Partnerzy KSOW

Spółdzielnia Socjalna Zakład Aktywności Zawodowej

Forma prawna:
Spółdzielnia socjalna

NIP:
9291859156

REGON:
081203272

Adres siedziby:
lubuskie
ul. gen. J. Dąbrowskiego 20a
65-021 Zielona Góra

Numer telefonu: 723332932
Strona WWW: ul. gen. J. Dąbrowskiego 20a
Adres e-mail: biuro@zaz.zgora.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje w łańcuchach żywności
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
 • Innowacje w leśnictwie

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
 • Rolnictwo precyzyjne

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Marketing produktów rolnych
 • Produkty ze znakami jakości
 • Promowanie dobrostanu zwierząt
 • Przetwórstwo produktów rolnych
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona gleb przed erozją
 • Ochrona wód
 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Optymalizacja zużycia wody
 • Gospodarka leśna/ zalesianie
 • Odnawialne źródła energii
 • Recykling substancji odżywczych
 • Zarządzanie gospodarką zwierzęcą

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Spółdzielnia działa od 2014 roku i koncentrowała się na aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Od 5 lat weszliśmy mocno w środowiska wiejskie z programami skierowanymi do osób starszych. Na tej bazie rozpoczęliśmy działania w zakresie wdrażania usług opiekuńczych na terenach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań teleopieki i telemedycyny w oparciu o kręgi wsparcia - pomoc sąsiedzką.

Działania te doprowadziły nas do konieczności nie tylko rozwoju informatycznego ale zwrócenie uwagi na wykluczenie transportowe energetyczne teleinformacyjne technologiczne. Nasza szczególna uwaga na rozwiązania technologiczne ukazała cały szereg możliwości wdrażania tego typu wdrożeń nie tylko w produkcje rolną ale i życie codzienne mieszkańców obszarów wiejskich.

Data rejestracji: 12.07.2022