Projekty 2014-2020

Łódzkie gotuje” – warsztaty kulinarne

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Realizacja projektu, związana była z potrzebą rozpowszechnienia i promowania postaw ekologicznych oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców województwa łódzkiego. Spotkania podczas warsztatów wpłynęły na aktywizację i integrację mieszkańców województwa.
Celem warsztatów było kultywowanie, rozpowszechnianie i promowanie lokalnej tradycji kulinarnej województwa łódzkiego w nowoczesnej odsłonie, tworzonej na bazie produktów tradycyjnych, ekologicznych i regionalnych.

 

Działanie miało służyć rozpowszechnieniu i promowaniu postaw ekologicznych, zdrowego stylu życia oraz wpłynąć na aktywizację i integrację mieszkańców województwa. Operacja odbyła się na terenie województwa łódzkiego w formie ośmiu jednodniowych warsztatów,

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach realizacji operacji zorganizowano 8 jednodniowych warsztatów kulinarnych na terenie województwa łódzkiego. W trakcie warsztatu odbył się pokaz sztuki kulinarnej, poświęcony sposobom łączenia kuchni tradycyjnej z nowoczesną, połączony z jednoczesną prelekcją, dotyczącą zasad zdrowego żywienia, tradycyjnej kuchni województwa łódzkiego oraz ekologicznym produktom tradycyjnym i regionalnym województwa łódzkiego.

Projekt składał się z trzech form realizacji, na które składały się:
- zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych,
- wyprodukowanie filmu promocyjnego,
- publikacja z wydarzenia.


Na warsztatach omówione zostały również zagadnienia związane z RHD, MLO, sprzedażą bezpośrednią i systemami jakości żywności.

Dodatkowo poprzez produkcję filmu oraz publikacji prowadzono działania promujące omawianą na warsztatach tematykę.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Efektem realizacji projektu było wyraźne podniesienie świadomości uczestników warsztatów o zdrowym stylu życia. Warsztaty pozwoliły na upowszechnienie wiedzy mieszkańców województwa łódzkiego o lokalnych tradycjach kulinarnych regionu, opartych na bazie produktów tradycyjnych, ekologicznych i regionalnych. Spotkania uczestników z kucharzem, wpłynęły na aktywizację i integrację mieszkańców województwa, a także pozwoliły wypromować lokalne tradycje kulinarne województwa łódzkiego w nowoczesnej odsłonie.

Wyprodukowany film posłużył jako materiał promocyjny działań prowadzonych przez JR KSOW Województwa Łódzkiego. Publikacja z wydarzenia została rozdystrybuowana podczas spotkań przedstawicieli województwa łódzkiego z liderami regionu oraz mieszkańcami.

Za pomocą formy realizacji jaką były warsztaty, można było dotrzeć do grupy odbiorców zainteresowanych tematyką zdrowego stylu życia. Uczestnicy spotkań poznali zasady zdrowego stylu życia w oparciu o kuchnię bogatą w produkty tradycyjne, ekologiczne i regionalne z terenu województwa łódzkiego. Projekt przyczynił się do aktywizacji i integracji mieszkańców regionu. Podczas trwania warsztatów uczestnicy, oprócz praktycznych umiejętności, zdobyli również wiedzę dotyczącą sposobu jak łączyć smaki kuchni tradycyjnej i nowoczesnej, jak przyrządzać posiłki zdrowo, smacznie i regionalnie.


Beneficjent

Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

E-mail: rw2@lodzkie.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

III. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 01.2021 - 12.2021

Zasięg wojewódzki - łódzkie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 256.014,36

w tym środki z UE: 162.901,93

z budżetu państwa: 93.112,43

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00