Projekty 2014-2020

Budowa obserwatorium astronomicznego CWINT z obrotową kopułą w Parzynowie

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Grupę docelową projektu stanowią dzieci, młodzież, dorośli.

Diagnoza/powody/przyczyny realizacji projektu:

 Stowarzyszenie „Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II” (CWINT), pomimo ogromnej dbałości o wyposażenie w profesjonalny sprzęt, nie dysponowało tak technologicznie zaawansowanym obiektem jakim jest obserwatorium astronomiczne z obrotową kopułą, która umożliwiałaby prowadzenie obserwacji nieba przez cały rok. Sama forma sferycznej kopuły obserwatorium pobudza wyobraźnię oraz emocjonalnie angażuje dzieci i młodzież. Posiadanie takiego obserwatorium pozwalałoby Stowarzyszeniu CWINT na współpracę z innymi tego typu placówkami w Polsce. Dodatkowo dobre wyposażenie i zaplecze dydaktyczne, przyciąga wielu specjalistów z całego kraju do uczestniczenia w różnych przedsięwzięciach i zachęca do współpracy.  

 Cel projektu:

Głównym celem projektu było utworzenie całkowicie nowego obiektu edukacyjno – naukowego oraz nowej atrakcji turystycznej i kulturalnej zarówno na obszarze działania Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania, jak również na mapie Wielkopolski Południowej poprzez budowę obserwatorium astronomicznego wyposażonego w profesjonalną obrotową kopułę.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu wybudowano obserwatorium astronomiczne pozwalające na całoroczne, profesjonalne obserwacje i badanie ciał niebieskich oraz zjawisk astronomicznych. Realizacja projektu polegała głównie na pracach technicznych. Pierwszym etapem, jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, było zapoznanie się z niezbędnymi wymogami technicznymi w celu zapewnienia trwałości projektu oraz bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu. Kolejne działanie to sprawdzenie możliwości zakupu oraz parametrów instalacji obrotowej, automatycznej kopuły obserwatorium astronomicznego. 

Następnie, w ramach wykonanych prac zabezpieczono i utwardzono teren poprzez położenie kostki brukowej. Kopuła jest konstrukcją samonośną, wspiera się na stalowej konstrukcji umożliwiającej obrót 360 stopni. Prowadzenie obserwacji możliwe jest poprzez otwieranie automatycznie pokrywy. Wysokość kopuły to około 4,5 metra, a szerokość z otwartą klapą 3,5 metra. Zamykanie i otwieranie klap odbywa się w pełni automatycznie, synchronizowane elektrycznie, sterowanie komputerowe.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Realizacja projektu przyniosła wiele korzyści, szczególnie w aspekcie społecznym i środowiskowym. Poprzez poprawę infrastruktury, zaplecza technicznego Stowarzyszenie CWINT może rozszerzyć swoją działalność, organizować nowe przedsięwzięcia, w celu jeszcze lepszej realizacji swoich statutowych założeń. Szczególnym sukcesem jest nawiązanie kontaktów i współpracy z ośrodkami edukacyjno-naukowymi w Polsce i Europie w tym z Uniwersytetami w Poznaniu i Wrocławiu, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie, Planetarium i Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi oraz Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN w Genewie, z których udziałem organizowane są spotkania, konferencje i wideokonferencje. Stwarza to dla dzieci, młodzieży i dorosłych możliwość kontaktowania się, wymiany myśli i doświadczeń ze światem europejskiej i światowej nauki i techniki.

Projekt wykorzystał wyjątkowe walory przyrodniczo-środowiskowe terenu, na którym powstało obserwatorium astronomiczne. Ukształtowanie terenu wsi Parzynów i terenów przyległych (z najwyższymi wzniesieniami w Wielkopolsce) oraz stosunkowo niewielkie zanieczyszczenie środowiska „światłem” i pyłami stwarza dobre warunki do prowadzenia obserwacji astronomicznych i szeroko pojętej edukacji w tym zakresie. Cechą bowiem istotną i kluczową ze względu na obserwacje jest „zaświetlenie” i zanieczyszczenie powietrza.

Zorganizowanie profesjonalnego obserwatorium astronomicznego pozwala nie tylko na obserwacje Kosmosu, ale również na zbieranie danych podczas obserwacji i w sposób naturalny pozwala prowadzić ciągły monitoring stanu zanieczyszczenia środowiska naturalnego światłem i pyłami, co z kolei pozwala podejmować odpowiednie kroki i działania proekologiczne, a przez to sprzyjać ochronie środowiska i klimatu.

Budowa tego obserwatorium przyczyniła się w bezpośredni sposób do poszerzenia oferty dydaktyczno – badawczej, której przed jej powstawaniem brakowało. 

Co zdecydowało o sukcesie projektu?

Stowarzyszenie CWINT w swojej działalności jest nastawione na propagowanie, rozbudzanie i pogłębianie wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Dlatego dokłada wszelkich starań, pomimo ograniczonych środków, aby działalność oparta na wiedzy, ale i niesamowitej pasji związanej z nauką była pod każdym względem profesjonalna.

Doświadczenia z realizacji?

Wszystkie instytucje, które podejmują działania na rzecz rozwoju i popularyzacji nauki oraz realizują inicjatywy na obszarach wiejskich mogą czerpać inspiracje z realizacji tego projektu.  Jak widać realizacja tego typu projektu jest możliwa w każdej miejscowości, a monitorowanie zanieczyszczenia środowiska „światłem” i pyłami jest obecnie niezbędne by wprowadzać inicjatywy i działania mające na celu ochronę środowiska.

Dlaczego projekt zasługuje na miano dobrej praktyki?

Projekt w pełni można uznać za przykład dobrego sieciowania.

Stowarzyszenie CWINT - pomysłodawca i realizator projektu będący inicjatorem oddolnym, skorzystał z możliwości pozyskania środków składając wniosek o powierzenie grantu do Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”, jako lokalnej grupy działania, obejmującej swoim obszarem miejscowość Parzynów. Dzięki realizacji projektu organizowane są zajęcia edukacyjno- dydaktyczne, z których korzystają dzieci, młodzież i dorośli oraz szkoły i organizacje harcerskie, poszerzając swoją wiedzę i możliwość podejmowania działań i inicjatyw służących ochronie środowiska.


Beneficjent

Stowarzyszenie "Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II" (CWINT)

Parzynów 67, 63-507 Kobyla Góra

Tel: 601 997 054

WWW: www.cwint.org.pl

E-mail: pd@cwint.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 06.2017 - 10.2017

Zasięg regionalny - Polska wielkopolskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 31.611,00

w tym środki z UE: 15.907,50

z budżetu państwa: 9.092,50

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 6.611,00

inne: 0,00