Projekty 2014-2020

Przestrzeń wzdłuż rzeki Łobżanka

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem inwestycji była poprawa jakości życia na terenie gminy Łobżenica, zaspokojenie potrzeb turystycznych i rekreacyjnych oraz zwiększenie integracji mieszkańców. Realizacja operacji jest odpowiedzią na oczekiwania lokalnej społeczności, która dostrzegła potencjał i walory przyrodnicze okolicy, turystyczne i wypoczynkowe. Zagospodarowanie terenu wzdłuż nadbrzeża wpłynęło na poprawę jakości i wizerunku zewnętrznego, zachęcając lokalną społeczność do wypoczynku na świeżym powietrzu oraz zapraszając turystów do odwiedzin.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach realizacji zadania utwardzono teren przylegający do rzeki oraz do pobliskiego budynku komunalnego, wykonano drogę dojazdową, powstały ciągi spacerowe pomiędzy urządzeniami placu zabaw, zamontowano urządzenia służące do zabawy osobom w różnym wieku- dzieciom i starszym. Ponadto postawiono wiatę z panelami fotowoltaicznymi, zasilającymi oświetlenie ledowe wykonane również w ramach projektu. Na zagospodarowanym terenie znalazły się także ławki solarne oraz elementy małej architektury miejskiej i parkowej. Całość wypełniono zielenią oraz objęto monitoringiem.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Powstanie nowego obiektu pozwoliło na zrealizowanie celu, jakim jest stworzenie bazy rekreacyjno- turystycznej. Projekt przyczynił się do wsparcia rozwoju lokalnego, podnosząc atrakcyjność gminy Łobżenica pod względem wypoczynkowym i integracyjnym.

Nowe miejsce wzdłuż rzeki Łobżonka pozytywnie wpłynęło na społeczną integrację oraz rozwój infrastruktury i bazy rekreacyjnej w regionie. Zamontowane oświetlenie fotowoltaiczne zasilane energią słoneczną nie tylko pozwala zadbać o środowisko naturalne, ale wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, oświetlając tereny przy rzece. Dzięki projektowi na terenie gminy powstało miejsce, które cieszy się popularnością i jest użytkowane przez mieszkańców o każdej porze roku.


Beneficjent

Urząd Gminy Łobżenica

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica

Tel: (67) 286 81 39

WWW: www.lobzenica.pl

E-mail: urzad@lobzenica.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M07-Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 09.2018 - 09.2019

Zasięg lokalny - wielkopolskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 971.700,00

w tym środki z UE: 475.000,00

z budżetu państwa: 496.700,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00