Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionalnego Kuźnia

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8741775738

REGON:
341288586

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Płowęż 16
87-330 Jabłonowo Pomorskie

Numer telefonu: 601520596
Adres e-mail: szkola.plowez@gmail.com

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie powstało w roku 2012 w celu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Do głównych zadań jakie postawili sobie członkowie Stowarzyszenia należą działania na rzecz rozwoju regionalnego w zakresie a nauki edukacji oświaty i wychowania oraz sportu i turystyki b kultury sztuki ochrony dóbr kultury i zasobów środowiska naturalnego c prowadzenia działalności rozwijającej zainteresowania artystyczne intelektualne sportowo - rekreacyjne turystyczne i inne wśród dzieci młodzieży i dorosłych d prowadzenia edukacji społeczno-gospodarczej e podtrzymywania tradycji narodowej upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej f działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego g działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i tworzenia promocji i realizacji programów mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób j działalności związanej z rozwojem świadomości społecznej przeciwdziałaniem patologiom społecznym k promocji i organizacji wolontariatu m upowszechniania idei nauki przez całe życie edukacji przedszkolnej szkolnej i pozaszkolnej.

1. W roku 2012 stowarzyszenie współorganizowało we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu imprezę plenerową z okazji obchodów 790- lecia wsi Płowęż. jednym jej z efektów było podjęcie - przez osoby współpracujące podczas imprezy - własnych działań o charakterze społeczno - gospodarczym służących zachowaniu tradycji regionu rozwojowi osobistemu rozpoczęciu działalności gospodarczej

2. W roku 2014 stowarzyszenie zrealizowało we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach konkursu „Wieś na Weekend 2014” imprezę plenerową pod nazwą Płowęż – Przystań Zdrowie.

3. Od roku 2012 stowarzyszenie współorganizowało cykliczną imprezę o charakterze integracyjno – sportowym pod nazwą Jesienny Ogólnopolski Bieg na Jedną Milę w Płowężu dla uczestników pełnosprawnych i niepełnosprawnych rywalizujących w kategoriach dla dzieci młodzieży i dorosłych zmaganiom sportowych towarzyszyły każdorazowo działania o charakterze naukowym rozwijającym zainteresowania i wiedzę o regionie oraz jego kulturze.

Każdorazowo imprezy te odbywały się pod patronatem honorowym przedstawicieli władz samorządowych szczebla gminnego powiatowego i wojewódzkiego.

Podczas realizacji zadań Stowarzyszenie współpracowało w wieloma osobami prywatnymi firmami i instytucjami .

Dzięki podejmowanym działaniom spełniona została idea integracji i aktywizacji społecznej.

Data rejestracji: 21.04.2022