Legislation

Regulacje Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie Unii Europejskiej

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013
- Dz.U. L 435 z 6.12.2021 - str. 1—186 ;
2

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
- Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014 z późn. zm. - str. 18 ;

3

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
- Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, z późn. zm. - str. 320 ;

4

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005
- Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, z późn. zm.,  ;

5

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008
- Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, z późn. zm. - str. 549;

Regulacje Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie krajowym

1

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
- obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 28 października 2022 r. - (Dz. U. z 2022 r. poz. 2422, z późn. zm.)
- tekst jednolity z dnia 14 października 2021 r.  Dz. U. 2021 poz. 2137
- o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 16 kwietnia 2020 r. Dz. U. 2020 poz. 695
- z dnia 24 lipca 2020 r. wraz ze zmianą krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - Dz.U.2020 poz. 1440

- z dnia 23 stycznia 2020 r. Dz. U. 2020 poz. 300
- tekst jednolity z 13 grudnia 2019 r. Dz. U. 2020 poz. 217
- tekst jednolity z dnia 6 marca 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 627
- z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ww. ustawy oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2017 poz. 5
- z dnia 20 lutego 2015 r. Dz. U. 2015 poz. 349

2Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw - Dz.U.2021 poz. 904
3

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz. U. poz. 2355
- z dnia 17 stycznia 2017 r - Dz. U. 2017 poz. 148

4

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2017 r. w sprawie upoważnienia Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie  do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
- Dz. U. 2017 poz. 1780

5

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz. U. poz. 2357
- z dnia 26 października 2020 r. - Dz. U. 2020 poz. 1912
- z dnia 2 kwietnia 2020 r. - Dz.U. 2020 poz. 631
- z dnia 5 lutego 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 296
- z dnia 27 listopada 2017 r. Dz. U. 2017 poz. 2261
- z dnia 25 lutego 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 335

6

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2020 r. (wydane na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy ROW) z dnia 25 maja 2020 r. określające warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych
- Dz. U. 2020 poz. 1028

7

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji  oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej 
- Dz.U. 2018 poz. 396

8

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej
- Dz. U. 2017 poz. 106

9

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2017 poz. 107
- z dnia 20 września 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1549

- z dnia 15 listopada 2017 r. Dz.U.2017 poz. 2115

- z dnia 19 grudnia 2018 r. Dz.U.2018 poz. 2368

- z dnia 18 czerwca 2020 r. Dz.U.2020 poz. 1101

- z dnia 27 czerwca 2022 r. Dz. U.2022 poz. 1420

- z dnia 28 listopada 2022 r. Dz.U.2022 poz. 2442

10Program  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz