Projekty 2014-2020

Spot promocyjny poświęcony operacjom zrealizowanym ze środków PROW 2014-2020.

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Projekt ukierunkowany był zarówno na podniesienie poziomu realizacji Programu, jak i również na informowaniu społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym. Ponadto skupiono się na przedstawieniu jak środki unijne z PROW 2014-2020 zmieniają krajobraz wsi na terenie województwa łódzkiego, rozpowszechnieniu dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020 oraz promocji przykładów operacji, które zostały już wdrożone i są możliwe do stosowania.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach realizowanej operacji powstał 1,5 minutowy spot, którego głównym celem było rozpowszechnianie informacji na temat wyników realizacji PROW 2014-2020. Spot kręcony był w 11 lokalizacjach na terenie województwa łódzkiego. Pokazane zostały w nim projekty, które można uznać za przykłady dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020 w zakresie wspierania różnych form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, produkcji zdrowej ekologicznej żywności, kultywowania tradycji ludowych i rękodzieła, rozwoju turystyki i agroturystyki, wsparcia inwestycji mających na celu poprawę jakości życia oraz rozwoju zawodowego mieszkańców obszarów wiejskich. Pokazane zostały m.in. dobre praktyki z zakresu wsparcia przedsiębiorczości w ramach działania LEADER, inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową, inwestycje w targowiska, inkubatory przetwórstwa lokalnego, czy projekty ukierunkowane na kultywowanie tradycji i folkloru ludowego. Bohaterami spotu byli autentyczni beneficjenci PROW 2014-2020, mieszkańcy województwa łódzkiego, na co dzień korzystający z efektów wsparcia unijnego. Tłem materiału zdjęciowego były wizualizacje obszarów wiejskich województwa łódzkiego oraz projektów zrealizowanych ze środków PROW 2014-2020.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Efektem realizacji projektu było wyraźne ukazanie korzyści jakie płyną dla mieszkańców województwa łódzkiego z korzystania środków unijnych oraz szerokich możliwości wsparcia z PROW 2014-2020. Spot został wyemitowany na antenie TVP S.A. Oddział w Łodzi. Dzięki zasięgu stacji, która obejmuje obszar całego województwa łódzkiego, mieszkańcy województwa łódzkiego w konsekwencji zobaczyli obraz wsi, jako nowoczesnego miejsca do zamieszkania, w którym dużo się dzieje, które nieustannie się zmienia, rozwija, rozbudowuje, a jednocześnie pielęgnuje lokalną tradycję i kulturę. W rezultacie spot zachęci potencjalnych beneficjentów do wprowadzania kolejnych zmian na obszarach wiejskich poprzez realizację ciekawych projektów finansowanych ze środków unijnych. Według telemetrycznego badania przeprowadzonego przez AGB Nielsen Media Research, oglądalność TVP 3 Łódź w okresie, w którym emitowany był spot, wyniosła 1 479 450 widzów.

Za pomocą spotu promocyjnego można było dotrzeć do dużej grupy odbiorców. Spot został wyemitowany na antenie TVP 3 Łódź w paśmie „prime time”, gdzie dziennie odbyły się trzy emisje spotu. Dodatkowo koncepcja spotu, która opierała się na różnorodności planów, kreatywnym łączeniu poszczególnych scen, dynamicznej akcji oraz dopasowanej muzyce sprawiła, że przekaz dla mieszkańców województwa łódzkiego był prosty, zrozumiały, a najważniejsze interesujący dla odbiorcy. Spot w przystępny dla odbiorcy sposób, pokazuje ciekawe i innowacyjne projekty zrealizowane ze środków PROW 2014-2020 na terenie województwa łódzkiego, które możemy uznać mianem dobrych praktyk, i które mogą stanowić wskazówkę, jak ubiegać się o kolejne środki unijne dostępne z EFRROW.

SPOT DOSTĘPNY JEST POD ADRESEM:

www.youtube.com/watch


Beneficjent

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

WWW: https://www.youtube.com/watch?v=KV-pBoBSgJY

E-mail: rw2@lodzkie.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

I. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 06.2021 - 12.2021

Zasięg wojewódzki - łódzkie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 76.000,00

w tym środki z UE: 48.358,80

z budżetu państwa: 27.641,20

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00