Projekty 2014-2020

Konkurs „Kuchnia świętokrzyska czaruje – rolniczy handel detaliczny"

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem operacji było zwiększenie wiedzy nt. możliwości sprzedaży produktów rolnych oraz przetworzonych bezpośrednio przez rolników świętokrzyskich.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach operacji zorganizowano Konkurs w trakcie którego finaliści prezentowali produkty z gospodarstw o wysokiej jakości. Dzięki publikacji artykułów na stronie internetowej Partnera, ma portalu Strefa Agro, a także w dodatku do Echa dnia „Strefa Agro”, konsumenci mogli posiąść wiedzę o możliwości zakupu produktów prosto z gospodarstw, czyli z krótkich łańcuchów od pola do stołu. Ponadto w ramach projektu wydano publikację, która jest trwałym źródłem wiedzy nt. rolniczego handlu detalicznego oraz produktów, które brały udział w ubiegłorocznym konkursie i są cały czas w ofercie gospodarstw.

 

Konkurs jest jedną z najlepszych metod przedstawienia tematu przetwórstwa żywności przez rolników, ponieważ w drodze eliminacji, na podstawie regulaminu podanego wcześniej do publicznej wiadomości, wybierane jest 20 najlepszych produktów, rokujących sukces sprzedażowy ze względu na swoje walory wyjątkowości, niepowtarzalności i zdrowotności. Były to produkty, które mogą być sprzedawane jako przetworzone z gospodarstwa rolnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Konkurs w sposób bezpośredni oraz poprzez promocję w internecie i massmediach zapewnia bardzo dobrą informację o tych produktach i możliwościach ich zakupu dla potencjalnych konsumentów oraz stanowi przykład dla nowych zainteresowanych tematem rolników. Informacje zawarte w broszurze i na stronie internetowej zapewniają rzetelną informację o możliwościach prawnych i finansowych prowadzenia RHD z uwzględnieniem zmian jakie weszły.

Konkurs miał za zadanie zachęcić rolników, szczególnie z małych gospodarstw do legalnego sposobu zarabiania na żywności wysokiej jakości. Operacja ta wzmocniła promocję tych produktów wśród konsumentów, upowszechniła wiedzę, że są dostępne a także, że są wyjątkowe, niepowtarzalne, z naturalnych surowców, które są źródłem zdrowia. Ze względu na to, że jest to wciąż rynek niszowy, trudno pojedynczym producentom samodzielnie przebić się z promocją wśród ofert wielkich koncernów.

Uczestnicy konkursu oraz wszyscy inni zainteresowani tematem, do których dotarła informacja o konkursie, jego celach i założeniach, w tym także publiczność biorąca udział w etapie wojewódzkim oraz poprzez  stronę internetową i massmedia także inni konsumenci, otrzymali wiedzę nt. unikatowych produktów żywnościowych z naszego regionu, co przyczyniło się do większego zainteresowania tymi produktami, w szczególności biorącymi udział w konkursie.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

W efekcie realizacji tego konkursu, 20 osób otrzymało możliwość zaprezentowania swoich wyjątkowych i niepowtarzalnych produktów z krótkiego łańcucha produkcji od pola do stołu w finale wojewódzkim, a za pośrednictwem massmediów na całym obszarze województwa. Przyczyni się to do zwiększania grupy rolników prowadzących sprzedaż w Rolniczym Handlu Detalicznym.

O pozytywnym odbiorze realizacji konkursu świadczy m.in. zwiększająca się stale liczba rolników, którzy przystępują do rejestracji Rolniczego Handlu Detalicznego w inspektoratach powiatowych PIW i Sanepidzie. Wydany w ramach operacji poradnik będzie dodatkowo służył szerzeniu rzetelnej wiedzy nt. możliwości prowadzenia RHD zgodnej z obowiązującym prawem, jak również zawiera informacje o zmianach prawnych, które rozszerzają możliwości sprzedaży bez obciążeń podatkowych, a także na większym obszarze czyli w całym kraju.


Beneficjent

Świętokrzyska Izba Rolnicza

Ul. Chopina 15/3, 25-365 Kielce

E-mail: biuro@sir-kielce.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 08.2021 - 11.2021

Zasięg regionalny -

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 44.430,00

w tym środki z UE: 28.270,81

z budżetu państwa: 16.159,19

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00