WPR 2021-2027

W dniu 1 czerwca 2018 r. Komisja Europejska opublikowała swoje propozycje legislacyjne związane z modernizacją i uproszczeniem wspólnej polityki rolnej (WPR) na okres programowania 2021–2027.

Dziewięć celów przyszłej WPR to:

 • zapewnienie rolnikom godziwych dochodów -główny cel: wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego;
 • zwiększenie konkurencyjności - główny cel: zwiększenie konkurencyjności i wydajności rolnictwa w sposób zrównoważony, aby sprostać wyzwaniom związanym z wyższym popytem w warunkach ograniczonych zasobów i niepewnej sytuacji klimatycznej;
 • pozycja rolnika w łańcuchach wartości - główny cel: poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości;
 • rolnictwo i łagodzenie zmiany klimatu - główny cel: przyczynianie się do łagodzenia skutków zmian klimatu i przystosowywania się do nich, a także do zrównoważonej produkcji energii;
 • wydajne gospodarowanie glebą - główny cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze;
 • różnorodność biologiczna i krajobrazy rolnicze - główny cel: przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu;
 • zmiany strukturalne i wymiana pokoleń - główny cel: modernizacja sektora rolnego przez przyciągnięcie młodych ludzi i udoskonalenie ich rozwoju zawodowego;
 • zatrudnienie i wzrost gospodarczy na obszarach wiejskich - główny cel: promowanie zatrudnienia, wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa;
 • Zdrowie, żywność i oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe - główny cel: poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, ograniczenia marnotrawienia żywności, jak również poprawy dobrostanu zwierząt.

Obraz przedstawiający 9 celów przyszłej WPR

Nowym elementem WPR jest:

 • silniejsze ukierunkowanie na klimat i środowisko;
 • nowy sposób wdrażania WPR: sprawdzanie rezultatów zamiast zgodności z przepisami UE; objęcie I filara programowaniem (Plan Strategiczny);
 • zmiana tzw. zielonej architektury: warunkowość zamiast wzajemnej zgodności, ekoprogramy zamiast płatności za zazielenienie;
 • nowe możliwości tzw. interwencji sektorowych (promocja działań grupowych ze środków I filara);
 • wzmocnienie roli postępu technologicznego i innowacyjności; rosnąca waga doradztwa i nauki (AKIS);
 • dwufilarowa struktura (zmniejszenie udziału II filara);
 • dalsze (niewielkie) zmniejszenie różnic w wysokości płatności bezpośrednich;
 • uproszczony system płatności obszarowych (SAPS);
 • płatność redystrybucyjna - ukierunkowanie na małe i średnie gospodarstwa;
 • płatności związane z produkcją (lista sektorów i mniej środków – 10%+2% koperty).

Nowy model wdrażania WPR, ma opierać się na tzw. planie strategicznym, który będzie kluczowym elementem realizacji WPR na poziomie krajowym. Każde państwo członkowskie przygotuje kompleksowy plan wsparcia, w którym zaprogramowane będzie wdrożenie instrumentów obu filarów WPR: płatności bezpośrednich, tzw. programów sektorowych (przeniesionych ze wspólnej organizacji rynków, np. wsparcie sektora owoców i warzyw, sektora pszczelarskiego) oraz instrumentów rozwoju obszarów wiejskich. Każdy plan strategiczny ma obejmować:

 • ocenę potrzeb,
 • strategię interwencji,
 • opis elementów wspólnych dla kilku interwencji,
 • opis płatności bezpośrednich i interwencji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich określonych w strategii,
 • opis programów sektorowych i ich interwencje,
 • plan finansowy,
 • opis struktur zarządzania i koordynacji,
 • ocenę uwarunkowań ex-ante.

Obecnie kraje członkowskie pracują nad swoimi Planami Strategicznymi WPR.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę Komisji Europejskiej


Lista plików do pobrania

Analysis of links between CAP Reform and Green Deal

Dokument zawiera analizę powiązań między propozycjami reform WPR i Zielonego Ładu oraz omówienie zidentyfikowanych potencjalnych przeszkód zagrażających wprowadzaniu Zielonego Ładu w sektorze rolnym. Analiza kończy się określeniem kroków niezbędnych do pełnego dostosowania WPR do Zielonego Ładu i przedstawieniem związanych z nią strategii, takich jak strategia „od pola do stołu” i strategii dotyczącej różnorodności biologicznej.

Jak przyszła WPR przyczyni się do wprowadzenia Zielonego Ładu UE

Infografika zawierająca informację na temat tego, jak WPR pomoże w przejściu na zrównoważony rozwój i wzmocni wysiłki europejskich rolników, którzy walczą ze zmianami klimatycznymi i chronią środowisko.

Commission recommendation for Poland's CAP strategic plan

Rekomendacje Komisji Europejskiej w odniesieniu do tworzenia Planów Strategicznych  dla Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 dla każdego Państwa Członkowskiego UE, w tym także wobec Polski