

monitorowania i opiniowania zakresu produkcji i importu transgenicznych odmian roślin uprawnych GMO.

monitorowania dla potrzeb hodowli odpornościowej występowania w kraju gospodarczo ważnych patotypów ras patogenów i szkodników rolniczych roślin uprawnych w tym patogenów kwarantannowych - głównie patogenów ziemniaka.

gromadzenia i utrzymywania w stanie żywym zasobów genowych roślin użytkowych i ich patogenów.

ulepszania roślin dla zrównoważonych AgroEkoSystemów wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe program wieloletni.

 

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy IHAR-PIB prowadzi działalność w sześciu ośrodkach naukowych Radzikowie, Boninie, Bydgoszczy, Jadwisinie, Młochowie i Poznaniu. W skład Instytutu wchodzi także sześć Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin działających w różnych rejonach kraju. Z Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin od 2000 roku zostało utworzonych pięć jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

W 2016 r. IHAR-PIB zatrudnia 507 osób w tym w jednostkach naukowych 365 osoby a w Zakładach Doświadczalnych 142 osoby.

Data rejestracji: 14.01.2022