Library

2015

Budowa kapitału społecznego do wykorzystania w procesie zarządzania rozwojem kierowanym przez lokalną społeczność

Poruszona w monografii tematyka jest szczególnie istotna ze względu na widoczną zmianę umiejscowienia programu LEADER, będącego obecnie podejściem horyzontalnym, w nowej perspektywie programowania. Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie badań pt. „Budowa kapitału społecznego do wykorzystania w procesie zarządzania rozwojem kierowanym przez lokalną społeczność”, przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA przez konsorcjum firm Bluehill Sp. z o.o. oraz Quality Watch Sp. z o.o. w okresie marzec – maj 2015 r. Badania miały charakter ogólnopolski – analizie poddano 335 lokalnych grup działania (LGD); badania prowadzono z udziałem członków zarządu i pracowników LGD, przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego.

EXPANDHIDE
2015

Ekoturystyka wobec globalnych wyzwań

Broszura została wydana z okazji III Europejskiej Konferencji Ekoturystycznej, która odbyła się po raz pierwszy w Polsce. W publikacji poruszone zostały następujące tematy:

  • Czym jest ekoturystyka - krótka charakterystyka
  • Rozwój ekoturystyki w Polsce - przykłady dobrych praktyk
  • Marketing i biznes w ekoturystyce
  • Certyfikacja ekoturystyczna
  • Komunikacja i komunikowanie ekoturystyki
  • Ekoturystyka w Polsce a wyzwania zrównoważonego rozwoju
Zespól redakcyjny: Anna Bilska-Kublik, Barbara Kucharska, Andrzej Sobieszek., 2009

„PRZYJAZNA WIEŚ”

Prezentacja pokonkursowa projektów infrastrukturalnych 2009

Publikacja przedstawia najlepsze projekty infrastrukturalne, zgłoszone do konkursu „Przyjazna Wieś”. Zaprezentowani w niej zostali wszyscy laureaci, którzy zostali wyróżnieni na szczeblu centralnym. Opisy projektów uwzględniają kryteria konkursowe, którymi kierowano się przy ich ocenie, czyli m.in. pomysłowość, funkcjonalności i wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

2009

Lokalne Grupy Działania w Województwie Śląskim

Publikacja na temat Lokalnych Grup Działania funkcjonujących na terenie województwa śląskiego.

2009

Co to jest KSOW?

Broszura przybliża tematykę związaną z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich. Publikacja zawiera informacje dotyczące celów działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, jej struktury oraz zasad funkcjonowania. W broszurze poruszono również istotne zagadnienie współpracy z podobnymi instytucjami w innych państwach członkowskich.

2009

Produkty tradycyjne Województwa Łódzkiego

Województwo Łódzkie to mozaika tradycji kulinarnych wielu narodowości. Na przestrzeni lat doszło do ich wymieszania. Dlatego obecnie nazwy niektórych produktów i potraw, np. kugiel z Przedborza, to nazwy spolszczone, mające korzenie w innych kulturach. Z kolei inne, np. zalewajka, to określenia wywodzące się z robotniczej Łodzi.