Projekty 2014-2020

Skatepark w Koziegłowach

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Realizacja przedmiotowego zadania miała na celu poszerzenie oferty obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Czerwonak, stwarzając alternatywną formę spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (alternatywa dla komputera, telewizji itp.). Regularne uprawianie sportu sprzyja integracji mieszkańców gminy, a także pozytywnie wpływa na zdrowie, co pozwala przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Celem projektu była budowa skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w postaci kanalizacji deszczowej, oświetlenia i monitoringu. Skatepart zaprojektowano jako utwardzoną nawierzchnię z wodoodpornego betonu zbrojonego wraz z ukształtowanymi z żelbetu przeszkodami, murkami, rampami itp. Wykonano montaż masztów oświetleniowych z naświetlaczami typu LED oraz kamer monitoringu. Obiekt wyposażono dodatkowo w elementy uzupełniające wykonane ze stali: poręcze i copinigi.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Gmina Czerwonak zyskała nowoczesny obiekt sportowy w Koziegłowach, z którego bardzo chętnie korzystają mieszkańcy. Dzieci mają możliwość spędzenia czasu w ciekawej i aktywnej formie. Skatepark stwarza mieszkańcom możliwość korzystania z atrakcji sportowych, które do niedawna zarezerwowane były dla mieszkańców dużych miast. Na uwagę zasługuje również aspekt prozdrowotny zrealizowanego przedsięwzięcia.


Beneficjent

Gmina Czerwonak

ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak

Tel: 61 6544204

WWW: https://www.czerwonak.pl/

E-mail: kancelaria@czerwonak.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

V. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 12.2017 - 09.2019

Zasięg wojewódzki - wielkopolskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 599.769,59

w tym środki z UE: 362.551,35

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 237.218,24

inne: 0,00